Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – komunikat prasowy

Żywność: Komisja przyjęła przełomowy wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych

Bruksela, 16 maja 2012 r. - Oświadczenia zdrowotne na etykietach i w reklamie produktów żywnościowych stały się istotnymi narzędziami marketingowymi, mającymi przyciągać uwagę konsumentów. Chodzi na przykład o informacje o znaczeniu wapnia dla zdrowych kości lub o roli witaminy C w funkcjonowaniu systemu odpornościowego. Unijni konsumenci oczekują, że informacje o kupowanych przez nich produktach są zgodne z prawdą, w szczególności jeżeli dotyczą one sugerowanych korzyści dla zdrowia.

Komisja przyjęła dziś wykaz 222 oświadczeń zdrowotnych. Wykaz ten, oparty na rzetelnych danych naukowych, będzie stosowany w całej UE. Pomoże on wyeliminować z rynku wprowadzające w błąd oświadczenia do końca tego roku.

John Dalli, komisarz do spraw zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „Dzisiejsza decyzja jest ukoronowaniem wielu lat pracy, stanowiąc przełom w dziedzinie regulacji oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności. Ogólnounijny wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych będzie dostępny w internecie, dzięki czemu konsumenci we wszystkich państwach UE będą mogli dokonywać świadomych wyborów. Oświadczenia niemające podstaw naukowych będą musiały zniknąć z rynku.” Wykaz zapewnia także producentom żywności pewność prawa co do tego, jakie oświadczenia zdrowotne można stosować, a jakich nie. Zmniejszy to także obciążenia administracyjne, gdyż od tej pory wszystkie organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, sprawdzając, czy oświadczenia zdrowotne nie wprowadzają w błąd, będą mogły oprzeć się na jednym wykazie dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych, obejmującym także warunki ich stosowania.

Komisarz Dalli dodał: „Prace nad wykazem nie zostały jeszcze zakończone. Korzystając z niezbędnej wiedzy naukowej, Komisja skupi się teraz na rozpatrzeniu pozostałych oświadczeń, co do których nie zapadła jeszcze decyzja.”

Oświadczenia, na które wydano zezwolenie, zostaną ujęte w unijnym rejestrze oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, zgodnie z wymogiem rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Unijny rejestr jest interaktywną bazą danych, zamieszczoną na stronie internetowej Komisji.

Producenci żywności będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie swojej działalności do nowych wymogów. Od początku grudnia 2012 r. dopuszczone będzie stosowanie tylko takich oświadczeń, w przypadku których wydano zezwolenie lub zawieszono procedurę oraz takich, które są jeszcze rozpatrywane. Pozostałe oświadczenia będą zakazane.

Kontekst

Omawiane rozporządzenie Komisji wdraża rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, w szczególności jego art. 13 ust. 3. W 2008 r. państwa członkowskie przedłożyły wykazy obejmujące ok. 44 tys. oświadczeń zdrowotnych, które Komisja scaliła w jeden wykaz zawierający ok. 4,6 tys. pozycji. Do 2010 r. oświadczenia te przekazano Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który zbadał, czy są one naukowo uzasadnione. W czerwcu 2011 r. EFSA zakończył większość prac nad oświadczeniami zdrowotnymi niedotyczącymi substancji roślinnych. Na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 5 grudnia 2011 r. państwa członkowskie postanowiły dopuścić oświadczenia ujęte w wykazie załączonym do rozporządzenia Komisji. Parlament Europejski i Rada rozpatrywały ten wykaz w okresie kontroli, który upłynął w dniu 27 kwietnia 2012. Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.

Przyjęty dziś przez Komisję Europejską wykaz zawiera 222 oświadczeń, odpowiadających niemal 500 pozycjom ze scalonego wykazu. Na ponad 1 600 pozycji nie zostanie wydane zezwolenie. W odniesieniu do pozostałych niedługo zakończy się procedura wydawania zezwoleń. Egzekwowanie przepisów dotyczących oświadczeń zdrowotnych pozostaje w gestii organów państw członkowskich.

Więcej informacji na temat oświadczeń zdrowotnych:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Więcej informacji na temat rejestru:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Zob. także:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar