Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio hyväksyi elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelon

Bryssel 16. toukokuuta 2012 – Elintarvikkeiden pakkauksissa ja mainonnassa käytetyistä terveysväitteistä on tullut suosittuja markkinointivälineitä, joilla tavoitellaan kuluttajien huomiota. Tällaiset väitteet koskevat esimerkiksi kalsiumin vaikutusta luuston terveyteen ja C-vitamiinin merkitystä immuunijärjestelmälle. Eurooppalaiset kuluttajat odottavat saavansa tarkkaa tietoa ostamistaan tuotteista ja etenkin tuotteita koskevista terveysväitteistä.

Komissio on tänään hyväksynyt 222 terveysväitettä sisältävän luettelon, joka perustuu selkeään tieteelliseen näyttöön. Luetteloa käytetään pian kaikkialla EU:ssa, ja sen avulla harhaanjohtavat väitteet poistuvat vuoden loppuun mennessä.

”Tänään hyväksytty luettelo on monen vuoden työn tulos, ja se on tärkeä virstanpylväs elintarvikkeiden terveysväitteiden sääntelyssä,” totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli. ”EU:n laajuinen sallittujen terveysväitteiden luettelo tulee saataville internetiin, ja sen avulla kuluttajat kaikkialla EU:ssa pystyvät tekemään tietoon perustuvia valintoja. Muut kuin tieteelliseen näyttöön perustuvat väitteet poistuvat lyhyen siirtymäkauden jälkeen.” Lisäksi luettelo selkeyttää tilannetta oikeudellisesti, sillä nyt elintarvikkeiden valmistajat tietävät, mitä väitteitä he voivat tai eivät voi esittää. Myös hallinnollinen rasite kevenee, koska kaikki valvontaviranomaiset voivat vastedes tukeutua yhteen hyväksyttyjen terveysväitteiden luetteloon ja väitteiden käyttöedellytyksiin päättäessään, onko jokin tietty väite harhaanjohtava vai ei.

”Seuraavaksi komissio keskittyy saattamaan työn päätökseen tieteellisen tutkimuksen avulla niiden väitteiden osalta, joiden hyväksymistä vielä harkitaan,” lisäsi komissaari Dalli.

Hyväksyntämenettelyn läpikäyneet terveysväitteet lisätään elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä laadittuun rekisteriin, josta säädetään elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1924/2006. Tämä unionin rekisteri on interaktiivinen tietokanta, joka on saatavilla komission internet-sivuilla.

Elintarvikkeiden valmistajilla on kuusi kuukautta aikaa mukauttaa käytäntönsä uusiin vaatimuksiin. Joulukuun 2012 alusta lähtien kielletään kaikki sellaiset väitteet, joille ei ole myönnetty hyväksyntää tai joiden hyväksyntämenettely ei ole kesken.

Taustaa

Tällä komission asetuksella pannaan täytäntöön elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annettu asetus (EY) N:o 1924/2006 ja etenkin sen 13 artiklan 3 kohta. Jäsenvaltiot toimittivat vuonna 2008 noin 44 000 terveysväitettä sisältävät luettelot, jotka komissio tiivisti noin 4 600 väitteen luetteloksi. Vuoteen 2010 mennessä nämä väitteet lähetettiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), joka suoritti tieteellisen arvioinnin siitä, olisivatko väitteet perusteltavissa. Kesäkuussa 2011 EFSA saattoi päätökseen kaikkien keskeisten terveysväitteiden käsittelyn lukuun ottamatta kasviperäisiä aineita koskevia väitteitä. Jäsenvaltiot sopivat hyväksyvänsä väitteet elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa 5. joulukuuta 2011. Sekä Euroopan parlamentti että neuvosto tarkastelivat luetteloa tarkastuskauden aikana, joka päättyi ilman huomautuksia 27. huhtikuuta 2012.

Euroopan komission tänään hyväksymä luettelo sisältää 222 väitettä, jotka edustavat lähes 500:aa yhdistetyn luettelon väitettä. Väitteistä yli 1 600 jää ilman hyväksyntää. Muiden väitteiden osalta hyväksyntämenettely on viimeistelyvaiheessa. Jäsenvaltioiden viranomaiset vastaavat siitä, että terveysväitteitä koskevia sääntöjä noudatetaan.

Lisätietoja terveysväitteistä:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Lisätietoja rekisteristä:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Katso myös:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar