Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon võttis vastu lubatud tervisealaste väidete nimekirja

Brüssel, 16. mai 2012 – Toiduainete märgistamist ja reklaami käsitlevatest tervisealastest väidetest on saanud olulised turustamisvahendid, millega püütakse köita tarbija tähelepanu. Siia kuuluvad näiteks väited kaltsiumi rollist luude tervishoius või C-vitamiini mõjust immuunsüsteemile. Seega eeldavad Euroopa Liidu tarbijad, et saavad täpset teavet ostetavate toodete, eelkõige toodetega seotud tervisealaste väidete kohta.

Komisjon on andnud praegu heakskiidu 222 tervisealase väitega nimekirjale, mis tugineb põhjalikele teadusuuringutele. Nimekiri võetakse kasutusele kogu Euroopa Liidus ja selle abil loodetakse eksitavad tervisealased väited turult kõrvaldada enne käesoleva aasta lõppu.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Selle nimekirja taga on aastatepikkune töö ja see kujutab endast olulist teetähist toiduainetega seotud tervisealaste väidete regulatsioonis. Euroopa Liidus lubatud tervisealaste väidete nimekiri avaldatakse internetis ja selle abil on kõikidel ELi tarbijatel võimalik teha teadlik valik. Teaduslikult põhjendamata väited tuleb turult kõrvaldada pärast lühikest üleminekuperioodi.” See nimekiri aitab ühtlasi saada õiguslikku selgust − toiduainete tootjad teavad nüüd, milliseid tervisealaseid väited nad tohivad või ei tohi esitada. Samuti väheneb halduskoormus, kuna nüüdsest on kõikidel õiguskaitseasutustel võimalik tugineda ühele kindlale lubatud tervisealaste väidete nimekirjale ja otsustada, kas väide on eksitav või mitte.

Volinik Dalli lisas: „Alustatud töö lõpule viimiseks keskendub komisjon teadusuuringutele tuginedes nüüd nendele väidetele, mille heakskiitmist alles kaalutakse. ”

Heakskiidu saanud väited loetletakse toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete liidu registris vastavalt toidu kohta esitatavaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid käsitlevale määrusele (EÜ) nr 1924/2006. Nimetatud liidu register kujutab endast interaktiivset andmebaasi, millega saab tutvuda komisjoni kodulehel.

Toiduainete tootjatele antakse kuus kuud aega, et nad saaksid oma tegevuse viia vastavusse uute nõuetega. 2012. aasta detsembrist alates keelatakse kasutada väiteid, mis ei ole saanud heakskiitu või mille heakskiitmist ei kaaluta.

Taust

Kõnealuse komisjoni määrusega rakendatakse määrust (EL) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, eelkõige selle määruse artikli 13 lõiget 3. 2008. aastal esitasid liikmesriigid umbes 44 000 tervisealast väidet, mille alusel komisjon koostas 4600 väitest koosneva nimekirja. 2010. aastaks saadeti need väited Euroopa Toiduohutusametile (EFSA), kes viis läbi teadusliku hindamise väidete põhjendatuse kohta. 2011. aasta juunis viis EFSA lõpule töö kõigi muude tervisealaste väidetega peale botaanilisi aineid käsitlevate väidete. Liikmesriigid leppisid kokku, et annavad heakskiidu kõnealuse komisjoni määruse lisas loetletud väidetele 5. detsembril 2011. aastal peetud toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee koosolekul. Euroopa Parlament ja nõukogu arutasid seda nimekirja kontrolliperioodil, mis lõppes ilma vastuväideteta 27. aprillil 2012.

Täna Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud nimekiri sisaldab 222 väidet, mis esindavad ligikaudu 500 konsolideeritud nimekirjas olevat väidet. Rohkem kui 1600 väitele ei anta heakskiitu. Ülejäänud väidetega toimuv menetlus on lõppfaasis. Tervisealaste väidetega seotud eeskirjade järgimise eest vastutavad liikmesriigid.

Lisateavet tervisealaste väidete kohta leiab järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Lisateavet eespool nimetatud registri kohta leiab järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Vt ka:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar