Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fødevarer: Kommission træffer historisk afgørelse om en liste over tilladte sundhedsanprisninger

Bruxelles, den 16. maj 2012 - Sundhedsanprisninger i etiketter på og reklamer for fødevarer - f.eks. om calciums betydning for knoglesundheden eller sammenhængen mellem vitamin C og immunsystemet - er blevet centrale marketingredskaber til at tiltrække forbrugernes opmærksomhed. EU's forbrugere forventer sig derfor nøjagtig information om de produkter, de køber, især om de sundhedsanprisninger, produkterne måtte være forsynet med.

En liste med 222 sundhedsanprisninger er i dag blevet godkendt af Kommissionen. Listen er baseret på velfunderet videnskabelig rådgivning og vil blive anvendt i hele EU, hvor den også vil bidrage til at fjerne vildledende anprisninger fra markedet inden årets udgang.

John Dalli, kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "Dagens beslutning er kulminationen på flere års arbejde og er en meget vigtig milepæl i reguleringen af sundhedsanprisninger af fødevarer. EU-listen over tilladte sundhedsanprisninger vil være tilgængelig online og vil gøre det muligt for forbrugerne i hele EU at træffe informerede valg. Anprisninger, der ikke er videnskabeligt underbyggede, vil skulle fjernes fra markedet efter en kort overgangsperiode." Listen giver også fødevarevirksomhederne juridisk klarhed over, hvilke sundhedsanprisninger de kan bruge, og hvilke de ikke kan bruge. De administrative byrder vil desuden blive reduceret, eftersom alle retshåndhævende myndigheder fremover vil kunne forlade sig på én enkelt liste over tilladte sundhedsanprisninger og betingelserne for anvendelse af disse, når de skal kontrollere, om en anprisning er vildledende eller ej.

Kommissær John Dalli tilføjede: "Der er stadig arbejde, der skal gøres, og Kommissionen vil nu – på det fornødne videnskabelige grundlag - fokusere på at afslutte sit arbejde ved at tage fat på de anprisninger, der endnu ikke er færdigbehandlet."

Anprisninger, for hvilke godkendelsesprocessen er afsluttet, vil blive opført i EU-registret over ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. Dette EU-register er en interaktiv database, som der er adgang til på Kommissionens hjemmeside.

Fødevareproducenterne vil have 6 måneder til at tilpasse deres praksis til de nye krav. Fra begyndelsen af december 2012 er alle anprisninger, der ikke er godkendt, og for hvilke behandlingen ikke midlertidigt er indstillet eller stadig pågår, forbudt.

Baggrund

Denne forordning gennemfører forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, navnlig artikel 13, stk. 3. Medlemsstaterne indsendte i 2008 lister med ca. 44 000 sundhedsanprisninger, som Kommissionen samlede i én enkelt liste med omkring 4 600 anprisninger. Indtil udgangen af 2010 blev disse anprisninger sendt til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), som foretog en videnskabelig vurdering af, hvorvidt anprisningerne kunne dokumenteres. EFSA lagde i juni 2011 sidste hånd på hovedparten af arbejdet med alle andre sundhedsanprisninger end dem, der vedrører botaniske stoffer. Medlemsstaterne blev enige om at tillade anprisninger, der er opført i bilaget til ovennævnte forordning fra Kommissionen, på et møde i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 5. december 2011. Både Europa-Parlamentet og Rådet behandlede denne liste i kontrolperioden, som sluttede den 27. april 2012, og havde ingen indsigelser.

Listen, som Europa-Kommissionen har vedtaget i dag, indeholder 222 anprisninger, som repræsenterer næsten 500 registreringer fra den konsoliderede liste. Mere end 1 600 af registreringerne vil ikke være tilladt. For resten af anprisningernes vedkommende er godkendelsesprocessen ved at blive afsluttet. Det påhviler medlemsstaternes myndigheder at håndhæve bestemmelserne om sundhedsanprisninger.

Yderligere oplysninger om sundhedsanprisninger:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

Yderligere oplysninger om registret:

http://ec.europa.eu/nuhclaims/

Se også:

MEMO/12/346

IP/11/1460

MEMO/11/868

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar