Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Utsläppshandel: Årlig översyn visar minskade utsläpp 2011

Bryssel den 15 maj 2012 - Utsläppen av växthusgaser från anläggningar som deltar i EU:s utsläppshandel minskade över än två procent förra året, enligt information från medlemsländernas register.

Utsläppen inom ramen för utsläppshandeln minskade med mer än två procent under 2011, trots den ekonomiska återhämtningen, säger EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard. Detta goda resultat visar att systemet ger kostnadseffektiva utsläppsminskningar. Det visar också att utsläppshandeln fortfarande är avgörande för att driva på den koldioxidsnåla tillväxten i Europa. Antalet outnyttjade utsläppsrätter ökar emellertid fortfarande. Kommissionen ser nu över tidsprofilen för auktionerna inom fas 3 av utsläppshandeln för att minska antalet utsläppsrätter som auktioneras ut under de första åren av fas 3.

Utsläppsdata för 2011

EU:s utsläppshandel omfattar mer än 12 000 kraftverk och tillverkningsanläggningar i de 27 EU-länderna, Norge och Liechtenstein, och från och med i år, också utsläpp från flygbolag som flyger till och från flygplatser i länderna i fråga. Trots den växande europeiska ekonomin minskade de kontrollerade utsläppen av växthusgaser från de anläggningar som deltar i utsläppshandeln1 till 1 898 miljoner ton koldioxidekvivalenter förra året, dvs. med två procent i förhållande till 2010.

Nästan alla anläggningarna följer reglerna

Kontrollerna visar att företagen fortfarande i mycket hög grad följer reglerna för EU:s utsläppshandel. Endast en procent av de deltagande anläggningarna hade inte överlämnat utsläppsrätter för sina utsläpp under 2011 när tidsfristen gick ut den 30 april 2012. I de fallen är det oftast fråga om mindre anläggningar som tillsammans svarar för mindre än en procent av de utsläpp som omfattas av EU:s utsläppshandel. Två procent av anläggningarna hade inte lämnat in uppgifter om kontrollerade utsläpp för 2011 inom samma tidsfrist.

Mycket bra utsläppsrapportering från flygbolagens under andra året

På samma sätt som under 2010 har i princip alla kommersiella flygbolag med betydande trafik till eller från EU-flygplatser rapporterat sina utsläpp under 2011 i tid, trots att flygbolagen inte behöver lämna över utsläppsrätter i år och trots att uppgifterna inte krävs enligt lag. Flygbolagen har skickat in över 1200 utsläppsrapporter för 2011 till EU-länderna. Flygbolag baserade i Kina och Indien har systematiskt underlåtit att rapportera sina utsläpp från flygningar till eller från EU-flygplatser under 2011. Detta gäller tio kommersiella flygbolag som för närvarande har trafik till eller från EU och som står för mindre än en procent av utsläppsrapporterna och mindre än tre procent av utsläppen2.

Fler internationella krediter från Kina och Indien

Tack vare förra årets rekordutnyttjande av internationella krediter har bufferten med outnyttjade utsläppsrätter ökat med omkring 450 miljoner. Detta innebär att 900 miljoner utsläppsrätter förblev outnyttjade under perioden 2008–2011.

Sedan 2008 har anläggningar möjlighet att överlämna internationella utsläppsminskningskrediter som erhållits genom Kyotoprotokollets flexibla mekanismer för att delvis kompensera för sina utsläpp. De certifierade utsläppsminskningarna (CER)3 stod för 5,8 % av alla överlämnanden under 2008–2011. Sammantaget har EU:s utsläppshandel genererat ett utnyttjande av 456 miljoner certifierade utsläppsminskningar (CER), varav 267 miljoner från Kina och 79 miljoner från Indien (59 % respektive 17 % av den totala användningen). Andra CER hade sitt ursprung i Sydkorea (13%) och Brasilien (6%) och för resterande sex procent står 20 andra ursprungsländer.

Sedan 2008 har totalt 100 miljoner euro utsläppsminskningsenheter (ERU) använts inom EU:s utsläppshandel. Sedan 2008 har utsläppsminskningsenheterna4 stått för 1,2 % av alla överlämnanden. Tillsammans har CER och ERU stått för ett utnyttjande av ungefär 39 % av de cirka 1,4 miljarder krediter som är tillåtna under handelsperioden 2008–2012.

Sammanlagda överlämnanden för utsläpp under fas II (2008 – 2011)

7 830 miljoner

100,0 %

CER och ERU

555 miljoner

7 %

Kostnadsfria utsläppsrätter och utsläppsrätter som förvärvats på auktion5

7 275 miljoner

93 %

Bakgrund

Inom EU:s utsläppshandel är anläggningarna skyldiga att för varje år lämna in uppgifter om kontrollerade utsläpp till medlemsländernas register. Vad gäller 2011 gjordes uppgifterna tillgängliga för allmänheten på gemenskapens oberoende transaktionsförteckning den 2 april 2012. Från och med den 15 maj innehåller förteckningen också uppgifter om efterlevnad och om anläggningarna har fullgjort sina skyldigheter att överlämna ett antal utsläppsrätter som motsvarar fjolårets kontrollerade utsläpp.

Den andra handelsperioden inom EU:s utsläppshandel inleddes den 1 januari 2008 och löper fem år till och med den 31 december 2012. Perioden sammanfaller med den period då industriländerna måste nå sina utsläppsmål enligt Kyotoprotokollet. EU:s system för handel med utsläppsrätter har omarbetats inför den tredje handelsperioden, som börjar den 1 januari 2013 och löper fram till 2020. Lagstiftningen om översyn av direktivet om utsläppshandel antogs den 23 april 2009 som en del av EU:s klimat- och energipaket (IP/09/628) och innehåller reviderade regler för utsläppshandeln för perioden efter 2012 fram till 2020 och därefter.

Ytterligare upplysningar:

Webbplats för gemenskapens oberoende transaktionsförteckning:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Registerwebbplats för generaldirektoratet för klimatpolitik på Europaservern:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Det omarbetade utsläppshandelssystemet och vanliga frågor:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Anläggningar i Cypern och Liechtenstein har inte rapporterat kontrollerade utsläpp för 2011 ännu.

2 :

Baserat på de utsläpp som dessa lufttrafikföretag rapporterade för år 2010 .

3 :

De utsläppsbegränsande projekt som startats inom ramen för mekanismen för ren utveckling enligt Kyotoprotokollet (CDM) genererar krediter som kallas certifierade utsläppsminskningar (CER).

4 :

Utsläppsminskningsenheter (ERU) är namnet på krediter från utsläppsbegränsande projekt inom Kyotoprotokollets mekanism för gemensamt genomförande.

5 :

De första luftfartsutsläppsrätterna kommer först att bjudas ut på auktion under loppet av 2012.


Side Bar