Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Trgovanje z emisijami: letni pregled upoštevanja pravil kaže zmanjšanje emisij v letu 2011

Bruselj, 15. maja 2012 – Po podatkih iz registrov držav članic so se emisije toplogrednih plinov iz podjetij, ki sodelujejo v sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), lani zmanjšale za več kot 2%.

Komisarka za podnebno politiko Connie Hedegaard je povedala: Emisije ETS so se v letu 2011 zmanjšale za več kot 2 % kljub obsežnemu okrevanju gospodarstva. Ta dober rezultat kaže, da ETS zagotavlja cenovno učinkovito zmanjšanje emisij. Prav tako poudarja, da ETS ostaja motor, ki poganja nizkoogljično rast v Evropi. Vendar rezerva neporabljenih pravic še vedno raste. Zato Komisija, kot je najavila prejšnji mesec, sedaj pregleduje časovni profil dražb tretje faze, da bi zmanjšala število pravic, ki se dajo na dražbo v prvih letih tretje faze.“

Podatki o emisijah za leto 2011

EU ETS vključuje več kot 12 000 elektrarn in proizvodnih podjetij v 27 državah članicah EU, na Norveškem in v Lihtenštajnu ter od letos naprej, emisije letal, ki vzletajo z letališč v teh državah in na njih pristajajo. Kljub širitvi evropskega gospodarstva so se potrjene emisije toplogrednih plinov iz teh podjetij1 lani zmanjšale na 1 898 milijonov ton ekvivalenta CO2, kar je več kot 2 % pod ravnjo iz leta 2010.

Visoka raven upoštevanja pravil s strani podjetij

Podjetja ponovno večinoma upoštevajo pravila EU ETS. Do roka 30. aprila 2012 manj kot 1 % sodelujočih podjetij ni vrnilo pravic, ki krijejo vse njihove emisije iz leta 2011. Ta podjetja so običajno majhna in skupaj predstavljajo manj kot 1 % emisij, zajetih v sistemu EU ETS. Dva odstotka podjetij do omenjenega roka ni predložilo potrjenih emisij za leto 2011.

Drugo leto poročanja o emisijah s strani letalskih prevoznikov z visoko stopnjo upoštevanja pravil

Kot leta 2010 so skoraj vsi komercialni letalski prevozniki, ki opravljajo lete na letališča EU ali z njih, pravočasno sporočili svoje emisije za leto 2011 kljub dejstvu, da te emisije ne sprožajo obveznosti vrnitve pravic to leto in niso potrebne za posebne regulativne namene. Več kot 1 200 poročil o emisijah za leto 2011 je bilo predloženih državam članicam s strani letalskih prevoznikov. Letalske družbe s sedežem na Kitajskem in v Indiji sistematično niso poročale o emisijah iz letalskega prometa na letališča EU ali z njih v letu 2011. To velja za deset komercialnih letalskih družb, ki trenutno opravljajo lete na letališča EU ali z njih, in predstavlja manj kot 1 %  poročil o emisijah in manj kot 3 % emisij2.

Povečana poraba mednarodnih dobropisov, zlasti iz Kitajske in Indije

Lanskoletna rekordna poraba mednarodnih dobropisov je povečala rezervo neporabljenih pravic za približno 450 milijonov. To pomeni, da je bilo odobrenih več kot 900 milijonov več pravic, kot jih je bilo zaradi upoštevanja pravil vrnjenih v obdobju 2008–2011.

Od leta 2008 lahko podjetja za izravnavo dela svojih emisij vrnejo mednarodne dobropise za zmanjšanje emisij, kot omogočajo prožnostni mehanizmi iz Kjotskega protokola. Potrjena zmanjšanja emisij (CER)3 so v obdobju 2008–2011 znašala 5,8 % vseh vrnitev. EU ETS je odgovoren za uporabo 456 milijonov CER, od tega jih je 267 milijonov iz Kitajske in 79 milijonov iz Indije (59 % oziroma 17 % skupne porabe). Drugi CER prihajajo iz Južne Koreje (13 %) in Brazilije (6 %), preostalih 6 % pa izhaja iz drugih 20 držav.

Skupno se je v EU ETS od leta 2008 porabilo 100 milijonov enot zmanjševanja emisij (ERU). ERU4 zajemajo 1,2% vseh vrnitev od leta 2008. S skupnimi vrnitvami CER in ERU je bilo od leta 2008 porabljenih okrog 39% od približno 1,4 milijarde dovoljenih dobropisov za obdobje trgovanja 2008–2012.

Skupno število vrnitev za 2. fazo emisij v obdobju 2008–11

7 830 mio

100,0%

CER in ERU

555 mio

7%

Pravice, dodeljene brezplačno ali kupljene na dražbi5

7 275 mio

93%

Ozadje

V okviru sistema EU ETS morajo podjetja za vsako leto v registre držav članic posredovati podatke o potrjenih emisijah. Za leto 2011 so ti podatki od 2. aprila 2012 javno dostopni v neodvisni evidenci transakcij Skupnosti (CITL). Od 15. maja dalje so prek CITL na voljo tudi podatki o upoštevanju pravil z informacijami o tem, ali podjetja izpolnjujejo svoje obveznosti za vrnitev določenega števila pravic glede na potrjene emisije iz prejšnjega leta.

Drugo trgovalno obdobje v sistemu EU ETS se je začelo 1. januarja 2008 in traja pet let do 31. decembra 2012. Obdobje sovpada z rokom, v katerem morajo industrijske države doseči svoje ciljne emisije iz Kjotskega protokola. Sistem EU ETS je bil temeljito prenovljen pred tretjim trgovalnim obdobjem, ki se začne 1. januarja 2013, trajalo pa bo do leta 2020. Zakonodaja, ki revidira direktivo o trgovanju z emisijami, je bila sprejeta 23. aprila 2009 v okviru svežnja EU za podnebne spremembe in energijo (IP/09/628), ki obenem določa revidirana pravila za sistem ETS v obdobju po letu 2012 do leta 2020 in še dlje.

Več informacij:

Spletna stran CITL:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Spletna stran registrov o GD za podnebno politiko v Evropi:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Revidirani sistem ETS in pogosta vprašanja:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Kontakta :

Isaac Valero Ladron +32 22964971

Stephanie Rhomberg +32 22987278

1 :

Podjetja iz Cipra in Lihtenštajna še niso sporočila potrjenih emisij za leto 2011.

2 :

Na podlagi poročil o emisijah teh letalskih družb iz leta 2010.

3 :

V projektih zmanjševanja emisij v okviru mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega protokola se pridobivajo dobropisi, znani kot potrjena zmanjšanja emisij.

4 :

Izraz „enote zmanjševanja emisij“ (ERU) označuje dobropise, pridobljene s projekti zmanjševanja emisij v okviru mehanizma skupnega izvajanja iz Kjotskega protokola.

5 :

OPOMBA Prve pravice za letalstvo bodo ponujene na dražbi šele v letu 2012.


Side Bar