Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Emissierechtenhandel: het jaarlijkse nalevingsoverzicht geeft een daling van de emissies in 2011 te zien

Brussel, 15 mei 2012 – De broeikasgasemissies van installaties die deelnemen aan de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) zijn vorig jaar met ruim 2 % gedaald, zo blijkt uit de registers van de lidstaten.

EU-commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard: "In weerwil van het toenemende economische herstel zijn de ETS-emissies in 2011 met meer dan 2 % gedaald. Dit goede resultaat toont aan dat de ETS kosteneffectieve emissiereducties oplevert. Het benadrukt tevens waarom de ETS de motor achter koolstofarme groei in Europa blijft. Het aantal ongebruikte emissierechten blijft echter stijgen. Zoals vorige maand is aangekondigd, voert de Commissie daarom momenteel een toetsing van het tijdschema van de veilingen van fase 3 uit om zo het aantal emissierechten te verlagen dat in de eerste jaren van fase 3 ter veiling wordt gebracht".

Emissiegegevens 2011

De EU-ETS heeft betrekking op meer dan 12 000 elektriciteitscentrales en productie-installaties in de 27 EU-lidstaten, Noorwegen en Liechtenstein en, sinds dit jaar, op emissies van luchtvaartmaatschappijen die vliegen vanaf en naar luchthavens in deze landen. In weerwil van de groeiende Europese economie zijn de geverifieerde broeikasgasemissies van deze installaties1 vorig jaar gedaald tot 1 898 miljoen ton CO2-equivalent, meer dan 2 % onder het niveau van 2010.

Hoog nalevingsniveau van installaties

Het niveau van de naleving van de EU-ETS-voorschriften door bedrijven was weer hoog. Minder dan 1 % van de deelnemende installaties heeft tegen de uiterste datum van 30 april 2012 geen emissierechten ter dekking van alle emissies in 2011 ingeleverd. Het betrof doorgaans kleine installaties die samen minder dan 1 % van de onder de EU-ETS vallende emissies uitmaken. 2 % van de installaties heeft binnen de genoemde termijn geen geverifieerde emissiegegevens ingediend.

Tweede jaar emissierapportage door vliegtuigexploitanten met een zeer hoge nalevingsgraad

Zoals in 2010 hebben bijna alle commerciële luchtvaartmaatschappijen die een belangrijk aantal vluchten vanaf of naar EU-luchthavens uitvoeren hun emissies in 2011 tijdig gemeld, niettegenstaande het feit dat deze emissies geen verplichtingen meebrengen om dit jaar emissierechten in te leveren en niet nodig zijn voor specifieke regelgevingsdoeleinden. Deze luchtvaartmaatschappijen hebben meer dan 1 200 emissieverslagen over 2011 bij de lidstaten ingediend. Door in China en India gevestigde luchtvaartmaatschappijen is systematisch geen verslag uitgebracht over de emissies in 2011 door vluchten vanaf of naar EU-luchthavens. Het betreft 10 commerciële luchtvaartmaatschappijen die momenteel vluchten vanuit of naar de EU verzorgen. Het gaat om minder dan 1 % van de emissierapporten en minder dan 3 % van de emissies2.

Meer gebruik van internationale credits, met name uit China en India

Door het recordgebruik van internationale credits vorig jaar is het aantal ongebruikte emissierechten met zo'n 450 miljoen gestegen. Dit wil zeggen dat er meer dan 900 miljoen méér emissierechten in omloop zijn gebracht dan er in de periode 2008-2011 ter naleving zijn ingeleverd.

Sinds 2008 kunnen installaties door de flexibele mechanismen van het protocol van Kyoto gegenereerde internationale emissiereductiecredits (CER's) inleveren om een deel van hun emissies te compenseren. CER's3 waren goed voor 5,8 % van alle inleveringen in de periode 2008-2011. Alles samen zijn in het kader van de EU-ETS 456 miljoen CER's gebruikt, waarvan 267 miljoen uit China en 79 miljoen uit India (respectievelijk 59 % en 17 % van het totale gebruik). Andere CER's waren afkomstig uit Zuid-Korea (13 %) en Brazilië (6 %). Twintig andere landen van oorsprong waren goed voor de overige 6 %.

Sinds 2008 zijn in de EU-ETS in totaal 100 miljoen ERU's gebruikt. ERU's4 maken 1,2 % uit van alle inleveringen sinds 2008. Door de sinds 2008 ingeleverde CER's en ERU's samen is ruwweg 39% van de circa 1,4 miljard credits opgebruikt waarin is voorzien voor de handelsperiode 2008-2012.

Totale inleveringen voor emissies in fase II (2008-11)

7 830 miljoen

100,0%

CER's en ERU's

555 miljoen

7 %

Kosteloos toegewezen emissierechten of op veilingen gekochte emissierechten5

7 275 miljoen

93 %

Achtergrond

Krachtens de EU-ETS moeten installaties elk jaar geverifieerde emissiegegevens indienen bij de registers van de lidstaten. De gegevens voor 2011 zijn op 2 april 2012 openbaar gemaakt in het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap (CITL). Vanaf 15 mei bevat het CITL ook gegevens in verband met de naleving, met informatie over welke installaties hun verplichting zijn nagekomen om een aantal emissierechten in te leveren dat overeenkomt met hun geverifieerde emissies het jaar voordien.

De tweede handelsperiode van de EU-ETS is begonnen op 1 januari 2008, duurt vijf jaar en loopt dus tot 31 december 2012. Deze periode valt samen met de periode waarin de industrielanden hun emissiedoelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol moeten halen. De EU-ETS is grondig hervormd voor de derde handelsperiode, die aanvangt op 1 januari 2013 en loopt tot 2020. De wetgeving tot herziening van de richtlijn inzake de emissiehandel is op 23 april 2009 goedgekeurd als onderdeel van het klimaat-energiepakket van de EU (IP/09/628) en bevat herziene ETS-voorschriften voor de periode van 2012 tot 2020 en daarna.

Meer informatie:

De CITL-homepage

http://ec.europa.eu/environment/ets/

De registerhomepage van DG CLIMA op EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

De herziene ETS en veelgestelde vragen

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Contact :

Isaac Valero Ladron (+32 2 2964971)

Stephanie Rhomberg (+32 2 2987278)

1 :

Installaties in Cyprus en Liechtenstein hebben nog geen geverifieerde emissies voor 2011 gerapporteerd.

2 :

Op basis van de door deze luchtvaartmaatschappijen gerapporteerde emissies voor 2010.

3 :

Door in het kader van het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) van het Kyoto-protocol ondernomen emissiebesparende projecten worden credits gegenereerd die 'gecertificeerde emissiereducties' (Certified Emission Reductions, CER's) worden genoemd.

4 :

Credits die worden gegenereerd door in het kader van het mechanisme voor gezamenlijke uitvoering van het Kyoto-protocol ondernomen emissiebesparende projecten worden 'emissiereductie-eenheden (Emission Reduction Units, ERU's) genoemd.

5 :

NB De eerste luchtvaartemissierechten zullen pas in de loop van 2012 ter veiling worden aangeboden.


Side Bar