Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Päästökauppa: Vuosittaiset päästöraportit koottu – päästöt vähentyneet vuonna 2011

Bryssel 15. toukokuuta 2012 – Jäsenvaltioista saatujen tietojen mukaan EU:n päästökauppajärjestelmään (EU ETS) kuuluvien laitosten kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna yli kaksi prosenttia.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard totesi seuraavaa: ”Vaikka talous on toipumassa, päästökauppajärjestelmään kuuluvat päästöt vähenivät vuonna 2011 yli kaksi prosenttia. Tämä hyvä tulos osoittaa, että päästökauppajärjestelmän avulla päästöjä vähennetään kustannustehokkaasti ja että järjestelmä on edelleen toimiva tapa edistää vähäpäästöistä kasvua Euroopassa. Käyttämättömien päästöoikeuksien puskuri kuitenkin kasvaa edelleen. Siksi komissio tarkastelee nyt uudelleen kolmannen vaiheen huutokauppojen aikataulua, kuten viime kuussa ilmoitettiin. Komission tarkoituksena on vähentää huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää kolmannen vaiheen ensimmäisinä vuosina.”

Vuotta 2011 koskevat päästötiedot

Päästökauppajärjestelmä kattaa yli 12 000 voimalaa ja tuotantolaitosta EU:n 27 jäsenvaltiossa, Norjassa ja Liechtensteinissä. Tästä vuodesta järjestelmään ovat kuuluneet myös näissä maissa liikennöivien lentoyhtiöiden päästöt. Euroopan talouden kasvusta huolimatta näiden laitosten todennetut kasvihuonekaasupäästöt1 laskivat viime vuonna 1 898 miljoonaan tonniin hiilidioksidiekvivalenttia, mikä on yli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010.

Laitokset noudattaneet sääntöjä hyvin

Laitokset ovat noudattaneet päästökauppajärjestelmän sääntöjä erittäin hyvin. Vain alle prosentti laitoksista ei palauttanut kaikkia vuoden 2011 päästöjään vastaavaa määrää päästöoikeuksia 30. huhtikuuta 2012 olleeseen määräaikaan mennessä. Nämä laitokset ovat tyypillisesti pieniä, ja niiden päästöt ovat yhteensä alle prosentti päästökauppajärjestelmään kuuluvista päästöistä. Kaksi prosenttia laitoksista ei toimittanut samaan määräaikaan mennessä tietoja todennetuista päästöistään vuonna 2011.

Ilma-aluksen käyttäjät ilmoittaneet päästönsä erittäin hyvin toisena raportointivuotenaan

Lähes kaikki kaupalliset lentoyhtiöt, jotka liikennöivät EU:ssa merkittävissä määrin, ovat vuoden 2010 tapaan ilmoittaneet vuoden 2011 päästönsä ajoissa huolimatta siitä, ettei niitä velvoiteta palauttamaan päästöoikeuksia vuonna 2012 eikä niiden päästöoikeuksia tarvita erityisiin sääntelytarkoituksiin. Lentoyhtiöt ovat toimittaneet jäsenvaltioille yli 1 200 vuoden 2011 päästöjä koskevaa raporttia. Kiinaan ja Intiaan sijoittautuneilta lentoyhtiöiltä ei ole saatu tietoja niiden vuonna 2011 EU:n alueelle tai siltä pois liikennöityjen lentojen päästöistä. Tämä koskee kymmentä kaupallista lentoyhtiötä, jotka tällä hetkellä liikennöivät EU:hun ja EU:sta. Ne edustavat alle yhtä prosenttia päästöraporteista ja alle kolmea prosenttia päästöistä2.

Erityisesti Kiinasta ja Intiasta peräisin olevien kansainvälisten hyvitysten käyttö lisääntynyt

Viime vuonna ennätysmääriin yltänyt kansainvälisten hyvitysten käyttö kasvatti käyttämättömien päästöoikeuksien puskuria noin 450 miljoonalla. Tämä tarkoittaa, että vuosina 2008­–2011 liikkeelle laskettiin yli 900 miljoonaa päästöoikeutta enemmän kuin niitä on palautettu sääntöjen noudattamiseksi.

Vuodesta 2008 alkaen laitokset ovat voineet palauttaa Kioton joustomekanismien kautta hankittuja kansainvälisiä päästövähennyshyvityksiä omien päästöjensä kuittaamiseksi. Sertifioitujen päästövähennysten (CER)3 osuus oli 5,8 prosenttia kaikista vuosina 2008-2011 tehdyistä palautuksista. Päästökauppajärjestelmässä on käytetty yhteensä 456 miljoonaa CER:ää, joista 267 miljoonaa (59 %) oli peräisin Kiinasta ja 79 miljoonaa (17 %) Intiasta. Lisäksi päästövähennyksiä tuli Etelä-Koreasta (13 %) ja Brasiliasta (6 %). Viimeiset kuusi prosenttia olivat peräisin 20 muusta maasta.

Vuodesta 2008 lähtien päästökauppajärjestelmässä on käytetty yhteensä 100 miljoonaa päästövähennysyksikköä (ERU). ERU:iden4 osuus palautuksista on vuodesta 2008 lähtien ollut vain 1,2 prosenttia. Vuodesta 2008 alkaen palautettujen CER:ien ja ERU:iden osuus on yhteensä noin 39 prosenttia siitä 1,4 miljardin hyvityksen määrästä, joka voidaan käyttää päästökauppakaudella 2008–2012.

Palautukset yhteensä vaiheen II päästöjen osalta 2008–2011

7 830 miljoonaa

100,0 %

CER:t ja ERU:t

555 miljoonaa

7 %

Ilmaiseksi jaetut päästöoikeudet tai huutokaupoista ostetut päästöoikeudet5

7 275 miljoonaa

93 %

Tausta

Päästökauppajärjestelmän mukaisesti laitosten on toimitettava todennettuja päästöjään koskevat tiedot vuosittain jäsenvaltion rekistereihin. Vuotta 2011 koskevat tiedot tulivat yleisesti saataville yhteisön riippumattomassa tapahtumalokissa (CITL) 2. huhtikuuta 2012. Tapahtumalokissa on 15. toukokuuta alkaen esillä myös sääntöjen noudattamista koskevat tiedot ja tiedot siitä, ovatko laitokset noudattaneet vaatimuksiaan ja palauttaneet viime vuoden todennettuja päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Toinen päästökauppakausi alkoi 1. tammikuuta 2008, ja se kestää viisi vuotta eli 31. joulukuuta 2012 saakka. Tämä ajanjakso on sama kuin se ajanjakso, jonka aikana teollisuusmaiden on saavutettava Kioton pöytäkirjan mukaiset päästötavoitteensa. EU:n päästökauppajärjestelmää on uudistettu huomattavasti kolmatta päästökauppakautta varten, joka alkaa 1. tammikuuta 2013 ja kestää vuoteen 2020 saakka. Päästökauppadirektiiviä muuttava lainsäädäntö annettiin osana EU:n ilmasto- ja energiapakettia 23. huhtikuuta 2009 (IP/09/628). Siinä vahvistetaan järjestelmän tarkistetut säännöt vuosille 2013–2020 ja myöhemmälle ajalle.

Lisätietoja:

Yhteisön riippumattoman tapahtumalokin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Ilmastotoimien pääosaston rekisterisivusto EUROPA-palvelimella:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Tarkistettu päästökauppadirektiivi ja usein kysyttyjä kysymyksiä:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2) 296 49 71

Stephanie Rhomberg (+32 2) 298 72 78

1 :

Kyproksella ja Liechtensteinissä sijaitsevat laitokset eivät ole vielä ilmoittaneet todennettuja päästömääriä vuodelta 2011.

2 :

Tiedot perustuvat näiden lentoyhtiöiden raportoimiin päästöihin vuodelta 2010.

3 :

Sertifioidut päästövähennykset (CER) ovat Kioton pöytäkirjan puhtaan kehityksen mekanismin päästövähennyshankkeista saatavia hyvityksiä.

4 :

Päästövähennysyksiköt (ERU) ovat Kioton pöytäkirjan yhteistoteutusmekanismin päästövähennyshankkeista saatavia hyvityksiä.

5 :

Huom. Ensimmäiset lentoliikenteen päästöoikeudet huutokaupataan vuoden 2012 aikana.


Side Bar