Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Heitkogustega kauplemine: iga-aastane ülevaade heitenormide täitmisest näitab heitkoguste vähenemist 2011. aastal

Brüssel, 15. mai 2012. ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (HKS) osalevate käitiste heitkogused vähenesid liikmesriikide registrite andmetel möödunud aastal rohkem kui 2%.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Hoolimata sellest, et majanduse elavnemine hoogustub, vähenes heitkogus heitkogustega kauplemise süsteemis 2011. aastal rohkem kui 2%. Selline hea tulemus näitab, et heitkogustega kauplemise süsteemis on võimalik heitkoguseid kulutõhusalt vähendada. Samuti kinnitab see, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem jääb vähese CO2-heitega majanduskasvu mootoriks Euroopas. Kuid kasutamata saastekvootide hulk siiski veel suureneb. Seepärast vaatab komisjon praegu läbi kolmanda kauplemisperioodi enampakkumiste ajakava, nagu eelmisel kuul teatati. Komisjoni eesmärk on vähendada enampakkumistel müüdavate saastekvootide arvu kolmanda kauplemisperioodi esimestel aastatel.”

2011. aasta heiteandmed

ELi HKS hõlmab rohkem kui 12 000 elektrijaama ja tööstuskäitist 27 ELi liikmesriigis, Norras ja Liechtensteinis. Alates sellest aastast lisandusid ka selliste lennuettevõtjate heitkogused, kelle lennukid lendavad nende riikide lennujaamade vahel. Hoolimata sellest, et Euroopa majanduse elavnemine hoogustub, vähenesid nimetatud käitiste1 kasvuhoonegaaside heitkogused eelmisel aastal 1 898 miljonit CO2-ekvivalenttonnini, mis on üle 2% vähem kui 2010. aastal.

Käitised järgivad nõudeid hästi

Ettevõtted on ELi HKSi eeskirju jällegi väga hästi täitnud. Alla 1% süsteemis osalevatest käitistest ei tagastanud nende 2011. aasta kõigile heitkogustele vastavat kogust saastekvoote tähtajaks, 30. aprilliks 2012. Enamasti on need väikesed käitised ning nad moodustavad kokku vähem kui 1% ELi HKSiga hõlmatud heitkogustest. 2% käitistest ei esitanud tõendatud heitkoguste andmeid 2011. aasta kohta eespool nimetatud tähtajaks.

Lennuettevõtjad esitavad heitearuandeid teist aastat ning nõudeid järgitakse väga hästi

Nagu 2010. aastal, esitasid peaaegu kõik kommertslennuettevõtjad, kes käitavad märkimisväärse osa ELi lennujaamade vahel toimuvatest lendudest, ka 2011. aasta heitearuande õigel ajal, hoolimata sellest, et nende heitkoguste puhul ei ole kohustust sel aastal saastekvoote tagastada ning neid ei ole vaja konkreetsetel regulatiivsetel eesmärkidel. Lennuettevõtjad on liikmesriikidele esitanud 2011. aasta kohta rohkem kui 1200 heitearuannet. Hiina ja India lennuettevõtjad on jätnud ELI lennujaamade vahel toimuvate lendude 2011. aasta heiteandmed süstemaatiliselt esitamata. See puudutab kümmet kommertslennuettevõtjat, kes käitavad ELi lennujaamade vahel toimuvaid lende ning kelle heitearuannete osakaal on alla 1% ning heitkoguste osakaal alla 3%2.

Eelkõige Hiinast ja Indiast pärit rahvusvaheliste CO2 arvestusühikute kasutamine on suurenenud

Rahvusvaheliste arvestusühikute rekordiline kasutamine eelmisel aastal on suurendanud kasutamata saastekvootide hulka ligikaudu 450 miljoni võrra. See tähendab, et ringlusse on lastud üle 900 miljoni saastekvoodi rohkem kui neid on aastatel 2008–2011 nõuete järgimiseks tagastatud.

Alates 2008. aastast võivad käitised tagastada rahvusvahelisi heitkoguste vähendamise ühikuid Kyoto protokolli paindlike mehhanismide kaudu, et kompenseerida osa oma heitkogustest. THVd3 moodustasid 5,8 % kõigist aastatel 2008–2011 tagastatud arvestusühikutest. ELi HKSis on kasutatud kokku 456 miljonit THVd, millest 267 miljonit on pärit Hiinast (59%) ja 79 miljonit (17%) Indiast. Muud THVd olid pärit Lõuna-Koreast (13%) ja Brasiiliast (6%) ning ülejäänud veel 20 riigist (6%).

Alates 2008. aastast on ELi HKSis kasutatud kokku 100 miljonit heitkoguste vähendamise ühikut (HVÜd). HVÜd4 moodustasid ainult 1,2% kõigist alates aastast 2008 tagastatud arvestusühikutest. Alates 2008. aastast tagastatud THVde ja HVÜde osakaal kokku on umbes 39% neist umbes 1,4 miljardist ühikust, mis on lubatud aastate 2008–2012 kauplemisperioodiks .

II kauplemisperioodi tagastatud ühikud kokku 2008–2011

7 830 miljonit

100,0%

THVd ja HVÜd

555 miljonit

7%

Tasuta eraldatavad või enampakkumisel ostetud saastekvoodid5

7 275 miljonit

93%

Taust

ELi HKSi raames peavad käitised iga aasta kohta esitama liikmesriikide registritele tõendatud heitkoguste andmed. Need andmed 2011. aasta kohta said 2. aprillil 2012 avalikkusele kättesaadavaks ELi tehingulogi (CITL) kaudu. Alates 15. maist on ELi tehingulogis näha ka vastavusandmed koos teabega selle kohta, kas käitised on täitnud oma kohustuse tagastada möödunud aasta tõendatud heitkogustele vastavas koguses saastekvoote.

ELi HKSi teine kauplemisperiood algas 1. jaanuaril 2008 ja kestab viis aastat, kuni 31. detsembrini 2012. See periood langeb kokku ajaga, mil tööstusriigid peavad saavutama Kyoto protokolli raames võetud heitkoguste vähendamise eesmärgid. Kolmandaks kauplemisperioodiks, mis algab 1. jaanuaril 2013 ja kestab aastani 2020, on ELi HKSi põhjalikult reformitud. Õigusakt, millega vaadati läbi heitkogustega kauplemise direktiiv, võeti vastu 23. aprillil 2009 ühe osana ELi kliimamuutuste ja energeetikapaketist (IP/09/628). Selles sätestati HKSi muudetud eeskirjad aastateks 2012–2020 ja pärast seda.

Lisateave:

ELi tehingulogi koduleht:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Registreid käsitlev lehekülg kliimameetmete peadirektoraadi kodulehel EUROPA portaalis:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Muudetud HKS ja korduma kippuvad küsimused:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Kontaktisikud :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Küprose ja Liechtensteini käitised ei ole 2011. aasta tõendatud heitkoguseid veel teatanud.

2 :

Põhineb nende lennuettevõtjate poolt esitatud 2010. aasta heitkogustel.

3 :

Kyoto protokolli puhta arengu mehhanismi kaudu tehtavate heite vähendamise projektidega luuakse CO2 arvestusühikuid, mida nimetatakse tõendatud heitkoguste vähendamise ühikuteks (THVd).

4 :

Heitkoguste vähendamise ühikuteks (HVÜ) nimetatakse CO2 arvestusühikuid, mis on loodud Kyoto protokolli ühisrakenduse mehhanismi kaudu tehtavate heite vähendamise projektidega.

5 :

Esimesed lennunduse saastekvoodid pannakse enampakkumisele alles 2012. aasta jooksul.


Side Bar