Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Εμπορία εκπομπών: από την ετήσια επισκόπηση της συμμόρφωσης προκύπτει ότι οι εκπομπές μειώθηκαν το 2011

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2012 – Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα μητρώα των κρατών μελών, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ) μειώθηκαν πέρυσι κατά περισσότερο από 2%.

Η Επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: «Το 2011, παρά την εκτεταμένη ανάκαμψη της οικονομίας, οι εκπομπές που υπάγονται στο ΣΕΔΕ μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2%. Το εν λόγω θετικό αποτέλεσμα δείχνει ότι το ΣΕΔΕ αποδίδει μειώσεις των εκπομπών που είναι αποτελεσματικές από πλευράς κόστους. Υπογραμμίζει επίσης γιατί το ΣΕΕ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα αυξανόμενο απόθεμα αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων εκπομπών. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι επανεξετάζει το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών της 3ης φάσης, με προοπτική τη μείωση του αριθμού δικαιωμάτων που θα εκπλειστηριαστούν στα πρώτα χρόνια της εν λόγω 3η φάσης

Δεδομένα για τις εκπομπές του 2011

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ καλύπτει πάνω από 12.000 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία και στο Λιχτενστάιν, επιπλέον δε, από εφέτος, τις εκπομπές των αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια των συγκεκριμένων χωρών. Παρά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι επαληθευμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις αυτές1 σημείωσαν πέρυσι πτώση φτάνοντας τα 1898 εκατομ. τόνους ισοδυνάμου CO2, επίπεδο χαμηλότερο κατά περισσότερο από 2% σε σχέση με εκείνο του 2010.

Υψηλός βαθμός συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων

Ο βαθμός τήρησης των κανόνων του ΣΕΔΕ της ΕΕ από τις εταιρείες ήταν και πάλι υψηλός. Οι εγκαταστάσεις που δεν παρέδωσαν εντός της προθεσμίας της 30ής Απριλίου 2012 δικαιώματα που να καλύπτουν το σύνολο των εκπομπών τους για το 2011 αντιπροσωπεύουν ποσοστό κάτω από 1%. Πρόκειται συνήθως για μικρές εγκαταστάσεις, στις οποίες αναλογεί λιγότερο από το 1% των εκπομπών που καλύπτει το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το 2% των εγκαταστάσεων δεν υπέβαλαν επαληθευμένες εκπομπές για το 2011 μέχρι τη λήξη της ίδιας προθεσμίας.

Δεύτερο έτος δήλωσης των εκπομπών από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης

Όπως και το 2010, σχεδόν όλες οι αεροπορικές εταιρείες με σημαντική δραστηριότητα προς ή από αεροδρόμια της ΕΕ δήλωσαν έγκαιρα τις εκπομπές τους για το έτος 2011, παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές αυτές δεν ενεργοποιούν υποχρεώσεις παράδοσης δικαιωμάτων εφέτος και δεν απαιτούνται για συγκεκριμένους ρυθμιστικούς σκοπούς. Οι εκθέσεις εκπομπών για το 2011 που υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη από αεροπορικές εταιρείες υπερβαίνουν τις 1.200. Δεν δηλώθηκαν συστηματικά οι εκπομπές του 2011 που οφείλονται σε πτήσεις προς ή από αεροδρόμια της ΕΕ από αεροπορικές εταιρείες που εδρεύουν στην Κίνα και την Ινδία. Πρόκειται για 10 αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν σήμερα πτήσεις προς ή από την ΕΕ και αντιπροσωπεύουν ποσοστά μικρότερα από το 1% των εκθέσεων για τις εκπομπές και από το 3% των εκπομπών2.

Αυξημένη χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων, προερχόμενων ιδίως από την Κίνα και την Ινδία

Η πρωτοφανής περυσινή χρήση διεθνών πιστωτικών μορίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αποθέματος των αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων εκπομπών κατά περίπου 450 εκατομ. Αυτό σημαίνει ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία πάνω από 900 εκατομ. επιπλέον δικαιώματα τα οποία είχαν διατεθεί για να χρησιμοποιηθούν προς συμμόρφωση κατά την περίοδο 2008-2011.

Από το 2008 και έπειτα, οι εγκαταστάσεις έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν διεθνή πιστωτικά μόρια μείωσης εκπομπών, τα οποία έχουν προκύψει μέσω των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, για να αντισταθμίζουν μέρος των εκπομπών τους. Στις CER3 αναλογεί το 5,8 % του συνόλου των παραδόσεων κατά την περίοδο 2008-2011. Σωρευτικά, το ΣΕΔΕ της ΕΕ ευθύνεται για τη χρήση 456 εκατ. CER, από τις οποίες 267 εκατ. προέρχονται από την Κίνα και 79 εκατ. από την Ινδία (59% και 17% της συνολικής χρήσης, αντίστοιχα). Άλλες CER προήλθαν από τη Νότια Κορέα (13%) και τη Βραζιλία (6%), ενώ το υπόλοιπο 6% αναλογεί σε άλλες 20 χώρες.

Από το 2008 χρησιμοποιήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ 100 εκατ. ERU. Στις ERU4 αναλογεί το 1,2% του συνόλου των παραδόσεων από το 2008 και έπειτα. Με τις συνδυασμένες παραδόσεις CER and ERU από το 2008 χρησιμοποιήθηκε κατά προσέγγιση το 39% των περίπου 1,4 δισ. πιστωτικών μορίων που επιτρέπονται για την περίοδο εμπορίας 2008-2012.

Συνολικές παραδόσεις δικαιωμάτων για τις εκπομπές της φάσης II, 2008-11

7 830 εκατομ.

100,0%

CER και ERU

555 εκατομ.

7%

Δικαιώματα που κατανεμήθηκαν δωρεάν ή αγοράστηκαν σε πλειστηριασμό5

7.275 εκατομ.

93%

Ιστορικό

Βάσει του ΣΕΔΕ της ΕΕ, οι εγκαταστάσεις οφείλουν να υποβάλλουν στα μητρώα των κρατών μελών επαληθευμένα δεδομένα για τις εκπομπές τους κάθε έτους. Τα σχετικά δεδομένα για το 2011 δημοσιοποιήθηκαν στο κοινοτικό ανεξάρτητο ημερολόγιο συναλλαγών (Community Independent Transaction Log/CITL) στις 2 Απριλίου 2012. Από τις 15 Μαΐου και έπειτα εμφανίζονται επίσης στο CITL στοιχεία που αφορούν τη συμμόρφωση, με πληροφορίες για το κατά πόσον οι εγκαταστάσεις εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους να παραδίδουν ποσότητα δικαιωμάτων ίση με τις επαληθευμένες εκπομπές τους κατά το προηγούμενο έτος.

Η δεύτερη περίοδος εμπορίας στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2008 και έχει πενταετή διάρκεια, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με εκείνη κατά την οποία οι βιομηχανικές χώρες οφείλουν να επιτύχουν τους σχετικούς με τις εκπομπές στόχους τους που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το ΣΕΔΕ της ΕΕ υπέστη ουσιαστική μεταρρύθμιση για την τρίτη περίοδο εμπορίας, που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα διαρκέσει έως το 2020. Η νομοθεσία με την οποία αναθεωρήθηκε η οδηγία για την εμπορία εκπομπών θεσπίστηκε ως μέρος της ενωσιακής δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, στις 23 Απριλίου 2009 (δελτίο Τύπου IP/09/628), και ορίζει αναθεωρημένους κανόνες για το ΣΕΔΕ με ισχύ μετά το 2012 και έως το 2020 και μετέπειτα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αρχική σελίδα του CITL

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Αρχική σελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα στον EUROPA για τα μητρώα

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Αναθεωρημένο ΣΕΔΕ και συχνές ερωτήσεις (FAQ)

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Οι εγκαταστάσεις της Κύπρου και του Λιχτενστάιν δεν έχουν ακόμη δηλώσει επαληθευμένες εκπομπές για το 2011.

2 :

Με βάση τις εκπομπές που δήλωσαν αυτές οι αεροπορικές εταιρείες για το 2010.

3 :

Από τα έργα μείωσης εκπομπών που αναλαμβάνονται μέσω του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (Clean Development Mechanism/CDM) του Πρωτοκόλλου του Κιότο προκύπτουν πιστωτικά μόρια που είναι γνωστά ως πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών (Certified Emission Reductions/CER).

4 :

Μονάδες μείωσης εκπομπών (Emission Reduction Units/ERU) ονομάζονται τα πιστωτικά μόρια που προκύπτουν από έργα μείωσης εκπομπών τα οποία αναλαμβάνονται μέσω του μηχανισμού κοινής εφαρμογής (Joint Implementation/JI) του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

5 :

Δικαιώματα εκπομπών από αεροπορικές μεταφορές θα τεθούν για πρώτη φορά σε πλειστηριασμό στη διάρκεια του 2012.


Side Bar