Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Handel med emissioner: den årlige kontrolrunde viser et fald i emissionerne i 2011

Bruxelles, den 15. maj 2012 - Drivhusgasemissionerne fra anlæg, som deltager i EU's emissionshandelsordning (EU ETS), faldt med mere end 2 % sidste år ifølge oplysningerne fra medlemsstaternes registre.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtalte: "ETS-emissionerne faldt med mere end 2 % til trods for den fortsatte genopretning af økonomien. Dette gode resultat er et bevis på, at ETS er en omkostningseffektiv måde at få reduceret emissionerne på. Det understreger også, hvorfor ETS bliver ved med at være det, der skal til for at opnå en lavemissionsvækst i Europa. Men der er stadig en voksende mængde af ubrugte emissionskvoter. Derfor er Kommissionen, som det blev meddelt i sidste måned, nu ved at se på tidsplanen for fase 3-auktioner for at få reduceret antallet af kvoter til auktionering i de første år af fase 3".

Emissionsdata for 2011

EU ETS dækker mere end 12 000 kraftværker og fremstillingsanlæg i de 27 EU-medlemsstater, Norge og Liechtenstein og fra i år også emissioner fra flyselskaber, der flyver til og fra lufthavne i disse lande. Trods væksten i europæisk økonomi faldt de verificerede drivhusgasemissioner fra disse anlæg1 til 1 898 mio. tons CO2-ækvivalenter sidste år, altså mere end 2 % under niveauet for 2010.

Høj grad af efterlevelse af reglerne fra anlæggenes side

Virksomhederne efterlevede igen i høj grad EU ETS-reglerne. Mindre end 1 % af de deltagende anlæg returnerede ikke kvoter for alle deres emissioner i 2011 inden fristen den 30. april 2012. Disse anlæg er typisk små og står for mindre end 1 % af de emissioner, der er omfattet af EU ETS. To procent af anlæggene angav ikke verificerede emissioner for 2011 inden samme frist.

Andet år, hvor luftfartsoperatører i meget høj grad efterlever reglerne om indberetning af emissioner

Ligesom i 2010 har næsten alle kommercielle flyselskaber med et stort antal flyvninger til og fra lufthavne i EU indberettet deres emissioner i 2011 rettidigt, selvom disse emissioner ikke udløser en forpligtelse til at afgive kvoter i år og ikke kræves i specifikke reguleringsøjemed. Flyselskaberne har indgivet mere end 1200 emissionsrapporter for 2011 til medlemsstaterne. Der har systematisk ikke været nogen indberetning af 2011-emissioner fra flyvninger til eller fra lufthavne i EU af flyselskaber baseret i Kina og Indien. Der er tale om ti kommercielle flyselskaber, som for øjeblikket flyver til eller fra EU, og de står for mindre end 1 % af emissionsrapporterne og mindre end 3 % af emissionerne2.

Øget brug af internationale kreditter, især fra Kina og Indien

Med sidste års rekordstore brug af internationale kreditter er der sket en stigning i ubrugte kvoter med omkring 450 millioner. Det betyder, at der er mere end 900 millioner flere kvoter, der er blevet sat i cirkulation, end der blev returneret ifølge reglerne i perioden 2008-2011.

Siden 2008 kan anlæg returnere internationale emissionsreduktionskreditter, som er optjent via Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, for at udligne deres emissioner. CER'er3 tegnede sig for 5,8 % af alle returneringer i 2008-2011. Samlet set har EU ETS været ansvarlig for brugen af 456 millioner CER'er, heraf 267 millioner fra Kina og 79 millioner fra Indien (henholdsvis 59 % og 17 % af den samlede brug). Andre CER'er var fra Sydkorea (13 %) og Brasilien (6 %), og andre 20 lande stod for de resterende 6 %.

Der er blevet brugt i alt 100 millioner ERU i EU ETS siden 2008. ERU'er4 har tegnet sig for blot 1,2 % af alle returneringer siden 2008. Returneringer i form af CER og ERU har siden 2008 i alt opbrugt ca. 39 % af de ca. 1,4 milliarder kreditter, der er tilladt i handelsperioden 2008-2012.

Returneringer i alt for fase II-emissioner i 2008-11

7 830 millioner

100,0 %

CER'er og ERU'er

555 millioner

7 %

Gratis emissionskvoter eller emissionskvoter købt på auktion5

7 275 millioner

93 %

Baggrund

Under EU ETS pålægges det anlæggene at angive deres verificerede emissionsdata år for år til medlemsstaternes registre. Dataene for 2011 blev offentliggjort på Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal (CITL) den 2. april 2012. Fra og med 15. maj vises der også data om efterlevelse på CITL med oplysning om, hvorvidt anlæg har levet op til deres forpligtelser til at returnere et antal kvoter svarende til det foregående års verificerede emissioner.

Anden handelsperiode i EU ETS begyndte den 1. januar 2008 og løber i fem år frem til den 31. december 2012. Denne periode er sammenfaldende med den periode, hvori industrilande skal opfylde deres emissionsmål under Kyoto-protokollen. EU ETS er blevet væsentligt ændret for den tredje handelsperiode, som påbegyndes den 1. januar 2013 og løber indtil 2020. Lovgivningen om revision af emissionshandelsdirektivet blev vedtaget som led i EU's energi- og klimapakke den 23. april 2009 (IP/09/628) og heri fastsættes der reviderede regler for ETS efter 2012 og frem til 2020 samt i perioden derefter.

Yderligere oplysninger:

CITL's hjemmeside

http://ec.europa.eu/environment/ets/

GD for Klimas hjemmeside for registre på EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Den reviderede ETS og ofte stillede spørgsmål

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Anlæggene i Cypern og Liechtenstein har endnu ikke indberettet verificerede emissioner for 2011.

2 :

Baseret på 2010-emissioner, som er indberettet af disse flyselskaber.

3 :

Emissionsbesparende projekter, der iværksættes via Kyoto-protokollens mekanisme for bæredygtig udvikling (CDM) og skaber kreditter, der går under navnet godkendte emissionsreduktioner (CER'er).

4 :

Emissionsreduktionsenheder (ERU'er) betegner kreditter, der skabes ved emissionsbesparende projekter, som iværksættes via den fælles gennemførelsesmekanisme under Kyoto-protokollen.

5 :

NB: De første flykvoter vil først blive udbudt på auktion i løbet af 2012.


Side Bar