Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Obchodování s emisemi: roční shrnutí v oblasti plnění požadavků ukazuje pokles emisí v roce 2011

V Bruselu dne 15. května 2012 – Emise skleníkových plynů ze zařízení účastnících se systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) se podle informací z registrů členských států loni snížily o více než 2 %.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „V roce 2011 se i přes stále výraznější hospodářské oživení snížily emise ze systému pro obchodování s emisemi o více než 2 %. Tento dobrý výsledek ukazuje, že systém pro obchodování s emisemi přináší nákladově efektivní snížení emisí. Rovněž to podtrhuje skutečnost, že EU ETS je i nadále motorem pro růst s nízkými emisemi uhlíku v Evropě. Nadále však vzrůstá počet nahromaděných nevyužitých povolenek. Již předchozí měsíc proto Komise oznámila, že v současné době přezkoumává časový profil třetí fáze dražeb, aby se snížil počet povolenek do dražby v prvních letech třetí fáze.“

Údaje o emisích za rok 2011

Systém EU pro obchodování s emisemi zahrnuje více než 12 000 elektráren a výrobních zařízení ve 27 členských státech EU, Norsku a Lichtenštejnsku a od tohoto roku i emise vyprodukované leteckými společnostmi, které na letiště v uvedených zemích přilétají a z nich odlétají. I přes rozmach evropského hospodářství poklesly ověřené emise skleníkových plynů z těchto zařízení1 loni celkem na 1 898 milionů tun ekvivalentu CO2, což je o více než 2 % pod úrovní z roku 2010.

Vysoká úroveň plnění požadavků na straně zařízení

Společnosti opět ve velké míře dodržely požadavky pravidel systému EU ETS. Do 30. dubna 2012 neodevzdalo povolenky zahrnující všechny jejich emise za rok 2011 méně než 1 % účastnících se zařízení. Jedná se zpravidla o malá zařízení, která společně vytvářejí méně než 1 % emisí v rámci systému EU ETS. Ověřené emise za rok 2011 nepředložila do téže lhůty dvě procenta zařízení.

Druhý rok podávání zpráv o emisích provozovateli letadel s velmi vysokou úrovní plnění požadavků

Stejně jako v roce 2010 podaly takřka všechny komerční letecké společnosti, které provozují významný počet letů na letiště EU nebo z těchto letišť, zprávy o emisích za rok 2011 včas, a to navzdory skutečnosti, že s těmito emisemi není spojena povinnost odevzdat tento rok povolenky a není jich zapotřebí pro zvláštní regulační účely. Členský státům podaly letecké společnosti více než 1 200 zpráv o emisích za rok 2011. Zprávy o emisích z letů na letiště v EU a z těchto letišť za rok 2011 systematicky nepodávaly letecké společnosti sídlící v Číně a Indii. Týká se to deseti komerčních leteckých společností provozujících lety do EU nebo z EU, což představuje méně než 1 % zpráv o emisích a méně než 3 % emisí2.

Častější využívání mezinárodních kreditů, zejména z Číny a Indie

Rekordní využívání mezinárodních kreditů v loňském roce vedlo k tomu, že počet nahromaděných nevyužitých povolenek vzrostl přibližně o 450 milionů. To znamená, že v období 2008–2011 bylo do oběhu uvedeno o 900 milionů více povolenek, než jich bylo kvůli splnění požadavků odevzdáno.

Od roku 2008 mohou zařízení odevzdávat mezinárodní kredity vydané za snížení emisí v rámci flexibilních mechanismů Kjótského protokolu, aby tak mohla část svých emisí kompenzovat. V letech 2008 až 2011 tvořila certifikovaná snížení emisí (CER)3 5,8 % všech odevzdaných povolenek. Díky systému EU ETS se využilo 456 milionů certifikovaných snížení emisí, z čehož 267 milionů bylo z Číny a 79 milionů z Indie (v rámci celkového využití pocházelo 59 % CER z Číny a 17 % CER z Indie). Ostatní CER měla svůj původ v Jižní Koreji (13 %) a Brazílii (6%) a u zbývajících 6 % CER bylo dalších dvacet zemí původu.

V systému EU pro obchodování s emisemi bylo od roku 2008 využito celkem 100 milionů jednotek snížení emisí (ERU). Od roku 2008 tvořily ERU4 pouze 1,2 % všech odevzdaných povolenek. Počet všech odevzdaných CER a ERU od roku 2008 odpovídal asi 39 % z přibližně 1,4 miliardy kreditů, které jsou v obchodovacím období 2008–2012 povoleny.

Celkové množství odevzdaných povolenek na emise ve fázi II za období 2008–11

7 830 milionů

100,0 %

CER a ERU

555 milionů

7 %

Bezplatně přidělené povolenky nebo povolenky nakoupené v dražbě5

7 275 milionů

93 %

Souvislosti

Podle systému EU ETS jsou zařízení povinna předložit každý rok registru členského státu ověřené údaje o svých emisích. Údaje za rok 2011 byly zveřejněny dne 2. dubna 2012 v nezávislé evidenci transakcí Společenství (CITL). Od 15. května lze v této evidenci rovněž nalézt údaje o dodržování požadavků a informace o tom, zda zařízení splnila svou povinnost odevzdat takové množství povolenek, které odpovídá ověřeným emisím za loňský rok.

Druhé obchodovací období systému EU ETS bylo zahájeno dne 1. ledna 2008 a trvá pět let do 31. prosince 2012. Toto období se překrývá s obdobím, během něhož musejí průmyslové země dosáhnout svých cílů podle Kjótského protokolu a snížit emise. Systém EU ETS byl pro třetí obchodovací období, které začne 1. ledna 2013 a potrvá do roku 2020, velkou měrou změněn. Dne 23. dubna 2009 byl jako součást balíčku opatření EU v oblasti klimatu a energetiky přijat právní předpis, kterým se mění směrnice o obchodování s emisemi (IP/09/628) a upravují pravidla pro systém ETS po roce 2012 do roku 2020 a dále.

Další informace:

Domovská stránka nezávislé evidence transakcí Společenství (CITL)

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Domovská stránka registru Generálního ředitelství pro oblast klimatu na portálu EUROPA

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Revidovaný systém ETS a často kladené otázky

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

Kontaktní osoby :

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

1 :

Zařízení na Kypru a Lichtenštejnsko zatím ověřené údaje o emisích za rok 2011 neoznámila.

2 :

Na základě údajů o emisích z roku 2010 oznámených těmito leteckými společnostmi.

3 :

Za projekty snižování emisí realizované v rámci mechanismu čistého rozvoje podle Kjótského protokolu se vydávají kredity známé jako certifikovaná snížení emisí (CER).

4 :

Jako jednotky snížení emisí (ERU) se označují kredity vydávané za projekty snižování emisí realizované v rámci mechanismu společného provádění podle Kjótského protokolu.

5 :

Poznámka: první povolenky v oblasti letectví budou nabídnuty v dražbě v průběhu roku 2012.


Side Bar