Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Търговия с емисии: годишната проверка показва спад на емисиите през 2011 г.

Брюксел, 15 май 2012 г. — Емисиите на парникови газове от инсталациите, включени в схемата за търговия с емисии на ЕС (EU ETS) са намалели с над 2 % миналата година (съгласно данните от регистрите на държавите членки).

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор заяви: „Емисиите по схемата са намалели с над 2 % през 2011 г. въпреки продължаващия икономически подем. Този положителен резултат показва, че схемата за търговия с емисии води до икономически ефективно редуциране на емисиите. Това също така показва защо схемата за търговия с емисии продължава да играе ролята на двигател за редуциране на въглеродните емисии в Европа. Въпреки това все още съществува нарастващ запас от неизползвани квоти за емисии. Затова и Комисията, както беше обявено миналия месец, сега преразглежда графика на търговията от трети етап с оглед на намаляването на броя на квотите, предлаганите през първите години на този етап.

Данни за емисиите през 2011 г.

Европейската схема за търговия с емисии обхваща над 12 000 електроцентрали и промишлени инсталации в 27-те страни членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн, и от тази година също и емисиите на въздушни превозвачи, които летят от и до летища в тези страни. Въпреки растежа на европейската икономика верифицираните емисии на парникови газове от тези инсталации1 са спаднали през миналата година на 1 898 милиона тона CO2 еквивалент, тоест с над 2 % под нивото от 2010 г.

Инсталациите стриктно спазват правилата

Предприятията отново демонстрират стриктно спазване на правилата на Европейската схема за търговия с емисии. До крайния срок на 30 април 2012 г. по-малко от 1 % от включените в тази схема инсталации не са предали квотите за всичките си емисии през 2011 г. Тези неизпълнили задълженията си инсталации са най-често малки и генерират общо по-малко от 1 % от включените в схемата емисии. Също така, два процента от инсталациите не са подали в същия срок верифицирани стойности на емисиите си от 2011 г.

Втора година поред въздушните превозвачи докладват своите емисии в съответствие с правилата

Както и през 2010 г., почти всички търговски авиокомпании с голям обем на полетите от и до ЕС докладваха навреме емисиите си за 2011 г., въпреки че тези емисии не пораждат задължения да се предават квоти тази година и не са необходими за конкретни нормативни цели. Над 1200 доклада за емисиите през 2011 г. са подадени на държавите членки от въздушните превозвачи. Въздушни превозвачи със седалище в Индия и Китай систематично не докладваха емисиите си за 2011 г., генерирани при полети от и до летища в ЕС. Става дума за десет търговски авиокомпании, които понастоящем извършват полети от и до ЕС, чийто дял съставлява по-малко от 1 % от докладите за емисиите и по-малко от 3 % от емисиите2.

Нараснало използване на международни кредити, преди всичко от страна на Китай и Индия

Достигнатите миналата година рекордни международни кредити за намалени емисии увеличиха запасите от неизползвани квоти на около 450 милиона. Това означава, че над 900 милиона повече квоти за емисии са влезли в обращение, отколкото са били предадени за използване съгласно изискванията през периода 2008—2011 г.

От 2008 г. насам инсталациите могат да предлагат международни кредити за редуцирани емисии, генерирани чрез гъвкавите механизми по Протокола от Киото, за да компенсират част от емисиите си. Сертифицираните единици редуцирани емисии (CER)3 съставляват 5,8 % от всички докладвани емисии в периода 2008—2011 г. Кумулативно по схемата за търговия с емисии са използвани 456 милиона сертифицирани единици, от които 267 милиона от Китай и 79 милиона от Индия (съответно 59 % и 17 % от общо използваните). Част от тези единици (CER) са емисии от Южна Корея (13 %) и от Бразилия (6 %), а останалите 6 % произтичат от дейности в други 20 страни.

От 2008 г. насам по схемата за търговия с емисии са използвани общо 100 милиона единици редуцирани емисии (ERUs). Единиците редуцирани емисии (ERU)4 съставляват 1,2% от всички докладвани емисии от 2008 г. насам. Общо при отчитанията, направени с единици от вида CER и ERU от 2008 г. насам, са използвани приблизително 39 % от всичките около 1,4 милиарда кредити, чието използване е разрешено за периода на търгуване 2008—2012 г.

Общо предадени емисии от Фаза II (2008—2011 г.)

7 830 млн.

100,0 %

Сертифицирани единици редуцирани емисии (CER) и единици редуцирани емисии (ERU)

555 млн.

7 %

Безплатно предоставени или закупени на търгове квоти5

7 275 млн.

93 %

Контекст

В рамките на схемата за търговия с емисии на ЕС от операторите на инсталациите се изисква да подават в регистрите на държавите членки верифицираните си данни за съответните емисии през всяка една година. От 2 април 2012 г. тези данни за 2011 г. са вече публично достъпни в Независимия регистър на Общността за трансакциите (CITL). От 15 май нататък в този регистър се обявяват и данни за спазването на правилата, включително информация дали операторите на инсталациите са спазили своите задължения да предават количества квоти, съответстващи на верифицираните им емисии от предходната година.

Вторият период на търгуване по схемата за търговия с емисии започна на 1 януари 2008 г. и ще продължи пет години, до 31 декември 2012 г. Този период съвпада с периода, за който индустриализираните страни трябва да постигнат целите си за намаление на емисиите съгласно Протокола от Киото. За третия период, който започва на 1 януари 2013 г. и ще продължи до 2020 г., схемата за търговия с емисии на ЕС беше сериозно реформирана. Законодателството за изменение на Директивата за търговия с емисии бе прието на 23 април 2009 г. като част от пакета от документи в областта на климата и енергетиката (IP/09/628), в който са формулирани изменените правила за функционирането на схемата за търговия с емисии в периода 2012— 2020 г. и след това.

За повече информация:

Уебсайтът на Независимия регистър на Общността за трансакциите (CITL) е:

http://ec.europa.eu/environment/ets/

Страницата за регистрите на Генерална Дирекция „Действия за климата“ в уебсайта EUROPA е:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm

Информация за преразгледаната схема за търговия с емисии и отговори на често задавани въпроси има на следната страница:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/ets_post2012_en.htm

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

1 :

Инсталациите в Кипър и Лихтенщайн все още не са докладвали верифицирани емисии за 2011 г.

2 :

Данните се базират на докладваното за 2010 г. от съответните въздушни превозвачи.

3 :

При проектите за намаляване на емисии, реализирани в рамките на Механизма за чисто развитие (CDM) по Протокола от Киото, се генерират кредити, наречени сертифицирани единици редуцирани емисии (CER).

4 :

Единици редуцирани емисии (ERU) се наричат кредитите, генерирани чрез проекти за намаляване на емисии, реализирани в рамките на Механизма за съвместно изпълнение по Протокола от Киото.

5 :

Забележка: за първи път квоти за авиационни емисии ще бъдат предложени на търг през 2012 г.


Side Bar