Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija – Paziņojums presei

ES pastiprina atbalstu reformu veicējiem tās dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs

Briselē, 2012. gada 15. maijā – 2011. gada maijā, dienvidu kaimiņvalstīs notiekošo kraso pārmaiņu virpulī, ES pabeidza savas Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) vērienīgu pārskatīšanu. Saskaņā ar politiku "jo lielāki sasniegumi, jo lielāks atbalsts" ES piešķirs lielāku un plašāku atbalstu mērķtiecīgiem reformu veicējiem ES dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs.

EKP paketē, ar ko šodien iepazīstināja Ketrina Eštone, ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece, un Štefans File, ES paplašināšanās un kaimiņattiecību komisārs, novērtēta jaunās pieejas īstenošana pirmajā gadā. Tajā arī ierosināts ceļvedis, lai sniegtu turpmāku impulsu īstenot Austrumu partnerību.

Pēdējos divpadsmit mēnešos ES ir izlēmīgi reaģējusi uz straujām pārmaiņām tās kaimiņvalstīs. Kopīgajā paziņojumā novērtēti jaunās politikas rezultāti.

 • ES pārorientēja palīdzības programmas un darīja pieejamu papildu 1 miljardu eiro laikposmam no 2011. gada līdz 2013. gadam, kas jānovirza jaunajām inovatīvajām programmām: SPRING dienvidu kaimiņvalstīm un EaPIC austrumu kaimiņvalstīm. Tā paaugstināja Eiropas Investīciju bankas kreditēšanas maksimālo apmēru par 1,15 miljardiem eiro un ierosināja paplašināt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas darbības apgabalu, tajā iekļaujot ES dienvidu kaimiņvalstis.

 • Piemērojot reformu atalgošanas principu "jo lielāki sasniegumi, jo lielāks atbalsts", ES ir atbalstījusi partnervalstis, kas uzsākušas politiskās reformas. Tunisijā ES ir divkāršojusi savu finansiālo atbalstu, no 80 miljoniem eiro 2011. gadā to paaugstinot līdz 160 miljoniem eiro. ES arī īsā laikposmā ir ierobežojusi attiecības ar valstīm, kas smagi pārkāpj cilvēktiesības, un noteikusi apjomīgas sankcijas pret šādiem režīmiem, novirzot savu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un cietušajiem iedzīvotājiem.

 • Līdz ar oficiālo "5+2" sarunu atsākšanu par Piedņestras konflikta risinājumu Moldovas Republikā tika pastiprināta sadarbība ar Moldovas valdību, sākti plaša mēroga uzticību veidojoši ES pasākumi un pakāpeniska Piedņestrai noteikto ES sankciju pārskatīšana.

 • Septembrī tika izveidots Pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānisms, kurš aptver visas EKP valstis un kura sākotnējais budžets 2011. gadam ir 26 miljoni eiro, un 2012. gadam un 2013. gadam ir paredzēts līdzīgs finansējums.

Pēc tam, kad novērtējums bija pabeigts, Augstā pārstāve Ketrina Eštone paziņoja: "Pagājušajā gadā mēs pārskatījām savu Kaimiņattiecību politiku, lai atspoguļotu ap mums notiekošās vēsturiskās pārmaiņas. Tagad mēs redzam rezultātus šim darbam, ar ko mēģinājām pastiprināt atbalstu tiem, kas turpināja īstenot demokrātiskas un ekonomikas reformas. Dažās valstīs ir gūts ievērojams progress. Citās valstīs mums jāiedrošina politiskie vadītāji veikt drosmīgus pasākumus reformu īstenošanai. Es esmu vienmēr teikusi, ka mūs vērtēs pēc mūsu darba ar tuvākajām kaimiņvalstīm, un esmu pārliecināta, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Mēs turpināsim palīdzēt saviem partneriem to centienos nostiprināt pamatvērtības un ekonomikas reformas, kuras ir vajadzīgas, lai izveidotu padziļinātu demokrātiju.

Štefans File papildināja: "Lai arī mums nevajadzētu nodoties sevis slavināšanai un mums būtu vienmēr jāpārbauda, cik mūsu politika ir efektīva praksē, mēs esam sākuši jauno politiku uz stabiliem pamatiem un esam izstrādājuši daudzas iniciatīvas, kuras, esmu pārliecināts, jau dod rezultātus."

Ievērojams progress gūts, virzoties uz politisko asociāciju ar partnervalstīm. Ir uzsāktas sarunas par asociācijas nolīgumu ar Moldovas Republiku, Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu. Ir gūti panākumi ekonomikas integrācijas jomā (tā saukto padziļinātu un visaptverošu brīvo tirdzniecības zonu izveide kā asociācijas nolīgumu svarīga daļa); tika uzsāktas sarunas ar Moldovu un Gruziju, un drīzumā tās uzsāks ar Armēniju. Līdzīgas sarunas ar Jordāniju, Maroku un Tunisiju, visticamāk, uzsāks līdz gada beigām.

Lai arī ar Ukrainu tika pabeigtas sarunas par asociācijas nolīgumu (tostarp par padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu), kā rezultātā martā tika parafēts minētais nolīgums, pastāvošās bažas par iekšējo politisko situāciju Ukrainā rada šaubas attiecībā uz šā nolīguma drīzu parakstīšanu un ratifikāciju, ja vien šīs bažas netiks kliedētas.

Ievērojams progress ir gūts arī mobilitātes jomā. Tika veikti pasākumi, lai īstenotu vīzu režīma liberalizāciju ar Austrumu partneriem, proti, ar Moldovas Republiku, Ukrainu un Gruziju. Nesen tika izveidota mobilitātes partnerība ar Armēniju, un sarunas par mobilitātes partnerību drīzumā varētu sākt ar Azerbaidžānu. Šajā jomā īpašs piedāvājums tika izteikts Baltkrievijai. Dienvidu reģionā ar Maroku un Tunisiju tika sākti dialogi par migrāciju, mobilitāti un drošību, paverot iespēju izveidot mobilitātes partnerības. Šajā ziņojumā ierosināts sākt dialogu ar Jordāniju.

Atsaucoties uz 2012. gada marta Eiropadomes aicinājumu, dienestu darba dokumentā "Partnerība demokrātijai un kopīgai labklājībai" ierosināts ceļvedis, tajā ietverot mērķus, instrumentus un darbības, lai īstenotu ES politiku attiecībā uz ES Vidusjūras dienvidu reģiona partneriem.

Kā vienojās Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē Varšavā, 2011. gadā, atsevišķā kopīgā paziņojumā ierosināts ceļvedis 2013. gada rudens Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmei. Paziņojumā pirmo reizi aprakstīts Austrumu partnerības ietvaros veicamo divpusējo un daudzpusējo darbību pilns klāsts. Ceļvedī atkārtoti pausta ES un Austrumeiropas partnervalstu kopīgā apņemšanās veikt demokrātiskas reformas un ekonomikas pārveidi, kā arī izklāstīta vērienīga darba programma, gatavojoties nākamā gada augstākā līmeņa sanāksmei Viļņā. Tas dos stimulu Austrumu partnerības mērķiem: paātrināt partnervalstu politisko asociāciju un padziļināt to ekonomikas integrāciju ar ES; palielināt iedzīvotāju mobilitāti drošā un labi pārvaldītā vidē, kā arī veicināt sadarbību plašā virknē nozaru.

"Austrumu partnerība liek turpināt pārmaiņu īstenošanu," piebilda Augstā pārstāve Eštone. " Esmu pārliecināta, ka ceļvedis palīdzēs partnervalstīm paātrināt pāreju uz demokrātiju un uz tirgu orientētu ekonomiku, sniedzot uzraudzības instrumentu, lai atbalstītu reformu procesu. Jo reālāku progresu partnervalstis panāks savos reformu centienos, jo vairāk ES būs gatava tās atbalstīt. Ir arī svarīgi, lai partneri atjaunotu centienus atrisināt konfliktus, kas minētajā reģionā pastāvējuši pārāk ilgu laiku. ES ir gatava stiprināt savu atbalstu tiem, kas ir gatavi pieņemt drosmīgus lēmumus un mainīt vēsturi."

Komisārs File piebilda: "Esmu gandarīts, ka šis politikas instruments ir izstrādāts sadarbībā ar ES dalībvalstīm, mūsu Austrumeiropas partneriem un pilsonisko sabiedrību. Ceļvedī visiem partneriem pārredzamā veidā izklāstīts Austrumu partnerības mērķu kopums, plānotās politikas darbības, kuras būtu jāveic mūsu partneriem, ES atbalsts šo mērķu sasniegšanai un norāde par sasniegumiem, kurus var gūt līdz nākamajai Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmei, kas notiks 2013. gada rudenī."

Ir pieejami šādi dokumenti.

 • Kopīgs paziņojums "Īstenojot jaunu Eiropas kaimiņattiecību politiku".

 • Kopīgs paziņojums "Ceļvedis 2013. gada rudens augstākā līmeņa sanāksmei".

 • Divi kopīgi dienestu darba dokumenti, kuros izklāstīta sīka informācija par Austrumu partnerības ceļveža divpusējo un daudzpusējo dimensiju.

 • Divpadsmit kopīgi dienestu darba dokumenti, kuros novērtēts progress, ko guvušas atsevišķas EKP partnervalstis (valstu ziņojumi).

 • Ziņojums "Partnerība demokrātijai un kopīgai labklājībai" attiecībā uz Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, tostarp ceļvedis.

 • Ziņojums par Austrumu partnerību.

 • Statistikas pielikums.

16 paziņojumu kopums, kuros sniegts kopsavilkums par situāciju kaimiņvalstīs.

Kontaktpersonas :

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar