Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES didina paramą reformas vykdančioms pietinėms ir rytinėms kaimyninėms šalims

Briuselis, 2012 m. gegužės 15 d. 2011 m. gegužės mėn. pietinėse kaimyninėse šalyse vykstant dramatiškiems pokyčiams ES užbaigė esminę Europos kaimynystės politikos (EKP) peržiūrą. Remiantis principu „daugiau už daugiau“, ES pietinėms ir rytinėms kaimyninėms šalims, kurios laikosi įsipareigojimų vykdyti reformas, būtų suteikta daugiau ir įvairesnės ES paramos.

Šiandien ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton ir už ES plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingo ES Komisijos nario Štefano Füle pristatytame EKP dokumentų rinkinyje vertinami pirmieji naujojo požiūrio taikymo metai. Rinkinyje taip pat pateiktas veiksmų planas, kad būtų suteiktas papildomas akstinas Rytų partnerystei įgyvendinti.

Per pastaruosius dvylika mėnesių ES ryžtingai reagavo į sparčiai kintančią padėtį kaimyninėse šalyse. Bendrame komunikate vertinami naujosios politikos rezultatai:

 • ES iš dalies pakeitė pagalbos programas ir 2011–2013 m. papildomai skyrė 1 mlrd. EUR, kurie bus paskirstyti pagal naujas naujoviškas programas: pietinėms kaimyninėms šalims pagal SPRING programą ir rytinėms kaimyninėms šalims pagal EaPIC programą. Europos investicijų banko skolinimo ribos padidintos 1,15 mlrd. EUR, pritarta siūlymui išplėsti Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įgaliojimus į jo veiklos sritį įtraukiant ES pietines kaimynines šalis.

 • Remdamasi atlygio už vykdomas reformas principu „daugiau už daugiau“, ES rėmė politines reformas vykdančias šalis partneres. Finansinę paramą Tunisui ES padvigubino nuo 80 mln. EUR iki 160 mln. EUR 2011 m. ES taip pat sparčiai ribojo santykius su šalimis, kuriose šiurkščiai pažeidinėjamos žmogaus teisės, jų režimams nustatė įvairaus pobūdžio sankcijas ir paramą teikė pilietinei visuomenei ir nukentėjusiems gyventojams.

 • Siekiant spręsti Padniestrės konfliktą Moldovos Respublikoje, atnaujintos oficialios 5+2 derybos, glaudžiai bendradarbiaujama su Moldovos Respublikos vyriausybe, ES pradėjo įgyvendinti plataus masto pasitikėjimo stiprinimo priemones ir laipsniškai peržiūri ES nustatytas sankcijas Padniestrės regionui.

 • 2011 m. rugsėjo mėn. pradėta taikyti visoms kaimyninėmis šalims skirta Pilietinės visuomenės priemonė, kurios pradinis biudžetas 2011 m. buvo 26 mln. EUR; panašias papildomas sumas planuojama skirti 2012 ir 2013 m.

Užbaigus rengti vertinimą vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton pareiškė: „Pernai, siekdami atsižvelgti į greta mūsų vykstančius istorinės reikšmės pokyčius, peržiūrėjome kaimynystės politiką. Šiuo metu jau matome pirmuosius šios politikos peržiūros, kurios tikslas – didinti pagalbą šalims, ryžtingai vykdančioms demokratines ir ekonomines reformas, rezultatus. Kai kurios šalys padarė didelę pažangą. Kitose šalyse turime skatinti politinius lyderius drąsiai žengti reformų keliu. Visada sakiau, kad būsime vertinami pagal tai, kaip bendradarbiaujame su artimiausiais kaimynais, ir esu įsitikinusi, kad einame teisinga linkme. Ir toliau teiksime pagalbą mūsų šalims partnerėms, siekiančioms įdiegti pagrindines vertybes ir sustiprinti ekonomines reformas, kurios būtinos kuriant tvirtą demokratiją.“

Štefanas Füle pridūrė: „Nors neturėtume pernelyg džiūgauti dėl savo laimėjimų ir visada turėtume patikrinti realų mūsų politikos veiksmingumą, naujosios politikos pagrindas yra tvirtas ir mes parengėme daug iniciatyvų, kurios, esu tikras, jau duoda rezultatų.“

Padaryta didelė pažanga siekiant politinės asociacijos su šalimis partnerėmis. Derybos dėl asociacijos susitarimo (AS) buvo pradėtos su Moldovos Respublika, Gruzija, Armėnija ir Azerbaidžanu. Pažanga padaryta siekiant ekonomikos integracijos (rengiant vadinamąsias glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonas, kurios yra neatskiriama AS dalis); pradėtos derybos su Moldovos Respublika ir Gruzija, netrukus derybos bus pradėtos su Armėnija. Tikėtina, kad iki metų pabaigos panašios derybos bus pradėtos su Jordanija, Maroku ir Tunisu.

Nors derybos dėl AS (įskaitant glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonas) buvo baigtos su Ukraina ir susitarimas parafuotas kovo mėn., dėl kitų susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su politine padėtimi Ukrainoje, kilo abejonių dėl šio susitarimo pasirašymo ir ratifikavimo artimiausiu metu, nebent šie klausimai būtų išspręsti.

Didelė pažanga taip pat padaryta judumo srityje. Buvo imtasi veiksmų siekiant liberalizuoti vizų režimą su rytinėmis kaimyninėmis šalimis, t. y. Moldovos Respublika, Ukraina ir Gruzija. Partnerystė judumo srityje neseniai užmegzta su Armėnija, derybos dėl partnerystės judumo srityje netrukus gali būti pradėtos su Azerbaidžanu. Specialus pasiūlymas šioje srityje buvo pateiktas Baltarusijai. Pietinėse kaimyninėse šalyse – Maroke ir Tunise – pradėti dialogai migracijos, judumo ir saugumo klausimais ir taip atvertos galimybės užmegzti partnerystę judumo srityje. Komisija siūlo pradėti dialogą su Jordanija.

Atsižvelgiant į 2012 m. kovo mėn. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos prašymą, tarnybų darbiniame dokumente dėl „Partnerystės siekiant demokratijos ir bendros gerovės“ siūlomas veiksmų planas, kuriame nustatyti tikslai, priemonės ir veiksmai, būtini ES politikai pietinėse kaimyninėse šalyse įgyvendinti.

Kaip sutarta per 2011 m. Varšuvoje surengtą Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą, atskirame bendrame komunikate siūlomas veiksmų planas rengiantis 2013 m. rudenį vyksiančiam Rytų partnerystei skirtam aukščiausiojo lygio susitikimui. Komunikate pirmą kartą apibūdinama pagal Rytų partnerystės iniciatyvą vykdoma įvairi dvišalė ir daugiašalė veikla. Veiksmų plane dar kartą patvirtinamas bendras ES ir rytinių kaimyninių šalių partnerių įsipareigojimas vykdyti demokratines reformas ir pertvarkyti ekonomiką ir nustatoma kitais metais Vilniuje vyksiančio kito aukščiausiojo lygio susitikimo plačių užmojų darbo programa. Taip bus suteiktas akstinas siekti Rytų partnerystės tikslų: spartinti šalių partnerių politinę asociaciją ir sustiprinti jų ekonominę integraciją ES; didinti piliečių judumą saugiomis ir gerai valdomomis sąlygomis; taip pat skatinti bendradarbiavimą įvairiuose sektoriuose.

„Rytų partneryste sprendžiamas neužbaigtų pokyčių klausimas, – teigė vyriausioji įgaliotinė C. Ashton. – Esu tikra, kad veiksmų planas, kuris yra naudinga reformų proceso stebėjimo priemonė, padės šalims partnerėms sparčiau pereiti prie demokratijos ir rinkos ekonomikos. Kuo didesnę pažangą vykdydamos reformas darys šalys partnerės, tuo daugiau ES bus pasirengusi jas remti. Taip pat svarbu, kad šalys partnerės labiau stengtųsi spręsdamos konfliktus, kurie per ilgai kenkė regionui. ES yra pasirengusi didinti paramą toms šalims, kurios pajėgs priimti drąsius sprendimus ir atversti naują istorijos puslapį.“

Komisijos narys Š. Füle pridūrė: „Mane džiugina tai, kad ši politikos priemonė parengta konsultuojantis su ES valstybėmis narėmis, mūsų rytinėmis šalimis partnerėmis ir pilietine visuomene. Veiksmų plane visiems partneriams skaidriai nurodyti įvairūs Rytų partnerystės tikslai, politikos priemonės, kurių partneriai turėtų imtis, ES parama siekiant šių tikslų ir orientaciniai rezultatai, kurie galėtų būti pasiekti iki kito 2013 m. rudenį vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo.“

Parengti dokumentai:

 • bendras komunikatas „Naujosios Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas“;

 • bendras komunikatas „Veiksmų iki 2013 m. rudens Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo planas“;

 • du bendri tarnybų darbiniai dokumentai, kuriuose pateikiama išsami informacija apie Rytų partnerystės veiksmų plano dvišalius ir daugiašalius matmenis;

 • dvylika bendrų tarnybų darbinių dokumentų, kuriuose vertinama atskirų EKP šalių partnerių padaryta pažanga (šalių ataskaitos);

 • su pietinėmis Viduržemio jūros regiono šalimis susijusi ataskaita dėl „Partnerystės siekiant demokratijos ir bendros gerovės“, įskaitant veiksmų planą;

 • Rytų partnerystės ataskaita;

 • statistinis priedas;

16 pranešimų, kuriuose apibendrinama padėtis kaimyninėse šalyse.

Asmenys ryšiams:

Peter Stano, tel. +32 2 295 74 84

Anca Paduraru, tel. +32 2 296 64 30

Michael Mann, tel. +32 2 299 97 80

Maja Kocijancic, tel. +32 2 298 65 70

Sebastien Brabant, tel. +32 2 298 64 33


Side Bar