Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU kasvattaa tukeaan eteläisten ja itäisten naapurimaidensa uudistuspolitiikoille

Bryssel 15.5.2011 – EU vei toukokuussa 2011 päätökseen Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) perustavanlaatuisen tarkistuksen samaan aikaan kun sen eteläisellä naapurialueella koettiin dramaattisia muutoksia. ”Enemmällä enemmän” -periaatteen mukaisesti EU tarjoaa enemmän ja monipuolisempaa tukea niille etelä- ja itänaapurimaiden johtajille, jotka sitoutuvat uudistuksiin.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton ja laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle ovat tänään esitelleet ENP-paketin, jossa arvioidaan uuden lähestymistavan ensimmäistä täytäntöönpanovuotta. Pakettiin sisältyy myös ehdotus etenemissuunnitelmaksi, jonka tarkoituksena on antaa lisäpontta itäisen kumppanuuden täytäntöönpanolle.

Viimeksi kuluneiden kahdentoista kuukauden aikana EU on reagoinut päättäväisesti naapurialueidensa nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Yhteisessä tiedonannossa arvioidaan uuden politiikan tuloksia:

 • EU on kohdentanut avustusohjelmansa uudelleen ja myöntänyt miljardin euron lisärahoituksen vuosiksi 2011–2013. Kyseiset varat kanavoidaan uusien innovatiivisten ohjelmien – SPRING etelänaapureita ja EaPIC itänaapureita varten – kautta. EU on nostanut Euroopan investointipankin lainakattoa 1,15 miljardilla eurolla ja ehdottanut Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin toimivaltuuksien laajentamista EU:n etelänaapureihin. Ehdotus on hyväksytty.

 • Uudistuksia palkitsevaa ”enemmällä enemmän” -periaatetta soveltaen EU on tukenut poliittisia uudistuksia ajavia kumppaneitaan. Tunisiassa EU kaksinkertaisti rahoitusapunsa 80 miljoonasta 160 miljoonaan vuonna 2011. EU on myös nopeasti tiukentanut suhtautumistaan maihin, jotka syyllistyvät vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, ja määrännyt niille monenlaisia pakotteita. Hallitusten sijaan se on ohjannut tukensa kansalaisyhteiskunnalle ja tilanteesta eniten kärsiville väestönosille.

 • Viralliset 5+2-neuvottelut Moldovan tasavallassa sijaitsevan Transnistrian konfliktin ratkaisemiseksi on saatu uudelleen käyntiin ja yhteistyötä Moldovan hallituksen kanssa on tehostettu. Lisäksi EU on ottanut käyttöön laajamittaisia luottamusta lisääviä toimenpiteitä ja vaiheittaisen menettelyn Transnistrian-pakotteidensa arvioimiseksi.

 • Syyskuussa otettiin käyttöön kaikki ENP:n soveltamisalaan kuuluvat maat kattava kansalaisyhteiskuntaa tukeva väline. Sen määrärahat olivat vuoden 2011 osalta 26 miljoonaa euroa, ja vuosiksi 2012 ja 2013 on kaavailtu samansuuruista budjettia.

Arvioinnin päätteeksi korkea edustaja Ashton totesi seuraavaa: ”EU uudisti naapuruuspolitiikkansa viime vuonna voidakseen vastata lähialueillamme käynnissä olleisiin historiallisiin muutoksiin. Tavoitteena oli lisätä tukea demokratiaa ja talouden uudistuksia ajaville, ja ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävillä. Joissain maissa edistys on ollut valtavaa, toisissa taas poliittista johtoa on kannustettava tekemään rohkeita päätöksiä, joilla prosessia voidaan viedä eteenpäin. Olen aina sanonut, että unionia tullaan arvioimaan sen perusteella, miten se toimii naapurimaissaan, ja olen vakuuttunut, että valitsemamme linja on oikea. Jatkamme kumppaneidemme tukemista niiden pyrkimyksissä omaksua perusarvot ja vahvistaa talouden uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä syvädemokratian juurruttamiseksi.”

Štefan Füle täydensi Ashtonin sanoja näin: ”Uusi naapuruuspolitiikka lepää vankalla pohjalla, minkä lisäksi olemme tehneet monia aloitteita, jotka kantavat jo nyt hedelmää.” Hän varoitti kuitenkin liiallisesta itsetyytyväisyydestä ja muistutti, että politiikan käytännön tuloksia on arvioitava säännöllisesti.

Poliittinen assosiaatio kumppanimaiden kanssa on edennyt merkittävästi. Assosiaatiosopimusneuvottelut on aloitettu Moldovan tasavallan, Georgian, Armenian ja Azerbaidžanin kanssa. Taloudellinen yhdentyminen on edennyt: neuvottelut pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista (jotka ovat erottamaton osa assosiaatiosopimuksia) on aloitettu Moldovan ja Georgian kanssa ja aloitetaan piakkoin Armenian kanssa. Vastaavat neuvottelut Jordanian, Marokon ja Tunisian kanssa on tarkoitus aloittaa vuoden loppuun mennessä.

Neuvottelut assosiaatiosopimuksesta (vapaakauppa mukaan lukien) on saatu päätökseen Ukrainan kanssa, ja sopimus parafoitiin maaliskuussa. Maan sisäpoliittinen tilanne varjostaa kuitenkin sopimuksen allekirjoitusta ja ratifiointia ja edellyttää korjaavia toimenpiteitä.

Myös liikkuvuuden suhteen on tapahtunut huomattavaa edistystä. Itänaapureista Moldovan tasavallan, Ukrainan ja Georgian kanssa on edetty kohti viisumipakosta luopumista. Armenian kanssa on hiljattain solmittu liikkuvuuskumppanuus, ja neuvottelut vastaavasta kumppanuudesta Azerbaidžanin kanssa on mahdollista aloittaa pian. Kumppanuutta on tarjottu myös Valko-Venäjälle. Liikkuvuuskumppanuutta valmisteleva vuoropuhelu muuttoliikkeestä, liikkuvuudesta ja turvallisuudesta on aloitettu etelänaapureista Marokon ja Tunisian kanssa. Tiedonannossa ehdotetaan vuoropuhelun aloittamista Jordanian kanssa.

Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävää kumppanuutta käsittelevässä valmisteluasiakirjassa esitetään etenemissuunnitelma EU:n politiikkojen täytäntöönpanolle Välimeren eteläpuolisissa kumppanimaissa. Suunnitelma kattaa tavoitteet, välineet ja toimet, ja se on vastaus Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2012 esittämään pyyntöön.

Varsovassa vuonna 2011 järjestetyssä itäisen kumppanuuden huippukokouksessa sovitun mukaisesti on laadittu erillinen yhteinen tiedonanto, jossa itäiselle kumppanuudelle ehdotetaan etenemissuunnitelma syksyn 2013 huippukokousta edeltävää aikaa varten. Tiedonannossa kuvataan ensimmäistä kertaa kaikki itäisen kumppanuuden puitteissa toteutettavat kahden- ja monenväliset toimet. Etenemissuunnitelmassa vahvistetaan EU:n ja Itä-Euroopan kumppanimaiden yhteinen sitoutuminen demokratiaan ja talouden uudistamiseen ja esitetään kunnianhimoinen työohjelma ensi vuonna Vilnassa järjestettävää huippukokousta varten. Suunnitelma edistää itäisen kumppanuuden tavoitteita. Se nopeuttaa kumppanimaiden poliittista assosioitumista ja syventää niiden taloudellista yhdentymistä unioniin. Se myös lisää kansalaisten liikkuvuutta turvallisissa ja hyvin hallituissa olosuhteissa ja edistää yhteistyötä monilla eri aloilla.

Ashtonin mukaan itäinen kumppanuus tukee siirtymävaiheen loppuun saattamista. ”Olen vakuuttunut siitä, että etenemissuunnitelman avulla kumppanimaat voivat nopeuttaa siirtymistään demokratiaan ja markkinatalouteen, koska suunnitelma toimii niiden uudistusprosesseja tukevana seurantavälineenä. Mitä konkreettisempia tuloksia kumppanimaat saavuttavat uudistuksillaan, sitä hanakampi EU on antamaan niille tukea. On myös tärkeää, että kumppanit paneutuvat uudella tarmolla aluetta aivan liian pitkään vaivanneiden konfliktien ratkaisemiseen. EU on valmis lisäämään tukeaan niille, jotka ovat valmiita tekemään rohkeita päätöksiä ja hautaamaan erimielisyydet”, Ashton toteaa.

Komissaari Füle ilmaisi puolestaan tyytyväisyytensä siitä, että etenemissuunnitelma on kehitetty jäsenvaltioita, itäeurooppalaisia kumppaneita ja kansalaisyhteiskuntaa kuullen. ”Suunnitelmassa esitellään kaikki itäisen kumppanuudet tavoitteet, toimet, joita odotamme kumppaneidemme toteuttavan, ja EU:n tuki näille toimille. Lisäksi kerrotaan, mitä on mahdollista saavuttaa seuraavaan, syksyllä 2013 järjestettävään itäisen kumppanuuden huippukokoukseen mennessä. Suunnitelma on läpinäkyvä ja kattaa kaikki kumppanit”, Füle tarkentaa.

Paketti muodostuu seuraavista asiakirjoista:

 • yhteinen tiedonanto: ”Uudistetun Euroopan naapuruuspolitiikan lupausten lunastaminen”

 • yhteinen tiedonanto: ”Itäinen kumppanuus: etenemissuunnitelma syksyn 2013 huippukokousta edeltävää aikaa varten”

 • kaksi yhteistä valmisteluasiakirjaa itäisen kumppanuuden kahden- ja monenvälisistä ulottuvuuksista

 • kaksitoista yhteistä valmisteluasiakirjaa, joissa arvioidaan kunkin ENP:n kumppanimaan saavuttamaa edistystä (nk. maakertomukset)

 • Välimeren eteläpuolisia maita koskeva kertomus demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävästä kumppanuudesta ja sen etenemissuunnitelma

 • kertomus itäisestä kumppanuudesta

 • tilastoliite

 • 16 lyhyttä katsausta naapurimaiden nykytilanteeseen.

Yhteyshenkilöt:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar