Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL suurendab toetust lõuna- ja idapoolsete naaberriikide reformide elluviijaile

Brüssel, 15. mai 2012. 2011. aasta mais viis EL lõunanaabruses levinud dramaatiliste muutuste laine ajal lõpule Euroopa naabruspoliitika põhjaliku läbivaatamise. Kooskõlas poliitikaga, mille kohaselt antav toetus oleneb tehtud edusammudest, hakatakse ELi lõuna- ja idapoolsete naaberriikide pühendunud reformijaile andma suuremat ja ulatuslikumat ELi toetust.

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni ning laienemise ja naabruspoliitika voliniku Štefan Füle täna esitatud Euroopa naabruspoliitika paketis hinnatakse uue lähenemisviisi esimest rakendusaastat. Samuti tehakse selles ettepanek tegevuskava kohta, millega saaks anda uut hoogu idapartnerluse rakendamisele.

Viimase 12 kuu jooksul on EL oma naabruses kiirelt muutuvale olukorrale sihikindlalt reageerinud. Ühisteatises hinnatakse uue poliitika tulemusi:

 • EL suunas abiprogrammid ümber ja tegi 2011.−2013. aastaks abina kättesaadavaks veel 1 miljard eurot, mis antakse uute innovaatiliste programmide raames. Need programmid on SPRING lõunanaabruse ja EaPIC idanaabruse jaoks. Samuti suurendas ta Euroopa Investeerimispanga antavate laenude ülempiiri 1,15 miljardi euro võrra ning tegi ettepaneku Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga volituste laiendamiseks ELi lõunanaabritele, mis ka vastu võeti.

 • Järgides reforme premeerivat loogikat, mille kohaselt antav toetus oleneb tehtud edusammudest, on EL toetanud partnereid, kes on ette võtnud poliitilised reformid. Tuneesias on EL kahekordistanud oma finantsabi 80 miljonilt eurolt 160 miljonile eurole 2011. aastal. EL on ka kiirelt reageerinud, piirates oma suhteid riikidega, kes jämedalt rikuvad inimõigusi, ja kehtestades nende režiimide suhtes mitmesuguseid sanktsioone, suunates oma toetuse selle asemel kodanikuühiskonnale ja kannatada saanud elanikkonnale.

 • Ametlike 5+2 kõneluste jätkamisega Transnistria konflikti lahendamiseks Moldova Vabariigis kaasnes tihedam koostöö Moldova valitsusega, ulatuslike usaldust suurendavate ELi meetmete käivitamine ja Transnistria suhtes kehtestatud ELi sanktsioonide etapiviisiline läbivaatamine.

 • Septembris käivitati kõiki naabruspoliitika riike hõlmav kodanikuühiskonna rahastamisvahend, mille esialgne eelarve 2011. aastaks oli 26 miljonit eurot ja mille jaoks 2012. ja 2013. aastaks on kavandatud sarnased täiendavad summad.

Kõrge esindaja Catherine Ashton kommenteeris valminud hinnangut järgmiselt: „Eelmisel aastal taaskäivitasime oma naabruspoliitika, et võtta selles arvesse meie ümber toimuvaid ajaloolisi muutusi. Eesmärk oli suurendada abi andmist neile, kes lähevad demokraatlike ja majandusreformidega edasi, ning nüüd näeme selle ümberkorraldamise esimesi tulemusi. Mõnedes riikides oleme näinud suuri edusamme. Teistes on meil vaja õhutada poliitilisi liidreid astuma julgeid samme reformide teel. Olen alati öelnud, et ELi hinnatakse selle järgi, kuidas ta teeb tööd oma otseste naabritega, ning praegu olen ma veendunud, et liigume õiges suunas. Me jätkame oma partnerite aitamist nende pingutustes kinnistada põhiväärtused ja tugevdada majandusreforme, mis on vajalikud tõelise demokraatia loomiseks.”

Štefan Füle lisas: „Kuigi meil on veel vara ennast õnnitleda ja alati peaksime ka kontrollima, kuidas meie poliitika reaalsuses toimib, oleme nüüd siiski asetanud uue poliitika tugevale alusele ja töötanud välja terve hulga algatusi, mille suhtes ma olen veendunud, et need kannavad juba praegu vilja.”

Olulisi edusamme on tehtud partnerriikide ja ELi poliitilise ühtsuse arendamisel . Alustatud on läbirääkimisi assotsieerimislepingu sõlmimiseks Moldova Vabariigi, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaaniga. Edusamme on tehtud seoses majandusintegratsiooniga (nn põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad, mis moodustavad assotsieerimislepingute lahutamatu osa); läbirääkimisi alustati Moldova ja Gruusiaga ja varsti alustatakse neid ka Armeeniaga. Enne käesoleva aasta lõppu alustatakse sarnaseid läbirääkimisi tõenäoliselt ka Jordaania, Maroko ja Tuneesiaga.

Kuigi Ukrainaga assotsieerimislepingu üle peetud läbirääkimised on lõpule jõudnud ja märtsis leping ka juba parafeeriti, on Ukraina poliitilise olukorraga seonduvad veel lahendamata murekohad heitnud kahtluse varju sellele, kas selle lepingu saab varakult alla kirjutada ja ratifitseerida, kui neid murekohti ei kõrvaldata.

Märkimisväärset edu on saavutatud ka liikuvuse valdkonnas. Astutud on samme ELi ning idapartnerite, täpsemalt Moldova Vabariigi, Ukraina ja Gruusia vahel viisanõude kaotamise suunas. Hiljuti on loodud liikuvuspartnerlus Armeeniaga ja peagi võiks alustada sellise partnerluse üle läbirääkimisi ka Aserbaidžaaniga. Valgevenele on selles valdkonnas tehtud eripakkumine. Mis puutub lõunanaabrusse, siis alustati Maroko ja Tuneesiaga rände, liikuvuse ja julgeoleku küsimuses dialooge, mis avavad tee liikuvuspartnerlusteks. Komisjon teeb ettepaneku alustada dialoogi Jordaaniaga.

Euroopa Ülemkogu 2012. aasta märtsis esitatud nõudmist järgides esitatakse komisjoni talituste töödokumendis „Partnerlus demokraatia ja ühise heaolu nimel” ettepanek tegevuskava kohta, millega nähakse ette eesmärgid, vahendid ja meetmed Vahemere lõunapiirkonna partneritele suunatud ELi poliitika rakendamiseks.

Vastavalt 2011. aastal Varssavis toimunud idapartnerluse tippkohtumisel kokkulepitule tehakse 2013. aasta idapartnerluse tippkohtumise tegevuskava kohta ettepanek eraldi ühisteatises. Selles teatises kirjeldatakse esimest korda idapartnerluse raames võetavate kahe- ja mitmepoolsete meetmete kogu skaalat. Tegevuskavaga kinnitatakse veel kord ELi ja Ida-Euroopa partnerriikide pühendumust demokraatlikele reformidele ja majanduse ümberkorraldamisele ning selles esitatakse ambitsioonikas tööprogramm, pidades silmas järgmisel aastal Vilniuses toimuvat tippkohtumist. Sellega antakse uut hoogu idapartnerluse eesmärkidele: kiirendada partnerriikide poliitilise ühtsuse kujundamist ELiga ja süvendada nende majandusintegratsiooni ELiga; suurendada kodanike liikuvust turvalises ja hästi hallatud keskkonnas ning edendada koostööd erinevates sektorites.

„Idapartnerlus aitab poolelioleva üleminekuprotsessi lõpule viia,” märkis kõrge esindaja Ashton. „Olen veendunud, et tegevuskava aitab partnerriikidel kiirendada oma üleminekut demokraatiale ja turumajandusele, pakkudes nende reformiprotsessi toetuseks seirevahendit. Mida suuremaid käegakatsutavaid tulemusi partnerriigid oma reformipingutustes saavutavad, seda enam on EL valmis neid toetama. Samuti on eluliselt tähtis, et partnerid teeksid uusi pingutusi piirkonda kaugelt liiga kaua vaevanud konfliktide lahendamiseks. EL on valmis suurendama toetust neile, kes on valmis tegema julgeid otsuseid ja keerama uue lehekülje.”

Volinik Füle lisas: „Mul on hea meel näha, et selle poliitikavahendi väljatöötamisel on konsulteeritud ELi liikmesriikide, meie Ida-Euroopa partnerite ja kodanikuühiskonnaga. Tegevuskavas nähakse läbipaistval viisil kõigi partnerite jaoks ette erinevad idapartnerluse eesmärgid, meie partnerite poolsed laiendatud oliitikameetmed, nende eesmärkide saavutamiseks antav ELi toetus ning viide sellele, mida saab 2013. aasta sügisel toimuva järgmise idapartnerluse tippkohtumise ajaks saavutada.”

Naabruspoliitika paketti kuuluvad järgmised dokumendid:

 • Ühisteatis: „Euroopa uue naabruspoliitika rakendamise tulemused”.

 • Ühisteatis: „Tegevuskava 2013. aasta sügiseseks idapartnerluse tippkohtumiseks”.

 • Kaks talituste ühist töödokumenti, milles esitatakse täpsem teave idapartnerluse tegevuskava kahe- ja mitmepoolse mõõtme kohta.

 • 12 talituste ühist töödokumenti, milles hinnatakse iga Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud partnerriigi edusamme (riikide aruanded).

 • Aruanne „Partnerlus demokraatia ja ühise heaolu nimel”, mis käsitleb Vahemere lõunapiirkonda ja sisaldab tegevuskava.

 • Aruanne idapartnerluse kohta.

 • Statistiline lisa.

16 memo, milles tehakse kokkuvõte olukorrast naaberriikides.

Kontaktisikud :

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar