Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU øger sin støtte til reformivrige kræfter i de sydlige og østlige nabolande

Bruxelles, den 15. maj 2012 - I maj 2011, midt i de dramatiske forandringer, der fejede ind over de sydlige nabolande, afsluttede EU en større revision af sin europæiske naboskabspolitik (ENP). I henhold til "mere for mere"-strategien skulle reformivrige kræfter i EU's sydlige og østlige nabolande have mere og bredere EU-støtte.

Den ENP-pakke, der i dag lægges frem af Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Kommissionens næstformand og af Štefan Füle, som er kommissær for udvidelse og naboskabspolitik, indeholder en evaluering af det første år med anvendelsen af denne nye tilgang. Der foreslås heri også en køreplan, som skal skabe yderligere dynamik i østpartnerskabet.

I de seneste 12 måneder har EU med beslutsomhed reageret over for en hurtigt skiftende situation i sine nabolande. I en fælles meddelelse evalueres resultaterne af den nye politik:

 • EU har omprioriteret bistandsprogrammerne og afsat yderligere 1 mia. EUR for perioden 2011-2013, der fordeles via nyskabende programmer - SPRING for de sydlige nabolande og EaPIC for de østlige nabolande. EU har forhøjet lånelofterne for Den Europæiske Investeringsbank med 1,15 mia. EUR og med succes foreslået en udvidelse af mandatet for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling for EU's sydlige naboer.

 • Ved at anvende den reformbelønnende logik i "mere for mere"-strategien har EU støttet de partnere, der er gået i gang med politiske reformer. I Tunesien har EU fordoblet sin finansielle bistand fra 80 mio. EUR til 160 mio. EUR i 2011. EU har også været hurtig til at indskrænke forbindelserne til lande, der groft overtræder menneskerettighederne, og til at gennemføre vidtrækkende sanktioner over for disse regimer og i stedet dirigere sin støtte videre til civilsamfundet og berørte befolkninger.

 • Genoptagelsen af de officielle 5+2-forhandlinger om en løsning på Transdnestrien-konflikten i Moldova har været ledsaget af øget samarbejde med Moldovas regering, iværksættelse af omfattende tillidsskabende EU-foranstaltninger og en gradvis revision af EU-sanktioner mod Transdnestrien.

 • I september blev der iværksat en civilsamfundsfacilitet, der dækker alle ENP-landene, med et oprindeligt budget på 26 mio. EUR for 2011 og tilsvarende supplerende beløb for 2012 og 2013.

Den Højtstående Repræsentant Catherine Ashton erklærede efter afslutningen af evalueringen: "Sidste år relancerede vi vores naboskabspolitik for at afspejle de historiske forandringer omkring os. Vi ser nu de første resultater af denne revision, som tog sigte på at øge bistanden til dem, der gik længere med demokratiske og økonomiske reformer. Der er gjort store fremskridt i visse lande. I andre er vi nødt til at tilskynde de politiske ledere til at tage dristige skridt på vejen mod reform. Jeg har altid sagt, at vi vil blive bedømt ud fra vores indsats over for vores nærmeste naboer, og jeg er overbevist om, at vi bevæger os i den rigtige retning. Vi vil fortsætte med at hjælpe vores partnere i deres indsats for at opbygge et fundament af grundlæggende værdier og styrke de økonomiske reformer, der er nødvendige for at skabe, hvad jeg kalder "dybtgående demokrati"."

Štefan Füle tilføjede: "Vi skal ikke give os af med selvros, og vi skal altid realitetstjekke, om vores politik er effektiv, men vi har imidlertid sikret, at den nye politik hviler på et solidt grundlag, og der er iværksat mange initiativer, som utvivlsomt allerede bærer frugt."

Der er gjort betydelige fremskridt med politisk associering i forhold til partnerlandene. Der er indledt forhandlinger om en associeringsaftale med Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan. Der er gjort fremskridt med økonomisk integration (med de såkaldte vidtgående og brede frihandelsområder som en integreret del af associeringsaftalerne); der er indledt forhandlinger med Moldova og Georgien, og inden længe vil dette også være tilfældet med Armenien. Efter al sandsynlighed indledes der tilsvarende forhandlinger med Jordan, Marokko og Tunesien inden årets udgang.

Associeringsaftaleforhandlingerne (herunder om vidtgående og brede frihandelsområder) er afsluttet med Ukraine. Aftalen blev paraferet i marts, men den stadigt bekymrende politiske situation i Ukraine har sået tvivl om en hurtig undertegning og ratificering af denne aftale, medmindre denne situation ændres.

Der er også gjort betydelige fremskridt på mobilitetsområdet. Der er taget initiativer til visumliberalisering for østlige partnere, bl.a. Moldova, Ukraine og Georgien. Der er for nylig indgået et mobilitetspartnerskab med Armenien, og forhandlingerne om et sådant partnerskab med Aserbajdsjan går måske i gang inden længe. Der er på dette område fremsat et specielt tilbud til Belarus. Mod syd er der indledt dialoger om migration, mobilitet og sikkerhed med Marokko og Tunesien, som kan bane vejen for mobilitetspartnerskaber. I meddelelsen foreslås det at indlede en dialog med Jordan.

I forlængelse af Det Europæiske Råds anmodning fra marts 2012 foreslås der i arbejdsdokumentet om partnerskabet for demokrati og fælles velstand en køreplan omfattende mål, instrumenter og foranstaltninger til gennemførelse af EU-politikker rettet mod partnere i det sydlige Middelhavsområde.

Som besluttet på topmødet for østpartnerskabet i Warszawa i 2011 foreslås der i en særskilt fælles meddelelse en køreplan frem mod østpartnerskabstopmødet i efteråret 2013. Meddelelsen beskriver for første gang det fulde omfang af bilaterale og multilaterale aktiviteter inden for rammerne af østpartnerskabet. Køreplanen bekræfter på ny EU's og de østeuropæiske partnerskabslandes fælles tilslutning til demokratiske reformer og økonomisk forandring, og den redegør for en ambitiøs arbejdsplan med henblik på næste års topmøde i Vilnius. Den vil skabe dynamik i virkeliggørelsen af østpartnerskabets mål og medvirke til at fremme den politiske associering og udbygge partnerlandenes økonomiske integration i forhold til EU, øge borgernes mobilitet under vilkår, der er præget af sikkerhed og god forvaltning, og styrke samarbejdet i en lang række sektorer.

"Med østpartnerskabet adresseres spørgsmålet om den uafsluttede forandring", kommenterede den højtstående repræsentant, Catherine Ashton. "Jeg er sikker på, at køreplanen vil hjælpe partnerlandene med at fremskynde deres overgang til demokrati og en markedsorienteret økonomi, idet den udgør et overvågningsredskab, der kan støtte deres reformproces. Jo mere partnerlandene gør mærkbare fremskridt med deres reformindsats, desto mere vil EU være klar til at støtte dem. Det er også afgørende, at partnerne gør en fornyet indsats for at løse de konflikter, der alt for længe har været ødelæggende for regionen. EU er parat til at øge sin støtte til dem, der er rede til at tage modige beslutninger og vende fortiden ryggen."

Kommissær Füle tilføjede: "Jeg er glad for at kunne konstatere, at denne politik er blevet udviklet i samråd med EU-medlemsstaterne, vores østeuropæiske partnere og civilsamfundet. Køreplanen indeholder en tydelig beskrivelse af samtlige mål for alle østpartnerskabslandene, af de politikaktioner, som vores partnere forventes at gennemføre, af EU's støtte til virkeliggørelse af disse mål, og det angives i planen også, hvad der kan nås med det næste østpartnerskabstopmøde, der afholdes i efteråret 2013."

Tilgængelige dokumenter:

 • Fælles meddelelse: "En ny europæiske naboskabspolitik"

 • Fælles meddelelse: “En køreplan frem mod østpartnerskabstopmødet i efteråret 2013”

 • To fælles arbejdsdokumenter, der indeholder detaljerede oplysninger om østpartnerskabskøreplanens bilaterale og multilaterale dimensioner

 • Tolv fælles arbejdsdokumenter, som vurderer de fremskridt, der er gjort af de enkelte ENP-partnerlande (landerapporter)

 • En rapport om partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde, som omfatter køreplanen

 • En rapport om østpartnerskabet

 • Et statistisk bilag

 • 16 memoer, som opsummerer situationen i nabolandene.

Kontaktpersoner:

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

Anca Paduraru (+32 2 296 64 30)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)


Side Bar