Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

EU zvětšuje svou podporu reformátorům v jižním a východním sousedství

Brusel 15. května 2012 – V květnu 2011, uprostřed dramatických změn, které zasáhly její jižní sousedství, završila EU významný přezkum evropské politiky sousedství (EPS). Podle politiky „více za více“ by odhodlaní reformátoři z jižního a východního sousedství EU měli obdržet větší a dalekosáhlejší podporu EU.

Balíček EPS, který dnes představili Catherine Ashtonová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise, a Štefan Füle, komisař EU pro rozšíření a politiku sousedství, obsahuje posouzení prvního roku uplatňování nového přístupu. Dále navrhuje plán, jak dále oživit proces Východního partnerství.

V průběhu posledních dvanácti měsíců EU rozhodným způsobem reagovala na rychle se měnící situaci v jejím sousedství. Společné sdělení hodnotí výsledky nové politiky:

 • EU přesměrovala programy pomoci a na období 2011–2013 vyčlenila o 1 miliardu EUR více, která bude vyplacena prostřednictvím nových inovativních programů – SPRING pro jižní sousedství a EaPIC pro východní sousedství. Zvýšila úvěrové stropy Evropské investiční banky o 1,15 miliardy EUR a s úspěchem navrhla rozšíření mandátu Evropské banky pro obnovu a rozvoj na jižní sousedství EU,

 • uplatňováním logiky „více za více“ odměňující reformy podpořila EU ty partnery, kteří nastoupili cestu politických reforem. V Tunisku EU v roce 2011 zdvojnásobila svou finanční pomoc z 80 milionů EUR na 160 milionů. EU taktéž okamžitě omezila vztahy se zeměmi, které hrubě porušují lidská práva, a proti takovým režimům uvalila rozsáhlé sankce. Místo toho svou podporu nasměrovala na občanskou společnost a dotčené obyvatelstvo,

 • obnovení oficiálních rozhovorů 5+2 o urovnání konfliktu v Podněstří v Moldavské republice bylo doprovozeno intenzivnější spoluprácí s moldavskou vládou, spuštěním rozsáhlých opatření EU pro posílení důvěry a postupným přezkumem sankcí EU proti Podněstří,

 • v září byl spuštěn nástroj pro občanskou společnost zahrnující všechny země EPS a jeho počáteční rozpočet pro rok 2011 činil 26 milionů EUR. Na roky 2012 a 2013 se plánují podobné dodatečné částky.

Po dokončení posouzení vysoká představitelka Catherine Ashtonová prohlásila: „Minulý rok jsme dali naší sousedské politice nový impuls, abychom zohlednili historické změny, které se kolem nás odehrávají. Nyní vidíme první výsledky tohoto přezkumu, jehož cílem bylo zintenzívnit pomoc těm, kteří postoupili dále v demokratických a hospodářských reformách. V některých zemích jsme viděli velký pokrok. V jiných musíme politické vedení vybízet k odvážným krokům směrem k reformám. Vždy jsem říkala, že budeme posuzováni podle naší práce v bezprostředním sousedství a jsem přesvědčena, že jdeme správným směrem. Budeme i nadále pomáhat našim partnerům v jejich úsilí vedoucím k zakořenění základních hodnot a posílení hospodářských reforem, což je nezbytné pro vytvoření něčeho, co nazývám „pevnou demokracií“.

Štefan Füle k tomu dodal: „I když bychom neměli usínat na vavřínech a vždy bychom měli realisticky posuzovat efektivitu naší politiky, stále platí, že novou politiku jsme založili na solidních základech a vytvořili jsme mnoho iniciativ, u nichž jsem přesvědčen, že již přináší ovoce.“

Pokud jde o politické přidružení partnerských zemí, došlo ke značnému pokroku. Byla zahájena jednání o dohodě o přidružení s Moldavskou republikou, Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem. Také v oblasti hospodářské integrace došlo k pokroku (tzv. obsáhlé a komplexní dohody o volném obchodě jsou nedílnou součástí dohod o přidružení); jednání byla zahájena s Moldávií a Gruzií a zanedlouho se tak stane i v případě Arménie. Do konce roku budou pravděpodobně zahájena podobná jednání s Jordánskem, Marokem a Tuniskem.

I když byla završena jednání o smlouvě o přidružení (včetně obsáhlé a komplexní dohody o volném obchodě) s Ukrajinou a následně byla tato smlouva v březnu parafována, vzhledem k přetrvávajícím obavám ohledně vnitropolitické situace na Ukrajině je zřejmé, že brzký podpis či ratifikace této dohody budou záviset na tom, jak ukrajinská strana tyto obavy rozptýlí.

Významného pokroku bylo rovněž dosaženo v oblasti mobility. Byly učiněny kroky směrem k liberalizaci vízového režimu ve vztahu k východním partnerům, jmenovitě Moldavské republice, Ukrajině a Gruzii. S Arménii bylo nedávno ustaveno partnerství v oblasti mobility. Brzo by mohla být zahájena jednání o partnerství v oblasti mobility také s Ázerbájdžánem. Zvláštní nabídka v této oblasti byla učiněna Bělorusku. Na jihu byly zahájeny dialogy o migraci, mobilitě a bezpečnosti s Tuniskem a Marokem, což otevírá cestu partnerstvím v oblasti mobility. Sdělení navrhuje zahájit dialog s Jordánskem.

Na základě požadavku Evropské rady z března 2012 navrhuje pracovní dokument útvarů „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu“ plán zahrnující cíle, nástroje a opatření pro provádění politik EU ve vztahu k partnerům v jižním Středomoří.

V souladu s dohodou ze summitu Východního partnerství ve Varšavě v roce 2011 samostatné společné sdělení navrhuje plán postupu do doby konání summitu Východního partnerství na podzim 2013. Sdělení poprvé popisuje celou škálu dvoustranných a mnohostranných činností v rámci Východního partnerství. Plán znovu potvrzuje společné odhodlání EU i partnerských zemí ve východní Evropě k demokratickým reformám a ekonomické transformaci. Také stanoví ambiciózní pracovní program odkazující na summit v příštím roce ve Vilniusu. To dodá cílům Východního partnerství impuls ke zrychlení procesu politického přidružení a prohloubení hospodářské integrace partnerských zemí s EU, zvýšení mobility občanů v zajištěném a dobře řízeném prostředí a podpoře spolupráce napříč různými odvětvími.

„Východní partnerství pomáhá řešit problémy nedokončené transformace“, uvedla vysoká představitelka Ashtonová. „Jsem si jista, že plán tím, že poskytne monitorovací nástroj na podporu reformního procesu, pomůže partnerským zemím v urychlení jejich přechodu k demokracii a tržnímu hospodářství. Čím většího hmatatelného pokroku partnerské země ve svém reformním úsilí dosáhnou, tím více bude EU připravena jim pomoci. Je rovněž zásadní, aby partneři obnovili úsilí o vyřešení konfliktů, které již příliš dlouho region sužují. EU je připravena posílit svou podporu těm, kteří budou schopni přijmout odvážná rozhodnutí a takzvaně obrátit list.“

Komisař Füle k tomu dodal: „Jsem potěšen, když vidím, že tento nástroj politiky byl vytvořen v konzultaci s členskými státy EU, našimi východoevropskými partnery a občanskou společností. Plán stanoví transparentním způsobem pro všechny partnery škálu cílů Východního partnerství, očekávaná politická opatření na straně našich partnerů, podporu EU pro dosažení těchto cílů a indikativní výčet toho, čeho může být dosaženo do příštího summitu Východního partnerství na podzim 2013.“

Dokumenty, jež jsou k dispozici:

 • Společné sdělení: „Plnění cílů nové evropské politiky sousedství“.

 • Společné sdělení: „Plán postupu do doby konání summitu Východního partnerství na podzim 2013“.

 • Dva společné pracovní dokumenty útvarů poskytující podrobnosti o dvoustranné a mnohostranné dimenzi cestovní mapy Východního partnerství.

 • Dvanáct společných pracovních dokumentů útvarů posuzujících pokrok učiněný každou z partnerských zemí EPS (zprávy o jednotlivých zemích).

 • Zpráva o „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu“, jež se týká jižního Středomoří, včetně plánu postupu.

 • Zpráva o „Východním partnerství“.

 • Statistická příloha.

Soubor 16 zpráv shrnujících aktuální stav v sousedských zemích.

Kontaktní údaje:

Peter Stano (+32 22957484)

Anca Paduraru (+32 22966430)

Michael Mann (+32 22999780)

Maja Kocijancic (+32 22986570)

Sebastien Brabant (+32 22986433)


Side Bar