Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Transporter: Vägavgifter måste vara rättvisa för alla förare

Bryssel den 14 maj 2012 – Europeiska kommissionen har i dag utfärdat riktlinjer som varnar om att enligt EU-lagstiftningen får ordningar för vägavgifter inte diskriminera utländska förare. Avsikten är att hjälpa medlemsstater som överväger att införa nya vägavgiftsordningar för personbilar.

Icke-diskriminering är en grundläggande rättighet i EU-lagstiftningen, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, och fortsätter: Det måste vara lika lätt för en fransk eller brittisk medborgare att köra genom Slovenien som det är för en lokal förare. Vägavgiftssystem måste vara öppna och rättvisa för alla.

Nuläget

Sju medlemsstater – Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Slovakien och Slovenien – har tidsbaserade system med avgiftsmärken för personbilar. Belgien håller på att införa ett sådant system. Nederländerna och Danmark har diskuterat att införa vägavgiftssystem, även för personbilar.

EU:s ”Eurovinjettdirektiv” innehåller en förteckning över avgifter som får tas ut för tunga godsfordon, t.ex. för infrastrukturkostnader och externa kostnader för luftföroreningar och buller. För personbilar finns inga sådana regler, men de grundläggande reglerna i fördraget som förbjuder diskriminering på grundval av nationalitet gäller.

De senaste åren har vägavgiftssystemen för personbilar lett till ett stort antal klagomål till kommissionen, och vissa av systemen har visat sig falla utanför EU-reglerna. År 1996 tvingades Österrike att ändra sina planer på ett system med avgiftsmärken sedan kommissionen sagt att det skulle vara orättvist mot utländska bilister att bara erbjuda årsmärken. År 2008 inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot Slovenien eftersom man där endast erbjöd halvårsmärken. Myndigheterna införde då veckomärken.

Kommissionens riktlinjer

Kommissionen vill vägleda medlemsstaterna i fråga om vilka avgiftssystem som är icke-diskriminerande.

1. Kommissionen uttrycker klart att den föredrar avståndsbaserade vägtullar eftersom de ger rättvisare och effektivare prissignaler än ett system med avgiftsmärken. Om system med avgiftsmärken inte utformas noga, medför de större risker för att utländska förare som bara passerar genom ett land stöter på problem.

2. Om tidsbaserade avgiftsmärken används måste vissa villkor vara uppfyllda.

Det måste finnas:

a) Avgiftsmärken med kort giltighet. Både bosatta och icke bosatta personer måste åtminstone ha tillgång till avgiftsmärken som gäller en vecka, en månad eller ett år. Det är uppenbart att märkena med kortast giltighet kommer att användas mest av icke-bosatta.

b) Ett godtagbart förhållande mellan genomsnittliga dagspriser. Förhållandet mellan genomsnittliga dagspriser visar skillnaden mellan det genomsnittspris, uttryckt i ett dagspris, som en icke bosatt som använder det avgiftsmärke som har kortast giltighet betalar jämfört med en bosatt som använder avgiftsmärket med längst giltighet (t.ex. ett årsmärke), se tabell 1.

Enligt de system som för närvarande finns kan det genomsnittliga dagspriset för en icke bosatt variera från 2,5 till 8,2 gånger så högt som det pris som en bosatt betalar. Detta måste betraktas som den högsta godtagbara gränsen. Som en jämförelse är den största skillnad som godtas enligt EU:s Eurovinjettdirektiv för tunga godsfordon 7,3.

Tabell 1. Genomsnittligt dagspris

Genomsnittligt dagspris 2012

(i euro)

 

Ungern

Österrike

Rumänien

Slovakien

Bulgarien

Tjeckien

Slovenien

Avgiftsmärke med kortast giltighet

 

1,03 €

0,80 €

0,43 €

1,00 €

0,71 €

1,24 €

2,14 €

Avgiftsmärke med längst giltighet

 

0,41 €

0,21 €

0,08 €

0,14 €

0,09 €

0,16 €

0,26 €

Förhållandet mellan avgiftsmärkena med kortast och längst giltighet

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Det kan finnas objektiva skäl för att avgiftsmärken med kortare giltighet är dyrare, t.ex. högre administrationskostnader, men dessa kostnader måste vara berättigade och proportionella.

c) Tydlig information om användaravgifter bör finnas lätt tillgänglig för icke bosatta. Icke bosatta bör få tillgång till olika betalningsmöjligheter, däribland lättillgängliga avgiftsstationer vid gränsen och betalning via telefon och Internet. Kontroller får inte göras endast i gränsområden.

Bakgrund – Vägavgifter

Medlemsstaterna får själva bestämma om de vill införa vägavgifter eller inte, och i så fall för vilka fordon, och hur de vill ta ut avgifterna. Hittills har en del medlemsstater valt att använda ett avståndsbaserat vägtullsystem och en del använder ett system med tidsbaserade avgiftsmärken. Andra tar inte ut någon avgift alls.

En tabell över aktuella avgifter som tas ut av bilister i de sju EU-länder som använder avgiftsmärken bifogas.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Läs mer om detta i MEMO/12/322

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Bilaga

Aktuella vägavgifter (avgiftsmärken) för personbilar ≤ 3,5 ton i EU1

2012

Österrike

vecka (10 dagar)

2 månader

år

8 €

23,40 €

77,80 €

Bulgarien

vecka (7 dagar)

månad

år

5 €

13 €

34 €

Tjeckien

vecka (10 dagar)

månad

år

12,40 €

17,60 €

59,90 €

Ungern

(elektroniska avgiftsmärken)

vecka (10 dagar)

månad

år

10,30 €

16,60 €

148,90 €

Slovakien

vecka (10 dagar)

månad

år

10 €

14 €

50 €

Slovenien

vecka (7 dagar)

månad

år

15 €

30 €

95 €

Rumänien

(elektroniska avgiftsmärken)

Lätta personfordon och lätta nyttofordon för passagerartransport

vecka (7 dagar)

månad

3 månader

år

3 €

7 €

13 €

28 €

Lätta nyttofordon för varutransport

vecka (7 dagar)

månad

3 månader

år

6 €

16 €

36 €

96 €

Valutakurser per den 27 februari 2012

1 :

Tabellen innehåller inte uppgifter om avgifter för motorcyklar och lätta släpvagnar.


Side Bar