Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Promet: načrti glede cestnih pristojbin morajo biti pravični do vseh voznikov

Bruselj, 14. maja 2012 – Evropska komisija je danes izdala smernice, v katerih opozarja, da zakonodaja EU ne dovoljuje shem cestnih pristojbin, ki so diskriminatorne do tujih voznikov. Cilj je pomagati državam članicam, ki preučujejo možnost uvedbe novih shem pristojbin za osebne avtomobile.

Podpredsednik Siim Kallas je povedal: Nediskriminacija je temeljna pravica, ki jo zagotavlja zakonodaja EU. Za britanskega ali francoskega voznika mora biti enako enostavno peljati se skozi Slovenijo ali Belgijo, kot je to za domače voznike. Sistemi cestnih pristojbin morajo biti pregledni in pravični do vseh.“

Sedanji položaj

Sedem držav članic, in sicer Avstrija, Bolgarija, Češka republika, Madžarska, Romunija, Slovaška in Slovenija, za osebne avtomobile uporablja časovno omejene vinjete. Belgija se trenutno pripravlja na uvedbo vinjete. Nizozemska in Danska sta razpravljali o uvedbi sistemov cestnih pristojbin tudi za osebne avtomobile.

Direktiva EU o evrovinjeti določa pregleden seznam stroškov, ki jih je mogoče zaračunati za težka tovorna vozila, kot so stroški za infrastrukturo in zunanji stroški, na primer onesnaževanje zraka in hrup. Za osebne avtomobile takšnih predpisov ni. Vendar veljajo osnovne določbe Pogodbe, ki prepovedujejo vsakršno diskriminacijo na podlagi državljanstva.

V zadnji letih je Komisija prejela veliko pritožb glede shem cestnih pristojbin za osebne avtomobile, od katerih nekatere ne upoštevajo predpisov EU. Leta 1996 je morala Avstrija spremeniti svoje načrte glede sistema vinjet, potem ko je Evropska komisija odločila, da bi bila uporaba zgolj letnih vinjet nepravična do tujih voznikov. Komisija je leta 2008 začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji, ker je ta ponujala zgolj polletne vinjete. Slovenija je zato uvedla tudi tedenske vinjete.

Smernice Komisije

Komisija želi usmerjati države članice pri uvajanju nediskriminatorne sheme pristojbin.

1. Komisija je izrazila jasno preferenco za sistem zaračunavanja cestnin glede na prevoženo razdaljo, ker je sam po sebi pravičnejši in bolj učinkovit pri pošiljanju cenovnih signalov kot časovno omejen sistem z vinjetami v obliki nalepk. Če sistemi vinjet niso skrbno zasnovani, lahko verjetneje povzročijo nezaželene težave tujim voznikom, ki le prečkajo državo.

2. Če se uporabljajo časovno omejene vinjete, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji.

To so:

(a) Minimalne kratkoročne vinjete: Obstajati morajo najmanj tedenske, mesečne in letne vinjete, ki so na voljo rezidentom in nerezidentom. Jasno je, da bodo najkrajše vinjete najverjetneje uporabljali nerezidenti.

(b) Sprejemljivo razmerje med povprečnimi dnevnimi cenami: Razmerje med povprečnimi dnevnimi cenami kaže povprečno ceno, izraženo v ustreznici dnevne cene, ki jo plačajo nerezidenti (z uporabo kratkoročnih vinjet, npr. tedenskih vinjet) v primerjavi z rezidenti, ki uporabljajo najdaljše (npr. letne vinjete); glej Tabelo 1 spodaj).

Na podlagi shem, ki se trenutno uporabljajo, povprečna dnevna cena za nerezidente niha od 2,5 do 8,2-krat več od cene, ki jo plačujejo rezidenti. To se šteje za sprejemljivo zgornjo raven. Za primerjavo, najvišje razmerje, ki ga dopušča direktiva o evrovinjeti za težka tovorna vozila, je 7,3.

Tabela 1 Povprečna dnevna cena

Povprečna dnevna cena 2012

(v EUR)

 

Madžarska

Avstrija

Romunija

Slovaška

Bolgarija

Češka republika

Slovenija

Najkrajše vinjete

 

1,03 EUR

0,80 EUR

0,43 EUR

1,00 EUR

0,71 EUR

1,24 EUR

2,14 EUR

Najdaljše vinjete

 

0,41 EUR

0,21 EUR

0,08 EUR

0,14 EUR

0,09 EUR

0,16 EUR

0,26 EUR

Razmerje med najkrajšo in najdaljšo vinjeto

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Obstajajo lahko objektivni razlogi za višje cene kratkoročnejših vinjet – kot so višji upravni stroški. Vendar morajo biti ti stroški utemeljeni in sorazmerni.

(c) Jasne informacije o stroških za uporabnika morajo biti enostavno dostopne vsem nerezidentom. Nerezidentom je treba omogočiti različne možnosti za plačevanje, vključno z enostavno dostopnimi plačilnimi postajami na meji ter prek telefona in spletnih strani. Izvrševanje ne sme biti omejeno le na mejna območja.

Ozadje – cestne pristojbine

Vsaka država članica se mora sama odločiti, ali želi uvesti cestne pristojbine, za katera vozila (če sploh) in kako jih bo pobirala. Nekatere države članice so izbrale sistem zaračunavanja cestnin glede na prevoženo razdaljo, druge uporabljajo časovno omejene vinjete v obliki nalepk. Nekatere pa pristojbin ne zaračunavajo.

Spodaj je priložena tabela, ki kaže trenutne cene vinjet za voznike v sedmih državah članicah EU.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Za več informacij glej MEMO/12/322.

Kontakta :

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461

Priloga

Trenutne pristojbine za uporabo cest (vinjete) za osebna vozila ≤ 3,5 ton v EU1

2012

Avstrija

tedenska (10 dni)

dvomesečna

letna

8 EUR

23,40 EUR

77,80 EUR

Bolgarija

tedenska (7 dni)

mesečna

letna

5 EUR

13 EUR

34 EUR

Češka republika

tedenska (10 dni)

mesečna

letna

12,40 EUR

17,60 EUR

59,90 EUR

Madžarska

(elektronski vinjetni sistem)

tedenska (10 dni)

mesečna

letna

10,30 EUR

16,60 EUR

148,90 EUR

Slovaška

tedenska (10 dni)

mesečna

letna

10 EUR

14 EUR

50 EUR

Slovenija

tedenska (7 dni)

mesečna

letna

15 EUR

30 EUR

95 EUR

Romunija

(elektronski vinjetni sistem)

Lahka osebna vozila in lahka gospodarska vozila za prevoz potnikov

tedenska (7 dni)

mesečna

trimesečna

letna

3 EUR

7 EUR

13 EUR

28 EUR

Lahka gospodarska vozila za prevoz blaga

tedenska (7 dni)

mesečna

trimesečna

letna

6 EUR

16 EUR

36 EUR

96 EUR

Uporabljeni menjalni tečaji z dne 27. februarja 2012.

1 :

V tabeli niso navedene cene vinjet za motorje in lahke priklopnike.


Side Bar