Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Oikeudenmukaiset tiemaksut kaikille kuljettajille

Bryssel 14. toukokuuta 2012 – Euroopan komissio on tänään antanut suuntaviivat, joissa painotetaan, että EU:n lainsäädännön nojalla tiemaksujärjestelmät eivät saa syrjiä ulkomaisia kuljettajia. Näillä suuntaviivoilla pyritään opastamaan jäsenvaltioita, jotka harkitsevat uusien maksujärjestelmien käyttöönottamista henkilöautoille.

Varapuheenjohtaja Siim Kallas korosti syrjimättömyyden merkitystä EU:n lainsäädännössä vahvistettuna perusoikeutena. ”Kaikkien EU-maista tulevien autoilijoiden on voitava ajaa muissa EU-maissa samaan tapaan kuin kyseisten maiden omat autoilijat. Maantieliikenteen maksujärjestelmien on oltava avoimia ja oikeudenmukaisia kaikille”, lisäsi Kallas.

Nykytilanne

Seitsemässä jäsenvaltiossa (Bulgaria, Itävalta, Romania, Slovakia, Slovenia,Tšekki, Unkari) on käytössä aikaperusteinen vinjettijärjestelmä henkilöautoille, ja Belgiassa valmistellaan parhaillaan sen käyttöönottoa. Myös Alankomaissa ja Tanskassa on keskusteltu tiemaksujärjestelmien käyttöönotosta mm. henkilöautoille.

EU:n eurovinjettidirektiivissä vahvistetaan avoin luettelo kustannuksista, joita voidaan kantaa raskailta tavarankuljetusajoneuvoilta. Tällaisia kustannuksia ovat esim. infrastruktuurikustannukset sekä ilmansaasteiden ja melun kaltaisista ulkoisvaikutuksista aiheutuvat kustannukset. Henkilöautoille tällaisia sääntöjä ei ole vahvistettu. Perussopimusten määräyksissä kielletään kuitenkin kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä.

Vuosien mittaan henkilöautojen tiemaksujärjestelmät ovat johtaneet lukuisiin komissiolle esitettyihin kanteluihin, joista osa ei kuulu EU-sääntöjen soveltamisalaan. Vuonna 1996 Itävallan oli muutettava vinjettijärjestelmää koskevia suunnitelmiaan. Se olisi nimittäin halunnut ottaa käyttöön pelkästään vuotuisen passin, mutta Euroopan komissio totesi tämän syrjivän ulkomaisia kuljettajia. Vuonna 2008 komissio käynnisti rikkomuskanteen Sloveniaa vastaan, koska siellä oli mahdollista hankkia vain kuuden kuukauden vinjetit. Tämän jälkeen Slovenian viranomaiset ottivat käyttöön viikoittaiset passit.

Komission suuntaviivat

Komissio haluaa suuntaviivoissa tehdä selväksi, millainen maksujärjestelmä on syrjimätön.

1. Komissio ilmaisee selkeästi pitävänsä parhaana vaihtoehtona etäisyyteen perustuvia tiemaksujärjestelmiä. Sen mielestä niillä voidaan luonnostaan tuottaa oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi hintasignaali kuin aikaperusteisilla vinjettitarrajärjestelmillä. Ne on suunniteltava huolellisesti, sillä muutoin ne todennäköisesti aiheuttavat tarpeettomia ongelmia ulkomaisille kuljettajille, jotka vain ajavat asianomaisen maan läpi.

2. Jos vaihtoehdoksi valitaan aikaperusteinen vinjettijärjestelmä, tietyt edellytykset on täytettävä.

Nämä edellytykset ovat seuraavat:

a) Saatavilla on oltava lyhytkestoisia vinjettejä. Jäsenvaltion asukkaiden ja ulkomaisten kuljettajien on voitava hankkia ainakin viikoittaisia, kuukausittaisia ja vuosittaisia vinjettejä. Luonnollisesti lyhytkestoisia vinjettejä käyttävät todennäköisimmin ulkomaiset kuljettajat.

b) Keskimääräisten päivähintojen välisen suhteen on oltava hyväksyttävä. Taulukossa 1 verrataan keskimääräisten päivähintojen välistä suhdetta sen perusteella, onko kyseessä kaikkein lyhytkestoisinta (esim. viikoittaista) vinjettiä käyttävä ulkomainen kuljettaja vai kaikkein pitkäkestoisinta (esim. vuotuista) vinjettiä käyttävä jäsenvaltion asukas.

Tällä hetkellä ulkomaisen kuljettajan maksama keskimääräinen päivähinta on 2,5–8,2 kertaa korkeampi kuin jäsenvaltiossa asuvan maksama hinta. Tätä voidaan pitää korkeimpana hyväksyttävänä ylärajana. Vertailun vuoksi todettakoon, että raskaille tavarankuljetusajoneuvoille EU:n eurovinjettidirektiivissä sallittu enimmäissuhde on 7,3.

Taulukko 1. Keskimääräinen päivähinta

Keskimääräinen päivähinta 2012

(euroa)

 

Unkari

Itävalta

Romania

Slovakia

Bulgaria

Tšekki

Slovenia

Lyhytkestoisin vinjetti

 

€1,03

€0,80

€0,43

€1,00

€0,71

€1,24

€2,14

Pitkäkestoisin vinjetti

 

€0,41

€0,21

€0,08

€0,14

€0,09

€0,16

€0,26

Lyhytkestoisimman ja pitkäkestoisimman vinjetin välinen suhde

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Lyhytkestoisten vinjettien korkeampaa keskimääräistä päivähintaa voidaan perustella objektiivisilla syillä, kuten korkeammilla hallintokustannuksilla. Näiden kustannusten on kuitenkin oltava perusteltuja ja oikeasuhteisia.

c) Ulkomaisten kuljettajien on voitava helposti saada selkeitä tietoja käyttömaksuista. Ulkomaisille kuljettajille olisi annettava monenlaisia maksuvaihtoehtoja. Maksu on voitava suorittaa esim. helppopääsyisillä maksuasemilla maan rajalla tai puhelimitse tai internetissä. Valvonta ei saa keskittyä pelkästään raja-alueille.

Tausta – Tiemaksut

Kukin jäsenvaltio päättää itse, haluaako se ottaa tiemaksut käyttöön, mille ajoneuvoluokille ne mahdollisesti otetaan käyttöön ja miten maksut kerätään. Tällä hetkellä eräissä jäsenvaltioissa käytetään joko etäisyyteen perustuvaa tietullijärjestelmää tai aikaperusteista vinjettitarrajärjestelmää, kun taas toisissa jäsenvaltioissa tiemaksuja ei kanneta lainkaan.

Liitteenä on taulukko, jossa esitetään tiemaksut niissä seitsemässä EU:n jäsenvaltiossa, joissa käytetään vinjettejä.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Lisätietoja: MEMO/12/322

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61

Liite

Nykyiset tienkäyttömaksut (vinjetit) alle 3,5 tonnia painaville henkilöautoille EU:ssa1

2012

Itävalta

viikko (10 päivää)

2 kuukautta

vuosi

8 €

23,40 €

77,80 €

Bulgaria

viikko (7 päivää)

kuukausi

vuosi

5 €

13 €

34 €

Tšekki

viikko (10 päivää)

kuukausi

vuosi

12,40 €

17,60 €

59,90 €

Unkari

(sähköinen vinjettijärjestelmä)

viikko (10 päivää)

kuukausi

vuosi

10,30 €

16,60 €

148,90 €

Slovakia

viikko (10 päivää)

kuukausi

vuosi

10 €

14 €

50 €

Slovenia

viikko (7 päivää)

kuukausi

vuosi

15 €

30 €

95 €

Romania

(sähköinen vinjettijärjestelmä)

Kevyet yksityisajoneuvot ja henkilökuljetukseen käytettävät kevyet hyötyajoneuvot

viikko (7 päivää)

kuukausi

3 kuukautta

vuosi

3 €

7 €

13 €

28 €

Tavarankuljetukseen käytettävä kevyet hyötyajoneuvot

viikko (7 päivää)

kuukausi

3 kuukautta

vuosi

6 €

16 €

36 €

96 €

Helmikuun 27. päivänä 2012 voimassa olleiden valuuttakurssien mukaisesti.

1 :

Taulukko ei sisällä moottoripyörien ja kevyiden perävaunujen vinjettihintoja.


Side Bar