Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Transport: teetasude kavad peavad olema kõikide sõidukijuhtide suhtes õiglased

Brüssel, 14. mai 2012. Euroopa Komisjon avaldas täna suunised, milles hoiatatakse, et ELi õiguse kohaselt ei tohi teetasude kavadega diskrimineerida teiste riikide sõidukijuhte. Eesmärk on aidata liikmesriike, kes kaaluvad erakasutuses väikeautode jaoks uute maksustamissüsteemide kasutuselevõttu.

Asepresident Siim Kallas ütles: „Mittediskrimineerimine on ELi õigusest tulenev põhiõigus. Prantsusmaa või Suurbritannia kodanikul peab olema sama lihtne Sloveeniast või Belgiast läbi sõita kui kohalikul sõidukijuhil. Teetasude süsteemid peavad olema kõikide jaoks läbipaistvad ja õiglased.”

Praegune olukord

Seitsmes liikmesriigis – Austrias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias on erakasutuses väikeautode jaoks kasutusel ajapõhise teemaksukleebise süsteemid. Belgia tegutseb praegu sellise süsteemi kasutuselevõtu nimel. Madalmaad ja Taani on arutanud teede maksustamise süsteemide, sealhulgas erakasutuses väikeautodele mõeldud süsteemi kasutuselevõttu.

ELi nn Eurovignette'i direktiivis on esitatud läbipaistev loetelu kuludest, mille eest võib tasu nõuda rasketelt kaubaveokitelt, näiteks taristu kasutamine ja sellised väliskulud nagu õhusaaste ja müra. Erakasutuses väikeautode jaoks sellised eeskirjad puuduvad. Siiski kohaldatakse aluslepingu põhisätteid, millega keelatakse igasugune diskrimineerimine kodakondsuse alusel.

Aastate jooksul on komisjon saanud arvukaid kaebusi erakasutuses väikeautode jaoks kehtivate teetasude süsteemide kohta, millest osa ei kuulunud ELi eeskirjade reguleerimisalasse. 1996. aastal pidi Austria muutma oma teemaksukleebise süsteemi kava pärast seda, kui Euroopa Komisjon leidis, et ainult aastase kehtivusega kleebise pakkumine oleks teiste riikide sõidukijuhtide suhtes ebaõiglane. 2008. aastal algatas komisjon rikkumismenetluse Sloveenia suhtes, kuna seal olid saadaval üksnes pooleaastase kehtivusega teemaksukleebised. Sealsed ametiasutused võtsid seejärel kasutusele ka nädalase kehtivusega teemaksukleebised.

Komisjoni suunised

Komisjon soovib anda liikmesriikidele suuniseid selle kohta, milline maksustamissüsteem on mittediskrimineeriv.

1. Komisjon eelistab selgelt vahemaapõhise teetolli süsteemi, kuna see on oma olemuselt õiglasem ja saadab hinnasignaale tõhusamalt kui ajapõhine teemaksukleebise süsteem. Kui teemaksukleebise süsteeme ei kavandata hoolikalt, tekitavad need suurema tõenäosusega põhjendamatuid probleeme teiste riikide sõidukijuhtidele, kes riigist üksnes läbi sõidavad.

2. Kui kasutatakse ajapõhist teemaksukleebise süsteemi, tuleb täita teatavad tingimused.

Tingimused on järgmised.

a) Saadaval peavad olema lühiajalise kehtivusega teemaksukleebised.. Nii residentidel kui ka mitteresidentidel peab olema võimalus osta vähemalt nädalase, kuulise ja aastase kehtivusega teemaksukleebiseid. Kõige lühema kehtivusega kleebiseid kasutavad tõenäolisemalt mitteresidendid.

b) Keskmiste päevaste hindade suhe peab olema vastuvõetav. Tabelis 1 võrreldakse keskmisi päevahindu selle põhjal, kas tegemist on kõige lühema (nt nädalase) kehtivusega teemaksukleebist kasutava mitteresidendi või kõige pikema (nt aastase) kehtivusega kleebist kasutava residendiga.

Praegu kehtivate süsteemide alusel võib tõdeda, et mitteresidendi makstav keskmine päevahind võib erineda residendi makstavast hinnast 2,5–8,2 korda. Seda peetakse kõrgeimaks vastuvõetavaks piiriks. Võrdluseks võib välja tuua, et ELi nn Eurovignette'i direktiiviga lubatud maksimumsuhe raskete kaubaveokite puhul on 7,3.

Tabel 1. Keskmine päevane hind

Keskmine päevane hind 2012

(eurodes)

 

Ungari

Austria

Rumeenia

Slovakkia

Bulgaaria

Tšehhi Vabariik

Sloveenia

Kõige lühiajalisem teemaksukleebis

 

1,03 eurot

0,80 eurot

0,43 eurot

1,00 eurot

0,71 eurot

1,24 eurot

2,14 eurot

Kõige pikaajalisem teemaksukleebis

 

0,41 eurot

0,21 eurot

0,08 eurot

0,14 eurot

0,09 eurot

0,16 eurot

0,26 eurot

Kõige lühi- ja pikaajalisema teemaksukleebise hinna suhe

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Lühiajaliste teemaksukleebiste hind võib objektiivsetel põhjustel (nt kõrgemad halduskulud) olla kõrgem. Kuid need kulud peavad olema põhjendatavad ja proportsionaalsed.

c) Teekasutustasusid käsitlev selge teave peaks olema mitteresidentidele hõlpsasti kättesaadav. Mitteresidentidel peaks olema võimalik maksta mitmel eri viisil, sealhulgas kergesti juurdepääsetavates maksmispunktides piiril, aga ka telefoni teel ja veebisaitide kaudu. Nõuete täitmist tuleks kontrollida ka mujal kui ainult piirialadel.

Taust – teetasud

Iga liikmesriik võib otsustada, kas ta soovib teetasud kasutusele võtta, ja kui, siis milliste sõidukite jaoks ning kuidas toimub tasu kogumine. Praegu on osa liikmesriike valinud vahemaapõhiste teetollide süsteemi, osa aga ajapõhiste teemaksukleebiste süsteemi. Osa liikmesriike ei nõua üldse tasu.

Alljärgnevas tabelis on esitatud nendes seitsmes ELi liikmesriigis, kus teemaksukleebiseid kasutatakse, rakendatavad tasud.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Lisateabe saamiseks vt MEMO/12/322.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Lisa

≤ 3,5 t kaaluvate sõidukite kehtivad teekasutustasud (teemaksukleebised) ELis1

2012

Austria

nädal (10 päeva)

2 kuud

aasta

8 eurot

23,40 eurot

77,80 eurot

Bulgaaria

nädal (7 päeva)

kuu

aasta

5 eurot

13 eurot

34 eurot

Tšehhi Vabariik

nädal (10 päeva)

kuu

aasta

12,40 eurot

17,60 eurot

59,90 eurot

Ungari

(elektrooniline teemaksukleebise süsteem)

nädal (10 päeva)

kuu

aasta

10,30 eurot

16,60 eurot

148,90 eurot

Slovakkia

nädal (10 päeva)

kuu

aasta

10 eurot

14 eurot

50 eurot

Sloveenia

nädal (7 päeva)

kuu

aasta

15 eurot

30 eurot

95 eurot

Rumeenia

(elektrooniline teemaksukleebise süsteem)

Erakasutuses väikeautod ja reisijateveoks ettenähtud väikesed tarbesõidukid

nädal (7 päeva)

kuu

3 kuud

aasta

3 eurot

7 eurot

13 eurot

28 eurot

Kaubaveoks ettenähtud väikesed tarbesõidukid

nädal (7 päeva)

kuu

3 kuud

aasta

6 eurot

16 eurot

36 eurot

96 eurot

27. veebruari 2012 valuutavahetuskursid.

1 :

Tabelis ei ole esitatud teemaksukleebise hinnad mootorratastele ja kerghaagistele.


Side Bar