Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο τυπου

Μεταφορές: τα συστήματα χρέωσης οδικών τελών πρέπει να είναι δίκαια για όλους τους οδηγούς

Bρυξέλλες, 14 Mαΐου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες δηλώνει ότι, με βάση το δίκαιο της ΕΕ, τα συστήματα χρέωσης οδικών τελών δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις έναντι των αλλοδαπών οδηγών. Σκοπός είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη που προτίθενται να εισαγάγουν νέα συστήματα για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Siim Kallas δήλωσε: «Η μη εισαγωγή διακρίσεων είναι θεμελιώδες δικαίωμα με βάση το δίκαιο της ΕΕ. Πρέπει να είναι το ίδιο εύκολο για έναν Γάλλο ή Βρετανό πολίτη να διασχίζει τη Σλοβενία ή το Βέλγιο όπωςκάτοικος των κρατών αυτών. Τα συστήματα χρέωσης οδικών τελών πρέπει να είναι διαφανή και δίκαια για όλους

Η κατάσταση σήμερα

Επτά κράτη μέλη - ήτοι η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία - έχουν για τα ΙΧ συστήματα «βινιέτας» συγκεκριμένης διάρκειας. Το Βέλγιο επεξεργάζεται την καθιέρωση τέτοιου συστήματος. Στις Κάτω Χώρες και τη Δανία έχει συζητηθεί η καθιέρωση συστημάτων χρέωσης οδικών τελών και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Η οδηγία της ΕΕ για την «ευρωβινιέτα» προβλέπει διαφανή κατάλογο των ειδών κόστους που είναι δυνατόν να χρεώνονται για τα βαρέα φορτηγά οχήματα, λόγου χάρη το κόστος της υποδομής και των εξωγενών επιδράσεων π.χ. η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο θόρυβος. Για τα ΙΧ αυτοκίνητα δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες. Ισχύουν όμως οι βασικές διατάξεις της Συνθήκης, οι οποίες απαγορεύουν κάθε διάκριση για λόγους ιθαγένειας.

Με την πάροδο των ετών, τα συστήματα χρέωσης χρήσης οδικών τελών για τα ΙΧ αυτοκίνητα έχουν αποτελέσει την αιτία υποβολής πολλών καταγγελιών στην Επιτροπή και ορισμένα δεν ανταποκρίνονται στους ενωσιακούς κανόνες. Το 1996, η Αυστρία υποχρεώθηκε να τροποποιήσει τα σχέδιά της για σύστημα βινιέτας όταν η Επιτροπή δήλωσε ότι η προσφορά μόνον ετήσιας κάρτας θα ήταν άδικη για τους αλλοδαπούς οδηγούς. Το 2008, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης κατά της Σλοβενίας διότι προσέφερε βινιέτες μόνον εξάμηνης διάρκειας. Κατόπιν τούτου οι αρχές της χώρας καθιέρωσαν εβδομαδιαίες κάρτες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής

Η Επιτροπή θέλει να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη ως προς το τι είναι σύστημα χρέωσης που δεν εισάγει διακρίσεις.

1. Η Επιτροπή εκφράζει ρητά την προτίμησή της υπέρ ενός συστήματος διοδίων με βάση την απόσταση, διότι είναι εκ φύσεως δικαιότερο και σηματοδοτεί αποτελεσματικότερα την τιμή σε σύγκριση με το σύστημα της αυτοκόλλητης βινιέτας με βάση τον χρόνο διάρκειάς της. Ένα δεν είναι προσεκτικά σχεδιασμένα, τα συστήματα βινιέτας ενδέχεται να προκαλέσουν απρόβλεπτα προβλήματα στους αλλοδαπούς οδηγούς που απλώς διέρχονται από μια χώρα.

2. Εάν χρησιμοποιείται «σύστημα βινιέτας» με βάση τη διάρκειά της, πρέπει να πληρούνται ορισμένοι όροι.

Συγκεκριμένα:

α) Βινιέτες ελάχιστης διάρκειας. Πρέπει να προσφέρεται, τουλάχιστον, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια «βινιέτα» σε κατοίκους και μη κατοίκους. Είναι σαφές ότι είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούνται οι βινιέτες ελάχιστης διάρκειας από μη κατοίκους.

β) Αποδεκτός «λόγος μέσης ημερήσιας τιμής»: Ο λόγος μέσης ημερήσιας τιμής δείχνει τη μέση τιμή, εκφρασμένη σε ισοδύναμη ημερήσια τιμή, την οποία καταβάλλει ο μη κάτοικος (χρησιμοποιώντας τη βινιέτα ελάχιστης διάρκειας όπως την εβδομαδιαία) ως προς έναν κάτοικο που χρησιμοποιεί τη βινιέτα μέγιστης διάρκειας (όπως η ετήσια) βλ. πίνακα 1 κατωτέρω).

Με βάση τα συστήματα που ήδη εφαρμόζονται, η μέση ημερήσια τιμή που καταβάλλει ένας μη κάτοικος είναι δυνατόν να ανέρχεται στο 2,5 έως 8,2πλάσιο της τιμής που καταβάλλει ο κάτοικος. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το ανώτατο αποδεκτό όριο. Συγκριτικά, ο μέγιστος λόγος που επιτρέπεται από την οδηγία της ΕΕ για την ευρωβινιέτα για τα βαρέα φορτηγά οχήματα είναι 7,3.

Πίνακας 1. Μέση ημερήσια τιμή

Μέση ημερήσια τιμή το 2012

(σε ευρώ)

 

Ουγγαρία

Aυστρία

Ρουμανία

Σλοβακία

Bουλγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Σλοβενία

Βινιέτα ελάχιστης διάρκειας

 

1,03

0,80

0,43

1,00

0,71

1,24

2,14

Βινιέτα μέγιστης διάρκειας

 

0,41

0,21

0,08

0,14

0,09

0,16

0,26

Λόγος μεταξύ βινιέτας ελάχιστης και μέγιστης διάρκειας

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Υπάρχουν ίσως αντικειμενικοί λόγοι για μικρής διάρκειας βινιέτα – όπως το υψηλότερο διοικητικό κόστος. Το κόστος όμως αυτό πρέπει να είναι δικαιολογημένο και αναλογικό.

γ) Οι μη κάτοικοι πρέπει να έχουν εύκολη και σαφή ενημέρωση. Οι μη κάτοικοι πρέπει να έχουν σειρά επιλογών πληρωμής, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε σταθμούς πληρωμής στα σύνορα και μέσω τηλεφώνου και ιστοσελίδων. Οι έλεγχοι δεν πρέπει να εστιάζονται αποκλειστικά στις μεθοριακές περιοχές

Ιστορικό – Οδικά τέλη

Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει την καθιέρωση οδικών τελών, για ποια οχήματα (ή σε όλα) και πώς θα εισπράττει τα τέλη. Μέχρι σήμερα, ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν σύστημα διοδίων με βάση τη διανυόμενη απόσταση, ορισμένα άλλα το σύστημα της αυτοκόλλητης βινιέτας με βάση της διάρκειά της. Άλλα δεν επιβάλλουν καν διόδια.

Επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα τέλη που επιβάλλονται σήμερα στους οδηγούς σε 7 κράτη μέλη με το σύστημα της βινιέτας.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το MEMO/12/322

Αρμόδιοι επαφής:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Παράρτημα

Ισχύοντα συστήματα χρέωσης των οδικών υποδομών (βινιέτες) για επιβατικά οχήματα ≤ 3.5 t στην ΕΕ1

2012

Aυστρία

Εβδομαδιαία (10ήμερη)

δίμηνη

ετήσια

8 €

23,40 €

77,80 €

Bουλγαρία

Εβδομαδιαία (7ήμερη)

μηνιαία

ετήσια

5 €

13 €

34 €

Τσεχική Δημοκρατία

Εβδομαδιαία (10ήμερη)

μηνιαία

ετήσια

12,40 €

17,60 €

59,90 €

Ουγγαρία

(ηλεκτρονική βινιέτα)

Εβδομαδιαία (10ήμερη)

μηνιαία

ετήσια

10.30 €

16,60 €

148,90 €

Σλοβακία

Εβδομαδιαία (10ήμερη)

μηνιαία

ετήσια

10 €

14 €

50 €

Σλοβενία

Εβδομαδιαία (7ήμερη)

μηνιαία

ετήσια

15 €

30 €

95 €

Ρουμανία

(ηλεκτρονική βινιέτα)

Ελαφρά ΙΧ αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για επιβατικές μεταφορές

Εβδομαδιαία (7ήμερη)

μηνιαία

τρίμηνη

ετήσια

3 €

7 €

13 €

28 €

Ελαφρά εμπορικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές εμπορευμάτων

Εβδομαδιαία (7ήμερη)

μηνιαία

τρίμηνη

ετήσια

6 €

16 €

36 €

96 €

Συναλλαγματική ισοτιμία της 27ης Φεβρουαρίου 2012

1 :

Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τις τιμές βινιέτας για τις μοτοσικλέτες και ελαφρά ρυμουλκά.


Side Bar