Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Doprava: plány na zpoplatnění silnic musí být spravedlivé pro všechny řidiče

Brusel 14. května 2012 – Evropská komise dnes vydala pokyny, které upozorňují na to, že podle práva EU nesmějí režimy zpoplatnění silnic diskriminovat zahraniční řidiče. Cílem je pomoci členským státům, které uvažují o zavedení nových režimů zpoplatnění pro osobní automobily.

Místopředseda Komise Siim Kallas prohlásil: „Rovné zacházení je základním právem vyplývajícím z právních předpisů EU. Francouzský nebo britský občan musí mít možnost přejet přes Slovinsko nebo Belgii stejně snadno jako domácí řidič. Systémy zpoplatnění silnic musí být transparentní a spravedlivé pro všechny."

Současný stav

Sedm členských států (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) mají pro osobní automobily režim zpoplatnění na bázi časové dálniční známky. Belgie v současné době tento režim zavádí. Zavedení systému zpoplatnění silnic také pro osobní automobily již projednalo i Nizozemsko a Dánsko.

Směrnice EU o „eurovinětě“ stanoví transparentní seznam nákladů, které lze účtovat těžkým nákladním vozidlům, např. nákladů na infrastrukturu a vnější faktory, jako je znečišťování ovzduší a hluk. Pro osobní automobily žádná taková pravidla neexistují. Platí však základní ustanovení Smluv, která zakazují diskriminaci na základě státní příslušnosti.

V posledních letech Komise obdržela kvůli režimům zpoplatnění silnic pro osobní automobily mnoho stížností, přičemž u některých zjistila, že odporují předpisům EU. V roce 1996 muselo Rakousko změnit plánovaný systém dálničních známek poté, co Evropská komise konstatovala, že možnost zakoupit si pouze roční známku by diskriminovala zahraniční motoristy. V roce 2008 Komise zahájila řízení o porušení Smlouvy proti Slovinsku, které nabízelo pouze pololetní dálniční známky. Příslušné orgány následně zavedly známky týdenní.

Pokyny Komise

Komise chce členským státům formou pokynů sdělit, jak vypadá nediskriminační režim zpoplatnění.

1. Komise jednoznačně preferuje systém výběru mýtného na základě ujeté vzdálenosti, který ve své podstatě informuje o ceně spravedlivěji a efektivněji než systém na bázi časové dálniční známky. Pokud systémy dálničních známek nejsou navrženy s patřičnou citlivostí, je více než pravděpodobné, že způsobí zbytečné problémy zahraničním řidičům, kteří danou zemí jen projíždějí.

2. Používá-li se systém dálničních známek, musí být splněny určité podmínky.

Mezi ně patří:

a) Základní krátkodobé dálniční známky: Základní možností rezidentů i nerezidentů musí být nákup týdenní, měsíční a roční dálniční známky. Je jasné, že známek s nejkratší platností většinou využijí spíše nerezidenti.

b) Přijatelný „poměr průměrné denní ceny“: Poměr průměrné denní ceny udává průměrnou cenu vyjádřenou ekvivalentem denní ceny, již zaplatí nerezident za známku s nejkratší platností (např. známku týdenní) v porovnání s rezidentem, který si zakoupí známku s nejdelší platností (např. známku roční) (viz tabulka 1 níže).

Z režimů, které se v současné době používají, vyplývá, že se průměrná denní cena, již zaplatí nerezident, pohybuje od 2,5násobku až do 8,2násobku ceny, již zaplatí rezident. To lze považovat za přijatelný horní limit. Pro srovnání uveďme, že maximální poměr, který směrnice EU o „eurovinětě“ povoluje u těžkých nákladních vozidel, je 7,3.

Tabulka 1: Průměrná denní cena

Průměrná denní cena v roce 2012

(v EUR)

 

Maďarsko

Rakousko

Rumunsko

Slovensko

Bulharsko

Česká republika

Slovinsko

Dálniční známka s nejkratší platností

 

1,03 EUR

0,80 EUR

0,43 EUR

1,00 EUR

0,71 EUR

1,24 EUR

2,14 EUR

Dálniční známka s nejdelší platností

 

0,41 EUR

0,21 EUR

0,08 EUR

0,14 EUR

0,09 EUR

0,16 EUR

0,26 EUR

Poměr mezi dálniční známkou s nejkratší a s nejdelší platností

 

2,5

3,8

5,6

7,3

7,7

7,6

8,2

Pro vyšší poplatky za krátkodobou dálniční známku mohou existovat objektivní důvody, např. vyšší administrativní náklady. Tyto náklady však musí být odůvodněné a přiměřené.

c) Jasné informace: Nerezidenti by měli mít snadný přístup k jednoznačným informacím o uživatelských poplatcích. Měli by mít k dispozici různé způsoby úhrady, včetně snadno přístupných platebních přepážek či terminálů na hranicích a platby prostřednictvím telefonu a internetových stránek. Kontrola známek se nesmí zaměřovat jen na pohraniční oblasti.

Souvislosti – poplatky za používání silnic

Je na každém členském státě, aby rozhodl, zda poplatky za používání silnic zavede, a pokud ano, tak u jakých vozidel, a určil způsob vybírání poplatků. Některé členské státy se prozatím rozhodly pro systém výběru mýtného na základě ujeté vzdálenosti, jiné zas pro systém časových dálničních známek. Ostatní státy neúčtují žádné poplatky.

V příloze je uvedena tabulka se současnými sazbami účtovanými motoristům v sedmi členských státech EU, které používají systém dálničních známek.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

Další informace viz MEMO/12/322

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Příloha

Stávající poplatky za používání silnic (dálniční známky) u osobních vozidel ≤ 3,5 t v EU1

2012

Rakousko

týden (10 dní)

2 měsíce

rok

8 EUR

23,40 EUR

77,80 EUR

Bulharsko

týden (7 dní)

měsíc

rok

5 EUR

13 EUR

34 EUR

Česká republika

týden (10 dní)

měsíc

rok

12,40 EUR

17,60 EUR

59,90 EUR

Maďarsko

(systém elektronických dálničních známek)

týden (10 dní)

měsíc

rok

10,30 EUR

16,60 EUR

148,90 EUR

Slovensko

týden (10 dní)

měsíc

rok

10 EUR

14 EUR

50 EUR

Slovinsko

týden (7 dní)

měsíc

rok

15 EUR

30 EUR

95 EUR

Rumunsko

(systém elektronických dálničních známek)

Lehká osobní vozidla a lehká užitková vozidla pro osobní dopravu

týden (7 dní)

měsíc

3 měsíce

rok

3 EUR

7 EUR

13 EUR

28 EUR

Lehká užitková vozidla pro přepravu zboží

týden (7 dní)

měsíc

3 měsíce

rok

6 EUR

16 EUR

36 EUR

96 EUR

Směnné kurzy ke dni 27. února 2012.

1 :

Tabulka neobsahuje ceny známek pro motocykly a lehké přívěsy.


Side Bar