Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Транспорт: пътните такси трябва да са справедливи за всички водачи

Брюксел, 14 май 2012 г. — Европейската комисия публикува днес насоки, с които предупреждава, че съгласно правото на ЕС схемите за пътни такси не бива да водят до дискриминация срещу чуждестранните водачи. Целта е да се помогне на държавите членки, които обмислят да въведат нови схеми за пътни такси за частните автомобили.

Заместник-председателят Сийм Калас заяви по този повод: Недискриминацията е основно право, съгласно законодателството на ЕС. Французите или британците трябва да могат да пътуват през Словения или Белгия, както пътуват гражданите на тези страни. Пътните такси трябва да са прозрачни и справедливи за всички“.

Ситуацията към момента

Седем държави членки — Австрия, България, Чешката република, Унгария, Румъния, Словакия и Словения имат времеви винетки за личните автомобили. Белгия понастоящем работи по въвеждането на подобна схема. Нидерландия и Дания са обсъждали въвеждането на системи за пътни такси, включително за частните автомобили.

Директивата на ЕС за евровинетките определя прозрачен списък на таксите, които могат да се начисляват за тежкотоварни превозни средства, като например такса за инфраструктура и за външни разходи, като замърсяването на въздуха и шума. За частните автомобили не съществуват такива правила. Въпреки това се прилагат основните разпоредби на Договора, отнасящи се за забрана на всякакъв вид дискриминация, основана на националност.

Години наред схемите за пътни такси за частните автомобили са били повод за многобройни жалби пред Комисията, някои от които са се отнасяли до въпроси, извън рамките на правилата на ЕС. През 1996 г. Австрия трябваше да промени своята схема за винетни такси след като Европейската комисия заяви, че да се предлага единствено годишна такса би било несправедливо спрямо чуждестранните автомобилисти. През 2008 г. Комисията започна процедура за нарушение срещу Словения, която предлагаше единствено шестмесечни винетки. Тогава властите в Словения въведоха седмични винетки.

Насоки на Комисията

Комисията иска да напътства държавите членки по въпроса какво представлява една недискриминационна схема за таксуване.

1. Комисията ясно изразява предпочитанието си за система за събиране на такси на базата на изминатото разстояние, като всъщност по-справедлива и изпращаща по-ясни сигнали по отношение на цената, отколкото системата със срочни винетки. Ако не са внимателно разработени, системите с винетки е по-вероятно да затруднят неоправдано чуждестранните водачи, които просто преминават през дадена страна.

2. Ако се използва система със срочни винетки, трябва да се спазват определени условия.

Трябва да има:

а) Минимални краткосрочни винетки. Трябва да има, най-малкото, седмични, месечни и годишни винетки за местните и преминаващите шофьори. Очевидно е, че най-краткосрочните винетки ще са най-вероятният избор на туристите.

б) Приемливо съотношение на средни дневни цени: Съотношението на средната дневна цена показва средната цена, изразена в еквивалент на дневна цена, която преминаващите шофьори заплащат (ползвайки най-краткия възможен срок, например седмична винетка) в сравнение с местните шофьори, които ползват най-дългосрочните винетки (например годишна). Вж. таблица 1 по-долу.

Според сега съществуващите схеми, средната дневна цена, която заплащат туристите варира между 2,5 и 8,2 пъти цената, която заплащат местните шофьори. Това може да се разглежда като горна допустима граница. За сравнение, максималното съотношение, разрешено от директивата на ЕС за евровинетките при тежкотоварните автомобили е 7,3.

Таблица 1: Средна дневна цена

Средна дневна цена през 2012 г.

(EUR)

 

Унгария

Австрия

Румъния

Словакия

България

Чешка реп.

Словения

Най-краткосрочна винетка

 

€1.03

€0.80

€0.43

€1.00

€0.71

€1.24

€2.14

Най-дългосрочна винетка

 

€0.41

€0.21

€0.08

€0.14

€0.09

€0.16

€0.26

Съотношение между най-краткосрочна и най-дългосрочна винетка

 

2.5

3.8

5.6

7.3

7.7

7.6

8.2

Възможно е да съществуват обективни причини за по-високи такси за краткосрочните винетки, например по-високи административни разходи. Но тези разходи трябва да са оправдани и пропорционални.

в) Туристите следва да разполагат с ясна информация за потребителските такси. На тях следва да им се предостави широк набор от възможности за плащане, включително лесно достъпни терминали за плащане на границата, както и възможност да го сторят по телефона и в интернет. Спазването на тези условия не бива да се ограничава до граничните райони.

Контекст — Пътни такси

Всяка държава членка решава дали желае да въведе пътни такси, за кои превозни средства и как да събира таксите. Към днешна дата някои държави членки са избрали да използват система за таксуване за изминато разстояние, а някои ползват срочни винетки. Има и страни, които не събират никакви такси.

Текущите цени в 7 държави членки на ЕС, ползващи система с винетки са посочени в таблицата.

http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/charging_private_vehicles_en.htm

За повече информация виж MEMO/12/322.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Приложение

Текущи пътни потребителски такси (винетки) за пътническите автомобили ≤ 3,5 t в ЕС1

2012 година

Австрия

седмична (10 дни)

2 месеца

година

8 €

23.40 €

77.80 €

България

седмична (7 дни)

месечна

годишна

5 €

13 €

34 €

Чешка република

седмична (10 дни)

месечна

годишна

12.40 €

17.60 €

59.90 €

Унгария

(система с електронни винетки)

седмична (10 дни)

месечна

годишна

10.30 €

16.60 €

148.90 €

Словакия

седмична (10 дни)

месечна

годишна

10 €

14 €

50 €

Словения

седмична (7 дни)

месечна

годишна

15 €

30 €

95 €

Румъния

(система с електронни винетки)

Леки лични превозни средства и леки търговски превозни средства, използвани за превоз на пътници

седмична (7 дни)

месечна

тримесечна

годишна

3 €

7 €

13 €

28 €

Леки търговски превозни средства, използвани за превоз на стоки

седмична (7 дни)

месечна

тримесечна

годишна

6 €

16 €

36 €

96 €

По валутни обменни курсове към 27 февруари 2012 г.

1 :

Таблицата не включва цените на винетките за мотоциклети и леки ремаркета.


Side Bar