Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia navrhuje komplexnú reformu pravidiel ochrany údajov na posilnenie kontroly používateľov nad ich údajmi a na zníženie nákladov pre podniky

Brusel 25. januára 2012 – Európska komisia dnes predložila návrh komplexnej reformy pravidiel ochrany údajov v EÚ z roku 1995 s cieľom posilniť právo na súkromie v online prostredí a podporiť digitálnu ekonomiku Európy. Technologický pokrok a globalizácia od základu zmenili spôsob, akým sa údaje zhromažďujú, sprístupňujú a používajú. Okrem toho implementovalo 27 členských štátov EÚ tieto pravidlá z roku 1995 odlišne, čo malo za následok rozdiely v ich uplatňovaní. Zavedenie jediného právneho predpisu odstráni rozdielnosť právnych úprav a nákladné administratívne zaťaženie a bude mať za následok úsporu pre podniky vo výške asi 2,3 mld. EUR ročne. Iniciatíva pomôže posilniť dôveru spotrebiteľov v online služby a poskytne veľmi potrebný impulz pre rast, tvorbu pracovných miest a inováciu v Európe.

„Pred 17 rokmi používalo internet menej ako 1 % Európanov. Dnes sa drvivá väčšina osobných údajov prenáša a vymieňa v rámci kontinentov a vôbec po svete v zlomku sekundy,“ povedala podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Ochrana osobných údajov je základným právom všetkých Európanov. Nie vždy však občania majú pocit, že majú úplnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Moje návrhy pomôžu vybudovať dôveru v online služby, pretože ľudia budú lepšie informovaní o svojich právach a budú mať väčšiu kontrolu nad svojimi informáciami. Reforma pomôže dosiahnuť tento cieľ a súčasne uľahčí situáciu podnikov a zníži ich náklady. Silný, jasný a jednotný právny rámec na úrovni EÚ pomôže uvoľniť potenciál jednotného trhu s digitálnym obsahom a podporiť hospodársky rast, inovácie a tvorbu pracovných miest.“

Návrhy Komisie aktualizujú a modernizujú zásady zakotvené v smernici o ochrane údajov z roku 1995, aby v budúcnosti zaručili dodržiavanie práv týkajúcich sa súkromia. Zahŕňajú politické oznámenie, v ktorom sú stanovené ciele Komisie, a dva legislatívne návrhy. Je to návrh nariadenia, v ktorom sa stanovuje nový všeobecný rámec EÚ pre ochranu údajov, a smernice o ochrane osobných údajov spracúvaných na účely predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania a na účely súvisiacich justičných činností.

Hlavné zmeny, ktoré reforma prináša:

  • Zavedenie jediného súboru pravidiel, ktorý bude platiť v celej EÚ. Zbytočné administratívne požiadavky, ako je oznamovacia povinnosť podnikov, budú odstránené. Podnikom to ušetrí asi 2,3 mld. EUR ročne.

  • Namiesto súčasnej povinnosti pre všetky podniky oznamovať všetky činnosti spojené s ochranou údajov dozorným úradníkov pre ochranu údajov, ktorá mala za následok vytvorenie zbytočnej administratívnej záťaže a stála podniky 130 mil. EUR ročne, nariadenie posilňuje zodpovednosť tých, ktorí údaje spracúvajú.

  • Napríklad podniky a organizácie musia oznámiť národnému orgánu pre ochranu údajov závažné porušenie ochrany údajov čo najskôr (podľa možnosti do 24 hodín).

  • Organizácie sa budú obracať už len na jediný národný orgán pre ochranu údajov v krajine EÚ, v ktorej majú svoje hlavné sídlo. Podobne aj jednotlivci sa môžu obrátiť na orgán pre ochranu údajov v ich krajine, a to aj vtedy, ak sú ich údaje spracovávané podnikom nachádzajúcim sa mimo EÚ. Ozrejmilo sa, že vždy, keď je k spracovaniu údajov potrebný súhlas dotknutej osoby, musí byť tento súhlas poskytnutý výslovne a jeho poskytnutie nemožno predpokladať.

  • Ľudia budú mať jednoduchší prístup k ich vlastným údajov a budú schopní jednoduchšie prenášať osobné údaje od jedného poskytovateľa služby k inému (právo na prenosnosť údajov). Posilní sa tak hospodárska súťaž v oblasti služieb.

  • Tzv. „právo byť zabudnutý“ pomôže ľuďom čeliť rizikám spojeným s ochranou údajov v online prostredí. Ľudia budú schopní vymazať svoje údaje, ak nebudú existovať žiadne zákonné dôvody pre ich ďalšie uchovávanie.

  • Pravidlá EÚ sa musia uplatňovať, ak sú osobné údaje spracúvané v zahraničí podnikmi, ktoré pôsobia na trhu EÚ a ponúkajú svoje služby občanom EÚ.

  • Posilní sa postavenie nezávislých národných orgánov pre ochranu údajov, aby mohli vo svojej príslušnej krajine lepšie uplatňovať pravidlá EÚ. Budú mať právomoc uložiť pokutu tým podnikom, ktoré porušia pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov. Takéto konanie môže mať za následok uloženie pokút až do výšky 1 mil. EUR alebo až do 2 % celkového ročného obratu podniku.

  • Nová smernica uplatní všeobecné zásady a pravidlá ochrany údajov na policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach. Pravidlá sa budú uplatňovať pri vnútroštátnom aj cezhraničnom prenose údajov.

Návrhy Komisie budú teraz postúpené Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ (zasadnutie Rady ministrov) na diskusiu. Nadobudnú účinnosť dva roky po prijatí.

Súvislosti

Osobné údaje sú všetky údaje týkajúce sa jednotlivca, jeho osobného, pracovného alebo verejného života. Môže ísť o akékoľvek informácie – meno, fotografiu, emailovú adresu, bankové spojenie, príspevky na sociálnych sieťach, zdravotné informácie alebo IP adresu počítača. V Charte základných práv EÚ je uvedené, že každý má právo na ochranu osobných údajov vo všetkých oblastiach života: doma, v práci, počas nakupovania, v rámci zdravotnej starostlivosti, na policajnej stanici alebo na internete.

V digitálnom veku má zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov veľký význam. Údaje používajú všetky podniky – od poisťovní a bánk až po sociálne médiá a vyhľadávače. V globalizovanom svete sa prenos údajov do tretích krajín stal dôležitým faktorom každodenného života. V online prostredí neexistujú hranice a „cloud computing“ znamená, že údaje môžu byť zasielané z Berlína na spracovanie do Bostonu a uložené môžu byť v Bangalore.

Komisia prijala 4. novembra 2010 stratégiu na posilnenie pravidiel EÚ na ochranu údajov (IP/10/1462 a MEMO/10/542). Cieľom stratégie je chrániť údaje jednotlivcov vo všetkých oblastiach politiky vrátanie presadzovania práva, zároveň znížiť administratívnu záťaž podnikov a zabezpečiť voľný pohyb údajov v EÚ. Komisia uvítala reakcie na svoje podnety a realizovala aj samostatnú verejnú konzultáciu s cieľom vykonať revíziu smernice o ochrane údajov z roku 1995 (95/46/ES).

Pravidlá EÚ týkajúce sa ochrany údajov sú zamerané na ochranu základných práv a slobôd jednotlivcov, najmä práva na ochranu údajov, ako aj na zabezpečenie voľného pohybu údajov. Túto všeobecnú smernicu o ochrane osobných údajov doplnili ďalšie právne nástroje, ako je smernica o ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií. Existujú aj osobitné pravidlá ochrany osobných údajov v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV).

Právo na ochranu osobných údajov sa výslovne uznáva v článku 8 Charty základných práv EÚ a v Lisabonskej zmluve. Zmluva o fungovaní Európskej únie poskytuje v článku 16 právny základ pre pravidlá ochrany údajov pre všetky činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti práva EÚ.

Ďalšie informácie

MEMO/12/41

Informácie pre tlač: reforma v oblasti ochrany údajov:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Európska komisia – ochrana údajov:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_sk.htm

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktná osoba:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar