Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo visapusišką duomenų apsaugos taisyklių reformą, kad vartotojai labiau kontroliuotų savo duomenis ir sumažėtų įmonių sąnaudos

Briuselis, 2012 m. sausio 25 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė visapusišką 1995 m. ES asmens duomenų taisyklių reformą, kad sustiprintų teises į privatumą internete ir paskatintų Europos skaitmeninės ekonomikos augimą. Dėl technologinės pažangos ir globalizacijos labai pasikeitė tai, kaip duomenys renkami, naudojami, kaip su jais galima susipažinti. Be to, 27 ES valstybės narės skirtingai įgyvendino 1995 m. taisykles, dėl to jos buvo taikomos skirtingai. Taikant vieną bendrą teisės aktą bus pašalinti dabartiniai skirtumai ir didelė administracinė našta, o įmonės sutaupys apie 2,3 mlrd. EUR per metus. Ši iniciatyva padės sustiprinti vartotojų pasitikėjimą internetinėmis paslaugomis ir suteiks itin reikalingą postūmį ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir inovacijoms Europoje.

„Prieš 17 metų internetu naudojosi mažiau nei 1 proc. europiečių. Šiandien tarp žemynų ir visame pasaulyje per sekundės dalelę perduodamas didžiulis kiekis asmens duomenų, jais keičiamasi, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Asmens duomenų apsauga – pagrindinė visų europiečių teisė, tačiau piliečiai ne visada jaučiasi visiškai kontroliuojantys savo asmens duomenis. Mano pateiktais pasiūlymais padėsime didinti pasitikėjimą internetinėmis paslaugomis, nes žmonės geriau išmanys savo teises ir labiau kontroliuos savo informaciją. Siekdami šių tikslų kartu lengvinsime įmonių gyvenimą ir mažinsime jų sąnaudas. Tvirta, aiški ir vienoda ES teisinė sistema padės išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos galimybes ir paskatinti ekonomikos augimą, inovacijas ir darbo vietų kūrimą.“

Komisijos pasiūlymais atnaujinami ir modernizuojami 1995 m. duomenų apsaugos direktyvoje įtvirtinti principai – ateityje užtikrinti teises į privatumą. Priimtas politinis komunikatas, kuriame nustatyti Komisijos tikslai, ir du teisėkūros pasiūlymai: reglamento, kuriuo nustatoma bendra ES duomenų apsaugos sistema ir direktyvos dėl asmens duomenų apsaugos, tuos duomenis tvarkant nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo, ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas ir susijusios teisminės veiklos tikslais.

Pagrindiniai pakeitimai:

  • Visoje ES taikomos vienodos duomenų apsaugos taisyklės. Bus pašalinti nereikalingi administraciniai reikalavimai, pvz., įmonėms taikomi reikalavimai pranešti. Dėl to įmonės sutaupys apie 2,3 mlrd. EUR per metus.

  • Vietoj dabartinio įpareigojimo visoms įmonėms pranešti duomenų apsaugos priežiūros pareigūnams apie visą su duomenų apsauga susijusią veiklą (kuris lėmė nereikalingą biurokratizmą ir įmonėms kainavo 130 mln. EUR per metus), reglamente numatyta didesnė asmens duomenis tvarkančiųjų atsakomybė ir atskaitomybė.

  • Pavyzdžiui, įmonės ir organizacijos privalo kuo greičiau (jei įmanoma, per 24 val.) pranešti nacionalinei priežiūros institucijai apie šiurkščius duomenų pažeidimus.

  • Organizacijos turės bendrauti tik su viena nacionaline duomenų apsaugos institucija toje ES šalyje, kurioje yra organizacijos pagrindinė buveinė. Asmenys taip pat galės kreiptis į savo šalies duomenų apsaugos instituciją net ir tuomet, kai jų duomenis tvarkys ES nepriklausančioje šalyje esanti įmonė. Aiškiai nustatoma, kad sutikimas tvarkyti duomenis, kai jo reikia, turi būti aiškus, o ne tariamas.

  • Asmenys galės lengviau susipažinti su savo duomenimis ir lengviau perduoti asmens duomenis iš vieno paslaugos teikėjo kitam (teisė į duomenų perkeliamumą). Dėl to pagerės paslaugos teikėjų tarpusavio konkurencija.

  • „Teisė būti pamirštam“ padės žmonėms geriau valdyti interneto keliamas grėsmes duomenų apsaugai. Jie galės ištrinti savo duomenis, jeigu nebus teisinio pagrindo jų saugoti.

  • ES taisyklės turi būti taikomos, jeigu asmens duomenis užsienyje tvarko ES rinkoje aktyviai veikiančios ir ES piliečiams savo paslaugas teikiančios įmonės.

  • Nepriklausomos nacionalinės duomenų apsaugos institucijos bus sustiprintos, kad savo šalyje galėtų geriau užtikrinti ES taisyklių laikymąsi. Jos galės nubausti įmones, pažeidžiančias ES duomenų apsaugos taisykles. Baudos galės siekti iki 1 mln. EUR arba 2 proc. visos įmonės metinės apyvartos.

  • Pagal naują direktyvą bendri duomenų apsaugos principai ir taisyklės bus taikomi policijos ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose. Taisyklės bus taikomos ir šalyje, ir tarpvalstybiniu mastu perduodant duomenis.

Dabar Komisijos pasiūlymai bus pateikti Europos Parlamentui ir ES valstybėms narėms (posėdžiaujančioms Ministrų Taryboje) svarstyti. Jie įsigalios po dvejų metų nuo jų priėmimo.

Pagrindiniai faktai

Asmens duomenys – tai bet kokia su asmeniu susijusi informacija, nesvarbu ar tai susiję su jo asmeniniu, profesiniu ar viešuoju gyvenimu. Tai gali būti bet kokia informacija – vardas, pavardė, nuotrauka, e. pašto adresas, banko duomenys, žinutės socialiniuose tinkluose, medicininė informacija ar kompiuterio IP adresas. ES pagrindinių teisių chartijoje nustatyta, kad kiekvienas turi teisę į asmens duomenų apsaugą visose gyvenimo srityse: namuose, darbe, apsiperkant, gydantis, esant policijos nuovadoje ar naršant internete.

Skaitmeniniame amžiuje būtina rinkti ir saugoti asmeninę informaciją. Duomenis naudoja visos įmonės – nuo draudimo bendrovių ir bankų iki socialinės žiniasklaidos tinklalapių ir paieškos sistemų. Globalizuotame pasaulyje duomenų perdavimas į trečiąsias šalis tapo svarbia kasdienio gyvenimo dalimi. Internetas neturi sienų, o su nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugomis atsirado galimybė duomenis siųsti iš Berlyno, tvarkyti Bostone ir saugoti Bangalore.

2010 m. lapkričio 4 d. Komisija paskelbė strategiją, kuria siekia sugriežtinti ES duomenų apsaugos taisykles (IP/10/1462 ir MEMO/10/542). Strategijos tikslas – apsaugoti piliečių duomenis visose politikos srityse, įskaitant teisėsaugą, kartu sumažinant biurokratizmą įmonėms ir užtikrinant laisvą duomenų judėjimą ES. Komisija paragino teikti pastabas dėl jos pasiūlymų ir surengė atskiras viešas konsultacijas dėl ES 1995 m. Duomenų apsaugos direktyvos (95/46/EB) pakeitimo.

ES duomenų apsaugos taisyklėmis siekiama užtikrinti fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į duomenų apsaugą, taip pat laisvą duomenų judėjimą. Ši bendroji Duomenų apsaugos direktyva buvo papildyta kitomis teisinėmis priemonėmis, kaip antai ryšių sektoriui skirta E. privatumo direktyva. Be to, nustatytos specialios asmens duomenų apsaugos vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose taisyklės (Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai pripažįstama ES pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje ir Lisabonos sutartyje. Ši sutartis yra duomenų apsaugos taisyklių visose srityse, kurioms pagal 16 straipsnį taikoma ES teisė, teisinis pagrindas (Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo).

Daugiau informacijos

MEMO/12/41

Spaudai skirtas rinkinys: duomenų apsaugos reforma

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisija. Duomenų apsauga

http://ec.europa.eu/justice/data-protection

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Ryšiai:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar