Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: Commissie keurt herstructurerings-plan ING van 2009 opnieuw goed én begint grondig onderzoek tegen latere aanpassingen aan dit plan

Brussel, 11 mei 2012 - De Commissie heeft vandaag groen licht gegeven voor de herstructureringssteun voor ING en deze verenigbaar verklaard met de interne markt. Deze goedkeuring geldt voor het herstructureringsplan dat in 2009 is ingediend. De Commissie moest dit nieuwe besluit nemen om juridische duidelijkheid te bieden nadat het EU-Gerecht het oorspronkelijke besluit van november 2009 gedeeltelijk had nietig verklaard. Na 2009 hebben de Nederlandse overheid en ING aanpassingen aan het plan aangemeld bij de Commissie. Vandaag leidt de Commissie een diepgaand onderzoek in naar deze aanpassingen. Beide besluiten moeten een kader bieden om een oplossing te vinden voor de nog uitstaande kwesties in deze zaak, zodat er een definitief besluit kan komen over de herstructurering van ING. Tegelijk heeft de Commissie tegen het arrest van het Gerecht beroep aangetekend bij het EU-Hof van Justitie.

"De Commissie heeft vandaag gereageerd op de gedeeltelijke nietigverklaring door het Gerecht van haar besluit van 2009 in de zaak-ING. Na dat arrest moest er, met het oog op rechtszekerheid, snel een nieuw besluit komen om de crisissteun verenigbaar te verklaren. Omdat ik nog steeds vind dat het plan in verhouding staat tot de herstructureringseisen, hoefde er niet veel te veranderen aan het oorspronkelijke besluit, afgezien van een relatief beperkt onderdeel waar het Gerecht kritiek had op onze argumenten. Na het oorspronkelijke besluit zijn bij de uitvoering van het plan bepaalde problemen aan het licht gekomen, die via een verder grondig onderzoek moeten worden beoordeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met Nederlandse overheid een oplossing voor deze problemen kunnen vinden", aldus Joaquίn Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid.

Op 2 maart 2012 heeft het EU-Gerecht ING's herstructureringsbesluit van 2009 nietig verklaard, omdat de analyse van een klein deel van de verleende steun onvoldoende onderbouwd was. De Commissie heeft vandaag tegen dat arrest van het Gerecht beroep aangetekend bij het EU-Hof van Justitie. Ongeacht de uitspraak over dit beroep, heeft de Commissie in een besluit van vandaag een antwoord gegeven op de bezwaren die het Gerecht in zijn arrest had geformuleerd. Het besluit van vandaag bevestigt de beoordeling die de Commissie in haar besluit van 2009 maakte - dat de steun met de interne markt verenigbaar is, mits het toen ingediende herstructureringsplan wordt uitgevoerd.

Daarnaast hebben de Nederlandse overheid en ING de Commissie onlangs op de hoogte gebracht van een aantal aanpassingen aan het herstructureringsplan. Gezien de complexiteit van de zaak vindt de Commissie een diepgaand onderzoek gerechtvaardigd. Nu de Commissie vandaag de procedure begint om een onderzoek te voeren naar de aanpassingen aan het goedgekeurde herstructureringsplan, krijgen ook derden de kans opmerkingen te maken. Dit diepgaande onderzoek gaat over drie punten.

In de eerste plaats heeft de Nederlandse overheid de kapitaalinjectie van 10 miljard EUR die Nederland doorvoerde, opnieuw aangemeld omdat ING hiervoor in 2010 en 2011 geen passende vergoeding heeft betaald. Deze verplichting om de steun opnieuw aan te melden, vloeit voort uit de toezegging die de Nederlandse overheid heeft gedaan toen op 12 november 2008 het reddingsbesluit voor ING werd goedgekeurd. Indien ING twee jaar na elkaar geen couponbetalingen zou doen, was de Nederlandse overheid verplicht de maatregel opnieuw aan te melden bij de Commissie. ING heeft gedurende drie jaar geen couponbetalingen aan de overheid gedaan, ook al boekte de onderneming winst. Daarom zal de Commissie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de overheid om toch nog een afdoende vergoeding te krijgen, nu ING in staat is om dit soort vergoeding te betalen.

In de tweede plaats hebben de Nederlandse overheid en ING de Commissie meegedeeld dat de afstoting van Westland Utrecht Bank in de huidige marktomstandigheden niet haalbaar is. De nu opnieuw te onderzoeken afstotingsoperatie, moest een antwoord bieden voor de mededingingsbezwaren op de Nederlandse markt. Daarom moet de Commissie nu opnieuw bekijken hoe concurrentieverstoringen op de thuismarkt van ING kunnen worden aangepakt.

Ten slotte heeft de Commissie in het kader van de monitoring op het ING-besluit een klacht ontvangen over het prijsbeleid van ING Direct in Italië. Volgens de klager zou ING staatssteun hebben gebruikt om de activiteiten van de onderneming uit te breiden - ten koste van concurrenten die geen staatssteun hebben ontvangen. De Commissie dient een onderzoek te voeren naar het prijsbeleid van ING Direct en de vraag of dat ook zonder steun nog houdbaar is.

Achtergrond

In het najaar van 2008 gaf de Nederlandse overheid ING steun in de vorm van een herkapitalisatie van 10 miljard EUR. Daarna kwam er in 2009 een maatregel voor probleemactiva (impaired asset back-upfaciliteit), waarmee een staatssteunelement van 5 miljard EUR was gemoeid. In oktober 2009 paste de Nederlandse overheid de voorwaarden aan waarop ING de herstructureringssteun moet terugbetalen: ING kreeg de mogelijkheid deze steun sneller en tegen betere voorwaarden terug te betalen, hetgeen ook een vorm van staatssteun is. Ten slotte heeft ING gebruikgemaakt van de Nederlandse garantieregeling om door de overheid gegarandeerde schuldinstrumenten uit te geven.

Een samenvatting van het besluit van vandaag wordt bekendgemaakt in het EU‑Publicatieblad, met het verzoek aan derden binnen één maand na publicatie opmerkingen te maken.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummers SA.33305 en SA.29832. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News

Contact :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar