Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vårprognosen 2012–2013 – Mot en långsam återhämtning

Bryssel den 11 maj 2012 - Efter produktionsnedgången i slutet av 2011 anses EU-ekonomin nu befinna sig i en svag recession. Även om de ekonomiska och finansiella utsikterna fortfarande är osäkra har genomgripande politiska insatser och stora framsteg i EU:s institutionella ramverk gjort att spänningarna på de finansiella marknaderna avtog under början av 2012, och att förtroendet så smått börjar stabiliseras – en utveckling som väntas stärkas ytterligare under prognosperioden. Tillsammans med en förväntad ökning av den globala tillväxten väntas återhämtningen sakta börja märkas från och med andra halvåret och framåt. Den bild för 2012 som redovisades i den preliminära prognosen i februari har i stort sett bekräftats, dvs. real BNP väntas stagnera i EU och krympa med 0,3 % i euroområdet. För 2013 beräknas tillväxten bli 1,3 % i EU och 1,0 % i euroområdet. Arbetslösheten väntas förbli hög under prognosperioden (10 % i EU och 11 % i euroområdet). Inflationen väntas gradvis avta i takt med att effekterna av högre oljepriser och skattehöjningar mattas av. Konsolideringen av de offentliga finanserna väntas fortgå och de offentliga underskotten väntas falla under 2013 till 3,3 % i EU och strax under 3 % i euroområdet. Den ekonomiska situationen skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna, även när det gäller den pågående anpassningen till de stora skillnaderna i ståndpunkter i utrikespolitiska frågor och strukturella villkor som har hamnat i fokus under de senaste åren.

Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, säger: ”En återhämtning är i sikte, men den ekonomiska situationen är fortfarande instabil och de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna består. Vi ser en fortlöpande anpassning av de finanspolitiska och strukturella obalanser som byggdes upp före och efter krisen och som förvärrades av den ekonomiska stämningen, som fortfarande är tryckt. Utan ytterligare målinriktade åtgärder kan tillväxten i EU dock förbli låg. Sunda offentliga finanser är en förutsättning för varaktig tillväxt, och med utgångspunkt i de nya starka ramarna för ekonomisk styrning måste vi stödja anpassningen genom att påskynda stabilitets- och tillväxtskapande åtgärder."

Dämpad återhämtning senare detta år

Den ekonomiska verksamheten i EU krympte under det sista kvartalet 2011 och beräknas också ha krympt under det första kvartalet 2012. En gradvis återhämtning väntas börja under andra halvåret 2012, och ta fart 2013. Den väntas trots detta förbli dämpad eftersom flera faktorer fortsätter att påverka den inhemska efterfrågan negativt. Bankerna måste även fortsättningsvis ytterligare förbättra sina balansräkningar. Detta kommer att fortsätta göra kreditvillkoren strama, trots att den övergripande kreditefterfrågan är fortsatt svag. Den privata konsumtionen dämpas av hög arbetslöshet, låg lönetillväxt och inflation liksom hushållens höga skuldsättning i ett antal medlemsstater. De privata investeringarna krymper för närvarande, men bör under prognosperioden kunna ta fart igen till följd av successivt återställt förtroende, låga räntor och solid global produktionstillväxt. Nettoexportens positiva effekter väntas vara det som bidrar mest till BNP-tillväxten under 2012. En gradvis ökande inhemsk efterfrågan väntas emellertid ta över denna roll 2013. Denna prognos grundas på antagandet att förtroendet kommer att stärkas på sikt allteftersom de utmaningar som krisen orsakat löses på ett bra sätt, bl.a. genom det bestämda genomförandet av de överenskomna kraftfulla politiska åtgärderna.

Den bild som i februari gavs för 2012 i den preliminära prognosen har i stort sett bekräftats. I år väntas den årliga BNP-tillväxten vara noll (0,0 %) i EU och 0,3 % i euroområdet. Under 2013 räknar man med en måttlig tillväxt på 1,3 % i EU och 1 % i euroområdet. Även om avmattningen har påverkat alla medlemsstater, väntas tillväxtskillnaderna bestå på grund av skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller behov av strukturella anpassningar, finansieringskostnader och de offentliga finansernas hållbarhet. Justeringen av de externa obalanserna på medlemsstatsnivå pågår och förväntas fortgå under prognosperioden.

Parallellt med den ekonomiska avmattningen väntas sysselsättningen sjunka med 0,2 % i EU (0,5 % i euroområdet) 2012. Den förväntade tillväxtåtergången bör leda till en gradvis förbättring av arbetsmarknaderna under 2013, vilket i sin tur kommer att bidra till en mer hållbar återhämtning. Arbetslösheten väntas under prognosperioden ligga kvar på 10,3 % i EU och 11 % under 2013 i euroområdet.

De offentliga finanserna blir bättre

Trots produktionsnedgången under 2011 förbättrades de offentliga finanserna i EU avsevärt under 2011. Utöver en redan beslutad konsolidering i kombination med en gradvis ekonomisk återhämtning senare under prognosperioden väntas budgetunderskotten fortsätta sjunka från 4,5 % av BNP i EU (4,1 % i euroområdet) 2011 till 3,6 % i EU (3,2 % i euroområdet) 2012 och ytterligare till 3,3 % (2,9 %) år 2013, med stora skillnader mellan medlemsstaterna. Antagandet om oförändrad politik innebär dock att nästan ingen strukturell förbättring kan tas med i prognosen för 2013 för EU. Ökningen av kvoten skuld/BNP väntas avta och bli 87,2 % av BNP i EU (92,6 % i euroområdet) till 2013.

Energipriser och höjningar av indirekta skatter har varit den främsta drivkraften för konsumentprisinflationen under de senaste kvartalen, samtidigt som det underliggande inhemska inflationstrycket hållits nere av den ekonomiska nedgången. Under prognosperioden väntas inflationen gradvis avta, och falla tillbaka till under 1,8 % år 2013.

Liksom i februari fortsätter det att finnas risker för den beräknade BNP. Den största risken är fortfarande en förvärring av statsskuldskrisen med finansiella spridningseffekter och en kraftig åtstramning av kreditmöjligheterna. En annan viktig risk är kopplad till geopolitisk osäkerhet som kan leda till en plötslig ökning av oljepriserna. Å andra sidan kan en snabbare ökning av förtroendet leda till att återhämtningen sker snabbare och blir mindre dämpad. Den globala ekonomin kan dessutom visa sig vara mer dynamisk än vad som nu beräknas.

Riskerna i inflationsprognosen är i stort sett balanserade.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar