Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Spomladanska napoved za obdobje 2012-2013: na poti k okrevanju

Bruselj, 11. maj 2012 – Po zmanjšanju proizvodnje konec leta 2011 je gospodarstvo EU trenutno po ocenah v rahli recesiji. Medtem ko napovedi za gospodarstvo in finance ostajajo precej negotove, so odločni politični ukrepi in velik napredek v institucionalnem okviru EU na začetku leta 2012 omogočili olajšanje napetosti na finančnem trgu in nekolikšno stabilizacijo zaupanja, ki naj bi se po pričakovanjih v obdobju iz napovedi še dodatno utrdilo. Skupaj s pričakovanim pospeševanjem svetovne rasti naj bi se po napovedih od druge polovice leta naprej izboljšalo tudi okrevanje. Slika iz vmesne napovedi iz februarja je za leto 2012 večinoma potrjena, pri čemer naj bi realni BDP v EU stagniral, v euroobmočju pa naj bi se zmanjšal za 0,3 %. Za leto 2013 je za EU napovedana letna rast 1,3 %, za euroobmočje pa 1,0 %. Brezposelnost bo v obdobju iz napovedi po pričakovanjih ostala visoka, in sicer 10 % v EU in 11 % v euroobmočju. Inflacija naj bi se postopno umirila, ko se bosta učinka višjih cen nafte in povišanja davkov porazgubila. Fiskalna konsolidacija naj bi se izboljšala, javni primanjkljaji pa naj bi se v letu 2013 zmanjšali na 3,3 % v EU in malce pod 3 % v euroobmočju. Gospodarski položaj se med državami članicami močno razlikuje, tudi z vidika stalnih prilagajanj velikim razlikam v zunanjih pozicijah in strukturnih pogojih, ki so prišle v ospredje v zadnjih letih.

Podpredsednik Komisije Olli Rehn, odgovoren za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „Okrevanje je na vidiku, vendar ostaja gospodarski položaj krhek z velikimi razlikami med državami članicami. Priča smo tekočemu prilagajanju fiskalnih in strukturnih neravnovesij, ki so se nakopičila pred začetkom krize in med njo, vse skupaj pa so poslabšale še vedno nestabilne razmere v gospodarstvu. Brez nadaljnjih odločnih ukrepov lahko rast v EU ostane nizka. Trdne javne finance so pogoj za trajnostno rast. Z novim trdnim okvirom za gospodarsko upravljanje moramo podpreti prilagajanje s pospešenim sprejemanjem politik za izboljšanje stabilnosti in rasti.“

Slabše okrevanje v drugi polovici tega leta

Gospodarska dejavnost v EU se je v zadnjem četrtletju 2011 zmanjšala, po ocenah je upadala tudi v prvem četrtletju leta 2012. Postopno okrevanje naj bi se po napovedih začelo v drugi polovici leta in se okrepilo v letu 2013. Vseeno bo po pričakovanjih ostalo šibko, saj številni dejavniki še naprej otežujejo domače povpraševanje. Potrebna prizadevanja bank za nadaljnje izboljševanje njihovih bilanc stanja bodo razlog za še vedno stroge kreditne pogoje, pri čemer je povpraševanje po kreditih še vedno nizko. Zasebna potrošnja se bo zmanjšala zaradi visoke brezposelnosti, počasne rasti plač in inflacije ter zaradi velike zadolženosti gospodinjstev v številnih državah članicah. Naložbe zasebnega sektorja se še vedno zmanjšujejo, vendar bi se morale v obdobju iz napovedi postopno krepiti zaradi pričakovanega obnovljenega zaupanja, nizkih obrestnih mer in trdne svetovne rasti proizvodnje. Pozitivni prispevek neto izvoza bo po pričakovanjih glavno gonilo rasti BDP v letu 2012. Domače povpraševanje naj bi se postopno začelo krepiti v letu 2013. Ta napoved temelji na domnevi, da se bo zaupanje sčasoma okrepilo, saj se izzivi, ki jih je pokazala kriza, uspešno obravnavajo, vključno z doslednim izvajanjem dogovorjenih odločnih političnih ukrepov.

Slika za leto 2012 iz februarske vmesne napovedi je večinoma potrjena. Letna rast BDP za to leto bo po napovedih v EU nična (0,0 %), v euroobmočju pa -0,3 %. Za leto 2013 je za EU napovedana skromna rast 1,3 % in 1 % za euroobmočje. Medtem ko je upočasnitev vplivala na vse države članice, naj bi razlike v rasti ostale zaradi različnih potreb po strukturni prilagoditvi, stroškov financiranja in vzdržnosti javnih financ. Prilagajanje neravnovesij v zunanjem saldu na ravni držav članic je v teku in se bo v obdobju iz napovedi nadaljevalo.

V skladu z upočasnitvijo gospodarske dejavnosti naj bi se v letu 2012 zaposlovanje v EU zmanjšalo za 0,2 % (0,5 % v euroobmočju). Pričakovana ponovna rast bi morala zagotoviti postopno izboljšanje položaja na trgih dela v letu 2013, kar bo prispevalo k bolj trajnostnemu okrevanju. Brezposelnost bo v obdobju iz napovedi po pričakovanjih ostala visoka, in sicer 10,3 % v EU, v euroobmočju pa bo leta 2013 še vedno 11 %.

Izboljšanje javnih financ

Ne glede na upočasnitev proizvodnje v letu 2011 so se v letu 2011 javne finance v EU precej izboljšale. Na podlagi že odločene konsolidacije skupaj s postopnim okrevanjem gospodarstva pozneje v obdobju iz napovedi naj bi po pričakovanjih proračunski primanjkljaji še naprej upadali, in sicer s 4,5 % BDP v EU (4,1 % v euroobmočju) v letu 2011 na 3,6 % v EU (3,2 % v euroobmočju) v letu 2012 ter nadalje na 3,3 % (2,9 %) v letu 2013, pri čemer bodo prisotne velike razlike med državami članicami. Vendar ob predpostavki nespremenjenih politik v napovedi za leto 2013 za EU ni bilo mogoče govoriti o kakršnem koli strukturnem izboljšanju. Povečevanje razmerja med dolgom in BDP naj bi se upočasnilo in do leta 2013 v EU doseglo 87,2 % BDP (92,6 % v euroobmočju).

Rast cen energije in posrednih davkov je bila v zadnjih četrtletjih najpomembnejše gonilo inflacije potrošniških cen, medtem ko je upočasnitev gospodarske rasti zadrževala pritiske na domače cene. Skozi obdobje iz napovedi naj bi se inflacija postopno umirila in v letu 2013 ponovno padla pod 1,8 %.

Tako kot februarja negativna tveganja za rast BDP še vedno prevladujejo. Glavno tveganje ostaja poslabšanje krize državnega dolga, ki se širi z države na državo, ter precej slabše možnosti za dostop do kreditov. Drugo prevladujoče negativno tveganje izhaja iz geopolitične negotovosti, ki lahko povzroči poskok cen nafte. Na pozitivni strani pa bi lahko vrnitev zaupanja omogočila hitrejše in boljše okrevanje. Poleg tega bi se svetovno gospodarstvo lahko izkazalo za bolj dinamično kot se trenutno napoveduje.

Tveganja za inflacijo so prav tako na splošno uravnotežena.

Podrobnejše poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kontakti :

Amadeu Altafaj Tardio +32 22952658

Vandna Kalia +32 22995824

Audrey Augier +32 22971607


Side Bar