Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Jarná prognóza na roky 2012 – 2013: smerom k pomalému zotaveniu

Brusel 11. mája 2012 – Hospodárstvo EÚ sa v súčasnosti podľa odhadov nachádza v miernej recesii, ktorá je výsledkom poklesu produkcie koncom roka 2011. Aj keď neistota v súvislosti s hospodárskymi a finančnými vyhliadkami zostáva vysoká, rozhodné politické opatrenia a zásadné pokroky v inštitucionálnom rámci EÚ priniesli začiatkom roka 2012 zmiernenie napätia na finančných trhoch a krehkú stabilizáciu dôvery na trhoch, pri ktorej sa v prognózovanom období očakáva ďalšie posilnenie. Spolu s očakávanou akceleráciu globálneho rastu sa predpokladá, že zotavovanie sa začne pomaly prejavovať od druhej polovice roka. Situáciu, ako bola opísaná v priebežnej prognóze z februára, vývoj vo všeobecnosti potvrdzuje pre celý rok 2012, pričom reálny HDP by mal podľa predpokladov v EÚ stagnovať a v eurozóne by mal klesnúť o – 0,3 %. Rast v roku 2013 sa v EÚ očakáva na úrovni 1,3 % a v eurozóne na úrovni 1,0 %. Očakáva sa, že v prognózovanom období zotrvá nezamestnanosť v EÚ na vysokej úrovni 10 % a v eurozóne na úrovni 11 %. Inflácia sa zľahka zmierni v nadväznosti na to, ako sa začne vytrácať vplyv vyšších cien ropy a vyšších daní. Fiškálna konsolidácia bude podľa prognózy pokračovať a deficity verejných financií sa v roku 2013 znížia v EÚ na 3,3 % a v eurozóne tesne pod 3 %. Hospodárska situácia sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, a to aj pre prebiehajúce úpravy výrazných rozdielov v zahranično-hospodárskych pozíciách a v štrukturálnych podmienkach, ktoré sa za ostatné roky dostali do popredia.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, povedal: „Zotavenie je na dohľad, no hospodárska situácia zostáva krehká a v jednotlivých členských štátoch existujú stále veľké rozdiely. Sme svedkami prebiehajúcej úpravy fiškálnych a štrukturálnych nerovnováh, ktoré sa nahromadili pred začiatkom krízy a po jej prepuknutí, pričom situáciu zhoršuje stále zlá ekonomická nálada. Bez ďalších rozhodných opatrení by však nízky rast v EÚ mohol pretrvávať. Zdravé verejné financie sú podmienkou dlhodobého rastu. Musíme budovať na novom silnom rámci hospodárskej správy a riadenia, pričom v tejto súvislosti musíme podporovať ozdravenie tým, že zrýchlime zavádzanie politík na dosiahnutie stability a zvyšovanie rastu.“

Mierne zotavenie v ďalšom priebehu tohto roka

Hospodárska aktivita v EÚ sa v poslednom štvrťroku 2011 znížila a odhaduje sa, že aj v prvom štvrťroku 2012 bol vývoj podobný. Začiatok postupného zotavovania sa predpokladá od druhého polroka tohto roka, pričom v roku 2013 by sa malo prejaviť výraznejším spôsobom. Napriek tomu sa však očakáva, že zostane veľmi mierne, pretože na domáci dopyt aj naďalej vplýva niekoľko faktorov. Snahy bánk nevyhnutné na ďalšie zlepšenie ich súvah budú naďalej obmedzovať dostupnosť úverov, hoci celkový dopyt po úveroch doposiaľ zostáva nevýrazný. Súkromná spotreba bude v mnohých členských štátoch tlmená vysokou nezamestnanosťou, pomalým rastom miezd a infláciou, ako aj vysokou zadlženosťou domácností. Miera súkromných investícií navyše stále klesá, no v prognózovanom období by mala začať profitovať z očakávaného návratu dôvery na trhu, nízkych úrokových mier a silného globálneho rastu produkcie. Hlavnou hnacou silou rastu HDP v roku 2012 je podľa očakávaní pozitívny príspevok čistého vývozu. Očakáva sa však, že v roku 2013 dôjde k postupnému posilňovaniu domáceho dopytu. Táto prognóza vychádza z predpokladu, že dôvera na trhoch sa časom posilní, keď sa problémy vyvolané krízou úspešne vyriešia, okrem iného aj dôslednou realizáciou dohodnutých určených politických opatrení.

Vo všeobecnosti bol potvrdený stav na rok 2012, ako bol opísaný v priebežnej prognóze z februára. Ročný rast HDP sa v tomto roku očakáva na nulovej úrovni v EÚ (0,0 %) a na úrovni – 0,3 % v eurozóne. V roku 2013 sa v EÚ predpokladá mierny rast na úrovni 1,3 % a v eurozóne na úrovni 1 %. Aj keď spomalenie rastu zasiahlo všetky členské štáty, rozdiely v raste majú podľa očakávaní pretrvať, čoho príčinou sú aj rôzniace sa potreby štrukturálnych úprav, náklady na financovanie a udržateľnosť verejných financií. Úprava vonkajšej nerovnováhy na úrovni členských štátov stále prebieha a očakáva sa, že bude ďalej prebiehať i v prognózovanom období.

Očakáva sa, že ruka v ruke so spomalením hospodárskej činnosti klesne v roku 2012 i zamestnanosť, a to o 0,2 % v EÚ a o 0,5 % v eurozóne. Očakávaný návrat rastu by mal v roku 2013 viesť k postupnému zlepšovaniu podmienok na trhoch práce, ktoré napokon prispejú k udržateľnejšiemu zotaveniu hospodárstva. Očakáva sa, že v horizonte prognózy zotrvá nezamestnanosť v EÚ na úrovni 10,3 % a v eurozóne na úrovni 11 %.

Ozdravovanie verejných financií

Aj napriek zníženej produkcii v priebehu roku 2011 sa verejné financie v EÚ v roku 2011 výrazne zlepšili. V kontexte už schválenej konsolidácie v kombinácii s postupným hospodárskym zotavovaním v neskoršej časti prognózovaného obdobia sa očakáva, že deficity rozpočtov budú naďalej klesať zo 4,5 % HDP v EÚ (4,1 % v eurozóne) v roku 2011 na 3,6 % v EÚ (3,2 % v eurozóne) v roku 2012 a ďalej na 3,3 % (2,9 %) v roku 2013, pričom v jednotlivých členských štátoch budú pretrvávať značné rozdiely. Predpoklad nezmenenej politiky však znamená, že pre EÚ ako celok sa do prognózy na rok 2013 nemohlo zahrnúť takmer žiadne štrukturálne zlepšenie. Zvyšovanie pomerov zadlženosti k HDP sa podľa prognózy spomalí a do roku 2013 dosiahne v EÚ 87,2 % HDP (92,6 % v eurozóne).

Ceny energií a zvyšovanie nepriamych daní boli v posledných štvrťrokoch hlavnými hnacími silami inflácie spotrebiteľských cien, pričom súvisiace tlaky na zvyšovanie domácich cien držalo na uzde spomaľovanie hospodárskeho rastu. V horizonte prognózovaného obdobia sa predpokladá, že inflácia sa postupne zmierni a v roku 2013 klesne pod úroveň 1,8 %.

Podobne ako vo februári, riziká poklesu prognózovaného HDP pretrvávajú i naďalej. Hlavným rizikom ostáva zhoršenie krízy štátneho dlhu spojené s rizikom prenosu finančnej nákazy do iných členských štátov a prudký prepad dostupnosti úverov. Ďalšie prominentné riziko poklesu vyplýva z geopolitickej neistoty, ktorá by mohla spôsobiť nárast cien ropy. Na druhej strane rýchlejší návrat dôvery na trhoch by mohol znamenať skoršie a výraznejšie zotavenie hospodárskej situácie. Navyše globálne hospodárstvo by sa mohlo ukázať ako dynamickejšie, než sa v súčasnosti predpokladá.

Výhľadové riziká v oblasti inflácie sú však vo veľkej miere vyvážené.

Podrobná správa je k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kontaktné osoby:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar