Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wiosenna prognoza na lata 2012-13: w kierunku powolnego ożywienia gospodarczego

Bruksela 11 maja 2012 r. – W związku ze spadkiem produkcji odnotowanym pod koniec 2011 r. szacuje się, że gospodarka UE znajduje się obecnie w fazie umiarkowanej recesji. Mimo iż niepewność co do perspektyw gospodarczych i finansowych pozostaje wysoka, zdecydowane działania polityczne i znaczne postępy dokonane w ramach instytucji UE doprowadziły do złagodzenia napięć na rynku finansowym na początku 2012 r. i przyczyniły się do pierwszych oznak ustabilizowania zaufania, które powinno umocnić się w okresie objętym prognozą. Wraz ze spodziewanym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego w skali światowej, ożywienie gospodarcze powinno powoli nadejść począwszy od drugiej połowy tego roku. Obraz przedstawiony w prognozie śródokresowej w lutym potwierdza się w dużej mierze dla roku 2012, przy braku wzrostu realnego PKB w UE i jego spadku o -0,3 proc. w strefie euro. Na rok 2013 przewiduje się wzrost na poziomie 1,3 proc. w UE i 1,0 proc. w strefie euro. Bezrobocie prawdopodobnie utrzyma się na wysokim, wynoszącym 10 proc. poziomie w UE i 11 proc. w strefie euro w okresie objętym prognozą. Inflacja powinna zaś zmniejszać się stopniowo w miarę zanikania skutków spowodowanych wyższymi cenami ropy naftowej oraz podwyżkami podatków. Przewiduje się postęp konsolidacji budżetowej oraz spadek w 2013 r. deficytów publicznych do poziomu 3,3 proc. w UE i nieco poniżej 3 proc. w strefie euro. Sytuacja gospodarcza różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich, również ze względu na trwającą obecnie korektę istotnych dysproporcji pomiędzy bilansami płatniczymi a warunkami strukturalnymi, które ujawniły się w ciągu ostatnich lat.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych oraz euro, stwierdził: „Ożywienie gospodarcze jest już blisko, ale sytuacja gospodarcza pozostaje niestabilna, nadal istnieją duże różnice między państwami członkowskimi. Jesteśmy świadkami trwającej korekty zaburzeń równowagi budżetowej i strukturalnej, które nagromadziły się przed i po wystąpieniu kryzysu, i które pogarszały nadal niekorzystne nastroje gospodarcze. Jednakże bez dalszych zdecydowanych działań niski wzrost gospodarczy w UE może się utrzymać. Zdrowe finanse publiczne są warunkiem trwałego wzrostu; musimy oprzeć się na nowych silnych ramach zarządzania gospodarczego i wspierać korektę poprzez przyspieszenie polityk na rzecz stabilności i wzrostu gospodarczego”.

Niewielkie ożywienie w późniejszym okresie tego roku

W ostatnim kwartale 2011 r. nastąpił spadek aktywności gospodarczej w UE i szacuje się, że miało to również miejsce w pierwszym kwartale roku 2012. Przewiduje się, że stopniowe ożywienie rozpocznie się w drugiej połowie tego roku i nabierze tempa w 2013 r. Oczekuje się jednak, że pozostanie ono ograniczone, ponieważ kilka czynników nadal zaważa na popycie krajowym. Wysiłki banków niezbędne do dalszej poprawy ich bilansów nadal będą przyczyniać się do zaostrzenia warunków udzielania kredytów, chociaż zapotrzebowanie na kredyty pozostaje na razie słabe. Spożycie prywatne będzie zahamowane przez wysokie bezrobocie, powolny wzrost płac i inflację, jak również wysokie zadłużenie gospodarstw domowych w wielu państwach członkowskich. Ponadto inwestycje sektora prywatnego w dalszym ciągu spadają, lecz w okresie objętym prognozą powinny skorzystać z oczekiwanego powrotu zaufania, niskich stóp procentowych oraz stałego globalnego wzrostu produkcji. Oczekuje się, że pozytywny wkład eksportu netto będzie głównym motorem wzrostu PKB w 2012 r. Jednak przewiduje się, że począwszy od 2013 r. jego miejsce zajmie stopniowo umacniający się popyt krajowy. Prognozy te oparte są na założeniu, że zaufanie wzmocni się na przestrzeni czasu, jako że problemy związane z kryzysem są skutecznie rozwiązywane, w tym poprzez zdecydowane wdrażanie uzgodnionych wspólnie działań politycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, wizja roku 2012 przedstawiona w prognozie śródokresowej z lutego w dużej mierze się potwierdza. Roczny wzrost PKB w tym roku będzie zerowy (0,0 proc.) w UE i wyniesie -0,3 proc. w strefie euro. Dla roku 2013 przewidywana jest niewielka tendencja wzrostowa wynosząca 1,3 proc. w UE i 1 proc. w strefie euro. Mimo iż spowolnienie dotknęło wszystkie państwa członkowskie, oczekuje się utrzymania różnic wzrostu, z powodu różnych potrzeb jeśli chodzi o dostosowania strukturalne, koszty finansowania oraz stabilność finansów publicznych w długim okresie. Korekta nierównowagi bilansu płatniczego na szczeblu państw członkowskich jest w toku i oczekuje się, że będzie nadal prowadzona w okresie objętym prognozą.

W ślad za spowolnieniem działalności gospodarczej zatrudnienie spadnie o 0,2 proc. w UE (0,5 proc. w strefie euro) w roku 2012. W 2013 r. oczekiwany powrót wzrostu gospodarczego powinien doprowadzić do stopniowej poprawy sytuacji na rynkach pracy, co z kolei przyczyni się do bardziej trwałego ożywienia gospodarczego. Bezrobocie prawdopodobnie utrzyma się na wynoszącym 10,3 proc. poziomie w UE w okresie objętym prognozą i 11 proc. w strefie euro w 2013 r.

Poprawa finansów publicznych

Niezależnie od spowolnienia gospodarczego w roku 2011 finanse publiczne w UE w tym samym roku poprawiły się znacznie. Ze względu na zdecydowaną już konsolidację budżetową w połączeniu ze stopniowym ożywieniem koniunktury, który ma nastąpić po okresie objętym prognozą, deficyty budżetowe powinny nadal maleć, zmniejszając się z poziomu 4,5 proc. PKB w UE (4,1 proc. w strefie euro) w 2011 r. do poziomu 3,6 proc. w UE (3,2 proc. w strefie euro) w 2012 r., osiągając następnie poziom 3,3 proc. (2,9 proc.) w 2013 r., przy czym utrzymają się duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi. Jednakże założenie kontynuowania dotychczasowej polityki oznacza, że w prognozie na rok 2013 dla UE nie można uwzględnić prawie żadnej poprawy strukturalnej. Wzrost wskaźnika zadłużenia w relacji do PKB prawdopodobnie spowolnieje i osiągnie 87,2 proc. PKB w UE (92,6 proc. w strefie euro) w roku 2013.

Ceny energii i podwyżki podatków pośrednich były głównymi czynnikami stymulującymi inflację cen konsumpcyjnych w ostatnich kwartałach, podczas gdy spowolnienie gospodarcze ograniczało krajową presję cenową. Przewiduje się, że w okresie objętym prognozą inflacja zmniejszy się stopniowo i powróci do poziomu poniżej 1,8 proc. w 2013 r.

Podobnie jak w lutym ryzyko dotyczące wzrostu PKB nadal jest aktualne. Główne zagrożenie dla wzrostu wciąż stanowi pogłębienie kryzysu zadłużeniowego i efekt domina związany z problemami finansowymi państw oraz gwałtowny spadek dostępności kredytów. Inne znaczące ryzyko wiąże się z geopolityczną niepewnością, która mogłaby doprowadzić do wzrostu cen ropy naftowej. Jeżeli chodzi o potencjalne czynniki wspierające wzrost, szybszy powrót zaufania mógłby prowadzić do wcześniejszego i silniejszego ożywienia gospodarczego. Ponadto gospodarka światowa może okazać się bardziej dynamiczna niż to się obecnie zakłada.

Ryzyko dla prognozy inflacji jest zasadniczo zrównoważone.

Szczegółowe sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kontakt:

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar