Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kevään talousennuste 2012–2013: kohti hidasta elpymistä

Bryssel, 11.5.2012 – Tuotannossa vuoden 2011 loppupuolella tapahtuneen supistuman seurauksena EU:n taloudessa arvioidaan nyt olevan meneillään lievä taantuma. Vaikka talous- ja rahoitusnäkymien suhteen esiintyy edelleen epävarmuutta, EU:n toimielinten voimakkailla poliittisilla toimilla ja merkittävillä edistysaskelilla on lievennetty rahoitusmarkkinoiden jännitteitä vuoden 2012 alussa ja saatu jonkin verran vakautettua luottamusta, jonka uskotaan ennustekaudella vahvistuvan. Ennakoidun kiihtyvän maailmanlaajuisen kasvun myötä elpymisen odotetaan hitaasti pääsevän vauhtiin vuoden jälkipuoliskolla. Helmikuun väliennusteessa esitetty arvio pitää pitkälti paikkansa vuoden 2012 osalta, sillä BKT:n määrän ennustetaan pysyvän EU:ssa ennallaan ja supistuvan 0,3 prosenttia euroalueella. Vuonna 2013 kasvun ennustetaan olevan 1,3 prosenttia koko EU:ssa ja 1,0 prosenttia euroalueella. Työttömyyden odotetaan ennustekaudella edelleen säilyvän suurena eli 10 prosentissa koko EU:ssa ja 11 prosentissa euroalueella. Inflaatio hidastunee vähitellen, kun korkeampien öljyn hintojen ja veronkorotusten vaikutus hiipuu. Julkisen talouden vakauttamisen uskotaan etenevän siten, että vuonna 2013 julkisen talouden alijäämät supistuvat 3,3 prosenttiin koko EU:ssa ja vajaaseen 3 prosenttiin euroalueella. Taloudellinen tilanne vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Tämä koskee myös meneillään olevaa sopeutumista viime vuosina etualalle tulleisiin ulkoisten rahoitusasemien ja rakenteellisten edellytysten suuriin eroihin.

"Elpyminen on näköpiirissä, mutta taloudellinen tilanne on yhä hauras ja erot jäsenvaltioiden välillä edelleen suuria. Ennen ja jälkeen kriisin puhkeamista pahentunutta julkisen talouden rahoitusasemien ja rakenteiden epätasapainoa sopeutetaan jatkuvasti, ja tätä vaikeuttaa se, ettei usko talouden elpymiseen on vahvistunut. Ilman yhä jatkettavia määrätietoisia toimia kasvu saattaa EU:ssa jää heikoksi. Kestävä kasvu edellyttää tervettä julkista taloutta, ja uuden vahvan talouden ohjausjärjestelmän avulla meidän on tuettava sopeutumista vauhdittamalla vakautta ja kasvua lujittavaa politiikkaa", totesi talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn.

Heikkoa elpymistä myöhemmin tänä vuonna

Taloudellinen toimeliaisuus EU:ssa heikkeni vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, ja näin arvioidaan tapahtuneen myös vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Elpymisen ennustetaan vähitellen alkavan vuoden jälkipuoliskolla ja vauhdittuvan vuonna 2013. Sen odotetaan kuitenkin pysyvän vaimeana, koska useat tekijät haittaavat edelleen kotimaista kysyntää. Pankkien on edelleen pyrittävä parantamaan taseitaan, mikä pitää lainaehdot tiukkoina, joskin luottojen kysyntäkin on tähän asti yleisesti pysynyt vähäisenä. Yksityistä kulutusta hillitsee korkea työttömyys, palkkojen hidas kasvu ja inflaatio sekä kotitalouksien suuri velkaantuneisuus useissa jäsenvaltioissa. Yksityisten investointien määrä pienenee edelleen, mutta odotettu luottamuksen palautuminen, alhaiset korkotasot ja maailmanlaajuisen tuotannon vakaa kasvu vaikuttanevat siihen ennustejaksolla. Nettoviennin myönteisen vaikutuksen odotetaan lisäävän BKT:n kasvua eniten vuonna 2012. Vähitellen vahvistuvan kotimaisen kysynnän odotetaan kuitenkin ohittavan sen vuonna 2013. Tämä ennuste perustuu oletukseen, että luottamus vahvistuu ajan mittaan, kun kriisin aiheuttamiin haasteisiin tartutaan onnistuneesti panemalla muun muassa jämäkästi täytäntöön määrätietoiset poliittiset toimet, joista on sovittu.

Kaiken kaikkiaan helmikuun väliennuste näyttää vuodelta 2012 osalta suurelta osin olevan käymässä toteen. BKT:n vuotuisen kasvun ennustetaan tänä vuonna olevan EU:ssa olematon (0,0 %) ja euroalueella 0,3 prosenttia. Vuodeksi 2013 ennustetaan koko EU:ssa vähäistä 1,3 prosentin ja euroalueella 1 prosentin kasvua. Vaikka kasvun hidastuminen on vaikuttanut kaikkiin jäsenvaltioihin, kasvussa esiintyvien erojen odotetaan rakenteellisten sopeutustarpeiden, rahoituskustannusten ja julkisen talouden kestävyyden erojen vuoksi säilyvän. Ulkoisen epätasapainon sopeutusta jäsenvaltioiden tasolla jatketaan, ja siinä uskotaan edistyttävän ennustekaudella.

Talouden toimeliaisuuden hidastumista myötäillen työllisyyden ennustetaan supistuvan 0,2 prosenttia koko EU:ssa (0,5 prosenttia euroalueella) vuonna 2012. Työmarkkinoiden uskotaan hiljalleen paranevan vuonna 2013, kun kasvun odotetaan käynnistyvän taas, mikä puolestaan johtaa entistä kestävämpään elpymiseen. Työttömyyden odotetaan EU:ssa säilyvän 10,3 prosentin tasolla koko ennustejakson ajan ja olevan 11 prosenttia euroalueella vuonna 2013.

Julkinen talous paranee

Vaikka tuotanto hidastuikin vuoden 2011 aikana, julkisen talouden tilanne EU:ssa parantui merkittävästi vuonna 2011. Jo päätettyjen julkisen talouden vakauttamistoimien ja myöhemmin ennustejaksolla alkavan talouden elpymisen tukemana julkisen talouden alijäämien odotetaan EU:ssa supistuvan edelleen 4,5 prosentista suhteessa BKT:hen (4,1 prosentista euroalueella) vuonna 2011 3,6 prosenttiin (3,2 prosenttiin euroalueella) vuonna 2012 ja edelleen 3,3 prosenttiin (2,9 %:iin) vuonna 2013. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Oletus talouspolitiikan säilymisestä ennallaan merkitsee kuitenkin sitä, ettei EU:ssa esiinny rakenteellista parannusta juuri lainkaan vuoden 2013 ennusteessa. Velan kasvun suhteessa BKT:hen ennustetaan hidastuvan ja olevan 87,2 prosenttia suhteessa BKT:hen EU:ssa (92,6 prosenttia euroalueella) vuoteen 2013 mennessä.

Energian hintojen ja välillisten verojen korotukset ovat olleet merkittävin kuluttajahintainflaatiota lisäävä tekijä viime vuosineljänneksillä, kun talouden laskusuhdanne pidätteli taustalla olevia kotimaisia hintapaineita. Inflaation ennustetaan ennustejaksolla hidastuvan vähitellen ja laskevat alle 1,8 prosenttiin vuonna 2013.

Helmikuun väliennusteen tapaan BKT-ennusteeseen liittyy edelleen supistumisriskejä. Suurin riski on yhä valtionvelkakriisin paheneminen ja siitä seuraava rahoituskriisin leviäminen ja luotonsaannin jyrkkä lasku. Toinen laskusuhdanteeseen johtava supistumisriski liittyy geopoliittiseen epävarmuuteen, josta voi aiheutua öljyn hinnan raju nousu. Luottamuksen nopeampi palautuminen voisi toisaalta johtaa aiempaan ja vähemmän vaimeaan elpymiseen. Lisäksi maailmantalous voi osoittautua nyt ennustettua dynaamisemmaksi.

Inflaationäkymiin kohdistuvat riskit ovat pitkälti tasapainossa.

Yksityiskohtainen raportti on saatavana internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Amadeu Altafaj Tardio (+32-2) 295 26 58

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar