Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Forårsprognose 2012-13: mod en langsom genopretning

Bruxelles, den 11. maj 2012 – Efter nedgangen i output sidst i 2011 skønnes økonomien i EU i øjeblikket at være inde i en mild recession. Selv om der stadig er stor usikkerhed om de økonomiske og finansielle udsigter, har en række gennemgribende politiske foranstaltninger og store fremskridt med hensyn til EU's institutionelle rammer haft til følge, at spændingerne på de finansielle markeder er aftaget i begyndelsen af 2012, og at der en begyndende stabilisering af tilliden, som forventes at blive yderligere styrket i løbet af prognoseperioden. Sammen med en forventet stigning i den globale vækst forventes genopretningen langsomt at begynde i den sidste halvdel af året. Det billede, der i februar blev præsenteret i den foreløbige prognose for 2012, er stort set blevet bekræftet, idet det reale BNP ventes at stagnere i EU og at falde med -0,3 % i euroområdet. Væksten ventes i 2013 at blive 1,3 % i EU og 1,0 % i euroområdet. Arbejdsløsheden forventes at forblive høj i prognoseperioden (10 % i EU og 11 % i euroområdet). Inflationen ventes gradvis at aftage, i takt med at virkningen af de højere oliepriser og skatte- og afgiftsstigningerne aftager. Den finanspolitiske konsolidering ventes at fortsætte. De offentlige underskud ventes således at falde til 3,3 % i EU og til lige under 3 % i euroområdet. Den økonomiske situation varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, også med hensyn til den igangværende justering i forhold til de store forskelle i den eksterne stilling og de strukturelle forhold, der er rykket i forgrunden de senere år.

Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender og euroen, udtaler: "Der er en genopretning i sigte, men den økonomiske situation er fortsat skrøbelig, og der er stadig store forskelle medlemsstaterne imellem. Vi ser en løbende justering af de finanspolitiske og strukturelle ubalancer, der blev opbygget før og efter, at krisen satte ind, og som er blevet forværret af en økonomisk stemning, der endnu er trykket. Uden yderligere målrettet indsats kan væksten i EU imidlertid fortsat blive lav. Sunde offentlige finanser er en betingelse for vedvarende vækst, og med udgangspunkt i de nye solidere rammer for økonomisk styring må vi understøtte justeringen ved at fremskynde stabilitets- og vækstfremmende politikker."

Afdæmpet genopretning senere på året

Den økonomiske aktivitet i EU faldt i fjerde kvartal af 2011, og det samme skønnes at have været tilfældet i første kvartal af 2012. Der ventes en gradvis genopretning, som begynder i andet halvår af 2012, og som tiltager i løbet af 2013. Den forventes dog at forblive afdæmpet, idet der er flere faktorer, som fortsætter med at påvirke den indenlandske efterspørgsel negativt. Den indsats, som bankerne er nødt til at gøre for at forbedre deres regnskaber, medfører, at kreditvilkårene forbliver stramme på trods af en samlet låneefterspørgsel, der også er forblevet svag indtil videre. Høj arbejdsløshed, langsom lønvækst og inflation samt husholdningernes høje gældsniveau i en række medlemsstater lægger en dæmper på det private forbrug. Endelig fortsætter de private investeringer med at falde. I løbet af prognoseperioden skulle de dog begynde at drage fordel af den ventede fornyede tillid, de lave renter og en solid outputvækst på verdensplan. Det positive bidrag fra nettoeksporten er hoveddrivkraften bag BNP-væksten i 2012. En gradvis styrkelse af den indenlandske efterspørgsel forventes dog at overtage denne rolle i 2013. Denne forventning er baseret på antagelsen om, at tilliden bliver styrket over tid, i takt med at de udfordringer, som krisen skabte, bliver håndteret med succes, bl.a. ved en effektiv gennemførelse af de vedtagne målrettede politiske foranstaltninger.

Generelt er det billede, der i februar blev præsenteret i den foreløbige prognose for 2012, stort set blevet bekræftet. I år ventes udviklingen i den årlige BNP-vækst at blive flad (0,0 %) i EU og 0,3 % i euroområdet. I 2013 ventes der en beskeden vækst på 1,3 % i EU og 1 % i euroområdet. Selv om afmatningen har påvirket alle medlemsstaterne, ventes vækstforskellene fortsat at bestå på grund af medlemsstaternes forskellige behov for strukturelle justeringer samt forskellene i finansieringsomkostninger og de offentlige finansers holdbarhed. Korrigeringen af eksterne ubalancer på medlemsstatsniveau er i gang og forventes at fortsætte prognoseperioden ud.

Parallelt med nedgangen i den økonomiske aktivitet ventes beskæftigelsen at falde med 0,2 % i EU (0,5 % i euroområdet) i 2012. Den forventede tilbagevenden til vækst bør føre til en gradvis forbedring på arbejdsmarkederne i 2013, som igen vil bidrage til en mere vedvarende genopretning. Arbejdsløsheden forventes at holde sig på 10,3 % i EU i prognoseperioden og på 11 % i 2013 i euroområdet.

En bedring i de offentlige finanser

På trods af faldet i output i løbet af 2011 blev de offentlige finanser i EU væsentlig forbedret i 2011. Efter den allerede vedtagne konsolidering og i kombination med en gradvis økonomisk genopretning senere i prognoseperioden forventes budgetunderskuddene fortsat at falde – fra 4,5 % i EU (4,1 % i euroområdet) i 2011 til 3,6 % i EU (3,2 % i euroområdet) i 2012 – og til 3,3 % (2,9 %) i 2013. Udviklingen i de enkelte medlemsstater bliver dog meget forskellig. Antagelsen om uændrede politikker indebærer dog, at så godt som ingen strukturel forbedring kan medtages i prognosen for 2013 for EU. Stigningen i gældskvoten forventes at aftage og at blive 87,2 % af BNP i EU (92,6 % i euroområdet) i 2013.

De seneste kvartaler har stigninger i energipriser og indirekte skatter været hoveddrivkraften bag forbrugerprisinflationen, samtidig med at det underliggende indenlandske prispres er blevet holdt nede af den økonomiske nedgang. I prognoseperioden ventes inflationen gradvis at aftage. Den ventes igen at falde til under 1,8 % i 2013.

Som det også var tilfældet i februar, er der fortsat en række risici, der trækker BNP-prognosen i negativ retning. Den største risiko er fortsat en forværring af statsgældskrisen med en finansiel afsmitning og en kraftig stramning af lånemulighederne. En anden væsentlig negativ risiko skyldes den geopolitiske usikkerhed, som kan føre til en kraftig stigning i oliepriserne. Omvendt kan en hurtigere stigning i tilliden føre til, at genopretningen begynder tidligere og bliver mindre afdæmpet. Det kan også vise sig, at den globale økonomi bliver mere dynamisk, end det forventes i øjeblikket.

Risiciene i forbindelse med inflationsudsigterne er stort set i balance.

Den endelige rapport findes på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm

Kontaktpersoner :

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar