Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår nya momsregler för kuponger

Bryssel den 10 maj 2012 – Idag föreslog Europeiska kommissionen uppdaterade EU-regler för mervärdesskatt för att se till att alla sorters kuponger hanteras lika i beskattningsavseende i alla medlemsstater. Kupongmarknaden uppgår till över 52 miljarder euro per år i EU. 70 % av kupongmarknaden utgörs av förbetalda telekommunikationskuponger, och därefter kommer presentkort och rabattkuponger. Skillnaderna mellan de nationella momsreglerns för kuponger leder emellertid till allvarliga effektivitetsförsluster på marknaderna. I stället för att verkligen kunna dra nytta av inre marknaden drabbas företagen av problem med dubbelbeskattning och har det svårt att expandera sin verksamhet över gränserna. De nya reglerna ska råda bot på detta.

– Kupongmarknaden expanderar snabbt i Europa, och varje vecka säljs och köps miljontals kuponger. Det finns ingen anledning för att denna snabbt växande marknad ska bromsas av osäkerhet och komplikationer i fråga om beskattningsregler. De nya momsregler vi föreslagit idag kommer att innebära att det uppstår en verklig inre marknad för kuponger, vilket kommer att vara till nytta för företagen, allmänheten och skatteförvaltningarna, sade Algirdas Šemeta, kommissionär för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning.

De föreslagna nya reglerna innebär att de olika typerna av kuponger klart definieras och att det klargörs hur de ska hanteras i mervärdesskatthänseende. Därigenom kommer transaktioner som omfattar kuponger att kunna hanteras lika överallt i EU. Förslaget innehåller bestämmelser om hur kuponger ska definieras i momshänseende och hur man avgör när moms ska betalas för en kupong (vid försäljningspunkten eller vid inlösen). Dessutom fastställs regler för kuponger som passerar genom distributionskedjor och som används som allmänna betalningsmedel. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Bakgrund

Hittills har det inte funnits några allmänna EU-regler för moms vid transaktioner som omfattar kuponger, och därför har medlemsstaterna utvecklat egna traditioner, som inte är samstämmiga och ofta vållar problem för företagen och vid uppbörden av mervärdesskatt. Om en kupong utfärdas i en medlemsstat och används i en annan är det inte alltid klart vid vilken punkt de transaktioner som omfattas av kupongen ska beskattas. Till exempel gäller det för internationella hotell som utfärdar kuponger för övernattning som är giltiga i flera EU-medlemsländer.

Dagens förslag syftar till att klargöra och harmonisera EU-reglerna för hur mervärdesskatt ska tas ut för kuponger. Det kommer att medföra fördelar för företagen genom att dubbelbeskattning undviks och osäkerheter om skyldigheter att deklarera moms undanröjs. Dessutom täpps en del kryphål till som har gjort det lättare för vissa företag att bedriva skatteflykt genom att utnyttja skillnaderna mellan medlemsländernas regler. De nya reglerna är också i linje med den bredare strategi som presenteras i den digitala agendan för Europa, inte minst målet att skapa en digital inre marknad.

Först och främst föreslår kommissionen att harmonisera definitionen av kuponger ur mervärdesskatthänseende och fastställa vid vilken punkt uppbörden av mervärdesskatt ska ske vid kupongtransaktioner. Därigenom undviker man skillnader som kan leda till dubbelbeskattning eller till att mervärdesskatten inte ta upp någonstans. Kupongens art ska avgöra beskattningstillfället, så att det blir tydligt om mervärdesskatt ska tas ut när kupongen säljs eller när den inlöses för varor eller tjänster.

För det andra ger de nya reglerna klara gränser mellan kuponger och andra betalningsmedel. Det ökande antalet mobiltelefoner gör att man måste skilja mellan förbetalda telefonkort (som är kuponger) och mobila betaltjänster (som beskattas på anat sätt). Förändringar i betalningsteknik, inte minst den ökande användningen av mobila betalningar, innebär att det inte får finnas något utrymme för osäkerhet.

För det tredje innehåller direktivet gemensamma regler för distribution av kuponger i en kedja av mellanhänder, särskilt om det sker över två eller fler medlemsländer. Ett telefonkort kan till exempel byta ägare flera gånger i en distributionskedja innan det når konsumenten, och det berörda företaget måste kunna vara säkert på att det har fullgjort sina skatteskyldigheter.

Dessutom ingår en rad andra tekniska bestämmelser som rör rätten till avdrag, inlösen- och återbetalningsförfaranden, vem som är skattskyldig och liknande skyldigheter för företag.

Kommissionens förslag åtföljs av en konsekvensbedömning. I den visas det att de nuvarande bristerna bara kan åtgärdas om man tar med nya bestämmelser för kuponger i direktivet om mervärdesskatt. EU:s direktiv om mervärdesskatt och konsekvensbedömningen finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+3222921548)

Natasja Bohez Rubiano (+3222966470)


Side Bar