Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia navrhuje nové predpisy o zdaňovaní poukazov

Brusel 10. mája 2012 – Európska komisia dnes navrhla aktualizovať predpisy EÚ v oblasti DPH, aby zaistila jednotné zdanenie všetkých typov poukazov vo všetkých členských štátoch. Trh s poukazmi v Európskej únii dosahuje hodnotu viac než 52 miliárd EUR ročne. Predplatené telekomunikačné poukazy predstavujú takmer 70 % tohto trhu a za nimi nasledujú darčekové poukazy a poukazy na zľavy. Rozdiely vo vnútroštátnych predpisoch o zdaňovaní poukazov však spôsobujú závažné nedostatky fungovania trhu. Namiesto toho, aby mohli spoločnosti skutočne využívať výhody jednotného trhu, čelia problémom dvojitého zdanenia a ťažkostiam pri rozširovaní svojej obchodnej činnosti cez hranice. Nové predpisy sú zamerané na riešenie tejto situácie.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, vyhlásil: „Obchod s poukazmi v Európe prekvitá, pričom každý týždeň sa ich predajú milióny. Neexistuje žiadny dôvod na to, aby sa rozvoj tohto prosperujúceho trhu obmedzoval v dôsledku neistoty a ťažkostí v oblasti daňových predpisov. Vďaka dnes navrhnutým novým predpisom o DPH môžu podniky, občania a daňové správy využívať prínosy skutočne jednotného trhu s poukazmi.“

V rámci navrhnutých nových predpisov sa jasne vymedzia rôzne kategórie poukazov, ako aj ich zdanenie. V celej Európe sa tak umožní jednotné zaobchádzanie s transakciami zahŕňajúcimi poukazy. Návrh obsahuje ustanovenia, na základe ktorých sa poukazy vymedzujú na účely DPH a podľa ktorých sa stanovuje, kedy je splatná DPH z poukazov (t. j. na mieste predaja alebo pri uplatnení poukazu). Návrh takisto zahŕňa predpisy týkajúce sa poukazov, ktoré prechádzajú distribučným reťazcom, a všeobecnejších platobných prostriedkov. Nové predpisy nadobudnú účinnosť 1. januára 2015.

Kontext

V súčasnosti v EÚ neexistujú predpisy v oblasti DPH, ktoré by upravovali spôsob, ako zaobchádzať s transakciami zahŕňajúcimi poukazy. Vzhľadom na absenciu spoločných predpisov členské štáty vypracovali svoje vlastné postupy, ktoré však nie sú koordinované a často spôsobujú problémy podnikom, ako aj problémy pri výbere DPH. Keď sa poukaz vydá v jednom členskom štáte a použije sa v inom, nie je vždy jasné, kedy by sa transakcie súvisiace s poukazom mali zdaniť. Ako príklad možno uviesť medzinárodné hotely, ktoré ponúkajú ubytovanie prostredníctvom poukazov vo viacerých členských štátoch EÚ.

Cieľom dnešného návrhu je objasniť a harmonizovať predpisy EÚ o zdanení poukazov, čo bude mať pozitívny vplyv na podniky vzhľadom na to, že sa zabráni dvojitému zdaneniu a neistote v súvislosti s plnením daňových povinností. Návrh takisto pomôže odstrániť medzery, ktoré určitým spoločnostiam uľahčujú využívať nesúlad v požiadavkách medzi členskými štátmi a vyhýbať sa tak daňovej povinnosti. Nové predpisy dobre zapadajú aj do širšej stratégie Digitálna agenda pre Európu a sú v súlade najmä s jej cieľom vybudovať jednotný digitálny trh.

Komisia v prvom rade navrhuje harmonizovať vymedzenie poukazov na účely DPH, ako aj moment zdanenia transakcií zahŕňajúcich poukazy, aby predišla nesúladu, ktorý vedie k dvojitému zdaneniu alebo dvojitému nezdaneniu. Čas zdanenia sa určí podľa povahy poukazu, vďaka čomu sa objasní, či sa má daň vybrať pri predaji poukazu alebo pri jeho uplatnení na kúpu tovaru a služieb.

V druhom rade sa na základe nových predpisov stanovuje jednoznačný rozdiel medzi poukazmi a inými platobnými prostriedkami. Nárast v počte mobilných zariadení zvyšuje potrebu jasného rozlíšenia medzi predplatenými telekomunikačnými kreditmi (ktoré sú poukazmi) a mobilnými platobnými službami (ktoré sa zdaňujú inak). Vzhľadom na zmeny v technológiách platieb (najmä intenzívnejšie využívanie mobilných platieb) je dôležité, aby neexistoval žiadny priestor na zavádzanie.

V treťom rade sa v smernici stanovujú spoločné pravidlá distribúcie poukazov v reťazci sprostredkovateľov, a to najmä v prípade, ak tento reťazec prechádza dvomi alebo viacerými členskými štátmi. Napríklad telefónna karta môže v distribučnom reťazci zmeniť majiteľa aj niekoľkokrát predtým, ako sa dostane k spotrebiteľovi a zainteresované podniky tak potrebujú istotu, pokiaľ ide o ich daňové povinnosti.

Súčasťou návrhu je aj niekoľko ďalších technických opatrení súvisiacich s právom na odpočet, postupmi pri uplatnení poukazu a pri náhrade, osobou povinnou zaplatiť daň a s inými povinnosťami podnikov.

K návrhu Komisie je pripojené posúdenie vplyvu, v ktorom sa dospelo k záveru, že jediným účinným spôsobom, ako odstrániť zistené nedostatky, je zahrnúť nové ustanovenia o poukazoch do smernice o DPH. Smernicu EÚ o DPH a posúdenie vplyvu možno nájsť na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar