Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja proponuje nowe zasady opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary lub usługi

Bruksela, 10 maja 2012 r. – W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zaproponowała aktualizację unijnych przepisów w zakresie podatku VAT w celu zapewnienia jednolitego sposobu opodatkowania we wszystkich państwach członkowskich wszystkich rodzajów bonów na towary i usługi. Bony na towary lub usługi stanowią na terytorium Unii Europejskiej rynek o wartości ponad 52 mld euro rocznie. Prawie 70 proc. rynku bonów to usługi telekomunikacyjne typu pre-paid, a w dalszej kolejności bony upominkowe i bony zniżkowe. Różnice w krajowych przepisach dotyczących podatku VAT w odniesieniu do bonów na towary lub usługi prowadzą jednak do poważnej niewydolności rynku. Zamiast czerpać rzeczywiste korzyści z rynku wewnętrznego przedsiębiorstwa napotykają problemy związane z podwójnym opodatkowaniem, jak również trudności w rozszerzaniu działalności ponad granicami. Nowe zasady opodatkowania mają na celu poprawę obecnej sytuacji.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „Bony na towary lub usługi, kupowane i sprzedawane w milionach każdego tygodnia, to dynamicznie rozwijający się rynek w Europie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by ten stale rosnący obszar rynku doznawał spowolnienia w wyniku niepewności i komplikacji związanych z przepisami podatkowymi. Dzięki zaproponowanym dzisiaj nowym zasadom dotyczącym podatku VAT jesteśmy w stanie stworzyć prawdziwie jednolity rynek dla bonów na towary lub usługi, z korzyścią dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów podatkowych”.

W ramach proponowanych nowych zasad zostaną jasno zdefiniowane poszczególne kategorie bonów, zostaną również wskazane sposoby ich opodatkowania. Umożliwi to jednolite w całej Europie opodatkowanie transakcji dokonywanych przy wykorzystaniu bonów. Wniosek zawiera przepisy definiujące do celów podatku VAT bony na towary i usługi, jak również określające moment ich opodatkowania (tj. w chwili sprzedaży lub w chwili realizacji). Wniosek zawiera również zasady opodatkowania bonów występujących w łańcuchach dystrybucji oraz w odniesieniu do ogólnych środków płatniczych. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Kontekst

W chwili obecnej nie ma żadnych unijnych przepisów z zakresu podatku VAT regulujących sposób opodatkowania transakcji dokonywanych przy udziale bonów na towary lub usługi. W braku wspólnych przepisów państwa członkowskie opracowały swoje własne zasady postępowania. Zasady te są nieskoordynowane i często powodują problemy, przed którymi stoją przedsiębiorcy i organy skarbowe. W przypadku gdy bon na towar lub usługę został wydany w jednym państwie członkowskim, zaś zrealizowany w drugim, nie zawsze jest oczywiste, w jakim momencie winna zostać opodatkowana transakcja powiązana z bonem. Dotyczy to na przykład międzynarodowych sieci hoteli promujących swoje usługi przy wykorzystaniu bonów ważnych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Celem przedłożonego dziś wniosku jest wyjaśnienie i zharmonizowanie unijnych przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT bonów na towary lub usługi. Przyniesie to korzyści przedsiębiorcom poprzez wyeliminowanie sytuacji grożących podwójnym opodatkowaniem oraz niepewności w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych. Pomoże to również usunąć luki, które sprzyjają unikaniu opodatkowania przez niektóre przedsiębiorstwa wykorzystujące rozbieżności występujące pomiędzy państwami członkowskimi. Nowe zasady są ponadto zgodne z szerszą strategią Europejskiej agendy cyfrowej, zwłaszcza z przyświecającym jej celem utworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Po pierwsze, w celu zapobieżenia rozbieżnościom skutkującym podwójnym opodatkowaniem lub brakiem opodatkowania Komisja proponuje ujednolicenie do celów podatku VAT definicji bonów na towary lub usługi oraz momentu opodatkowania transakcji dokonywanych przy wykorzystaniu takich bonów. Moment opodatkowania będzie uzależniony od charakteru bonu, wskazującego tym samym, czy podatek winien zostać nałożony w chwili sprzedaży bonu, czy też w chwili jego realizacji, kiedy służy on jako zapłata za towary lub usługi.

Po drugie, nowe zasady wyznaczą jasną granicę pomiędzy bonami na towary lub usługi a innymi środkami płatniczymi. Rosnąca liczba przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych czyni koniecznym rozróżnienie pomiędzy przedpłaconymi środkami na usługi telekomunikacyjne (będącymi bonami) oraz usługami płatniczymi z wykorzystaniem urządzeń przenośnych (podlegającymi innym zasadom opodatkowania). Zmiany w technologiach płatniczych, zwłaszcza rosnące wykorzystanie usług płatniczych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, wymagają usunięcia wszelkich niejasności.

Po trzecie, zmiany dyrektywy wprowadzają wspólne zasady dla dystrybucji bonów w łańcuchu pośredników, szczególnie jeżeli sytuacja taka obejmuje dwa lub więcej państw członkowskich. Przykładowo, karta telefoniczna może w łańcuchu dystrybucji – zanim dotrze do konsumenta – wielokrotnie przechodzić z rąk do rąk, w związku z czym poszczególni zainteresowani przedsiębiorcy potrzebują pewności co do nakładanych na nich obowiązków podatkowych.

Wniosek zawiera ponadto szereg technicznych regulacji dotyczących prawa do odliczenia, procedur realizacji i zwrotu, podmiotu odpowiedzialnego za zapłatę podatku, a także pozostałych obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach.

Niniejszemu wnioskowi towarzyszy stosowna ocena skutków. Stwierdza się w niej, że jedynym skutecznym sposobem zapobieżenia zidentyfikowanym niedoskonałościom systemu jest wprowadzenie do dyrektywy VAT nowych przepisów w odniesieniu do bonów na towary lub usługi. Unijną dyrektywę VAT, jak również ocenę skutków można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/ taxation/vat/key_documents/table_derogations/index_en.htm

Kontakt :

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar