Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija ierosina jaunu PVN regulējumu vaučeriem

Brisele, 2012. gada 10. maijs. Eiropas Komisija šodien ierosināja grozījumus ES PVN regulējumā, lai tādējādi panāktu līdzvērtīgu nodokļa režīmu visiem vaučeru veidiem visās dalībvalstīs. Vaučeru tirgus Eiropas Savienībā pārsniedz 52 miljardus eiro gadā. 70 % vaučeru tirgus veido priekšapmaksas telekomunikācijas. Tālāk seko dāvanu kartes un atlaižu vaučeri. Valstu PVN noteikumi, ko piemēro vaučeriem, ir atšķirīgi, tāpēc tirgū rodas nopietni traucējumi. Uzņēmumi nevar izmantot vienotā tirgus priekšrocības, tie sastopas ar nodokļa dubultu uzlikšanu un grūtībām, cenšoties izvērst uzņēmējdarbību ārpus valsts robežām. Šīs situācijas risināšanai ir sagatavoti jauni noteikumi.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta saka: "Vaučeru tirgus Eiropā plaukst — katru nedēļu tiek pirkti un pārdoti miljoni vaučeru. Nevaram pieļaut, ka šo strauji augošo tirgu kavē neskaidri un sarežģīti nodokļu noteikumi. Šodien ierosinātais PVN regulējums palīdzēs virzīties uz vienotu vaučeru tirgu par labu uzņēmumiem, iedzīvotājiem un nodokļu administrācijām."

Jaunajos noteikumos ir skaidri definētas dažādas vaučeru kategorijas un to PVN režīms. Tādējādi uz darījumiem ar vaučeriem attieksies vienāds nodokļa regulējums visā Eiropā. Priekšlikumā paredzētas tiesību normas, ar ko PVN nolūkā definē vaučerus un nosaka, kad uzliekams PVN (t.i., vaučeru pārdodot vai to izmantojot). Jaunie noteikumi reglamentē nodokļa režīmu vaučeriem, ko pārdod izplatīšanas ķēdēs, un vispārējiem maksājuma līdzekļiem. Noteikumi stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Pamatinformācija

Patlaban nav ES mēroga noteikumu, kas noteiktu PVN režīmu darījumiem ar vaučeriem. Tā kā kopīga regulējuma nav, dalībvalstis ir izveidojušas savu sistēmu. Valstu nodokļa režīms nav saskaņots, kas bieži apgrūtina uzņēmējdarbību un PVN iekasēšanu. Ja vaučeru izdod vienā valstī, bet izmanto citā, ne vienmēr ir skaidrs, kurā brīdī ar vaučeru saistītais darījums jāapliek ar nodokli. Šādā situācijā ir, piemēram, starptautiskas viesnīcu ķēdes, kas veicina savu pakalpojumu izmantošanu ar vaučeriem vairākās ES dalībvalstīs.

Šodien pieņemtā priekšlikuma mērķis ir precizēt un harmonizēt ES noteikumus par vaučeru PVN režīmu. Jaunie noteikumi nāks par labu uzņēmumiem, jo novērsīs nodokļa dubultu uzlikšanu un neskaidrības par nodokļa nomaksu. Tie palīdzēs arī novērst nepilnības regulējumā, kas dažiem uzņēmumiem ļauj izvairīties no nodokļa nomaksas, izmantojot atšķirības dalībvalstu regulējumā. Jaunie noteikumi atbilst plašākai stratēģijai, proti, "Eiropas digitalizācijas programmai", jo īpaši mērķim izveidot digitālu vienoto tigu.

Pirmkārt, Komisija ierosina harmonizēt vaučeru definīciju PVN nolūkā un nodokļa uzlikšanas brīdi darījumos ar vaučeriem, lai novērstu neatbilstības starp dalībvalstīm, kas izraisa dubultu nodokļa uzlikšanu vai nodokļa neuzlikšanu. Nodokļa uzlikšanas laiks ir atkarīgs no vaučera veida. Viena veida vaučeri tiek aplikti ar nodokli vaučera pārdošanas brīdī, bet cita — kad vaučers tiek izmantots preču un pakalpojumu iegādei.

Otrkārt, jaunajos noteikumos tiek skaidri nošķirti vaučeri un citi maksājuma līdzekļi. Tā kā mobilo ierīču skaits aug, jānodala priekšapmaksas telekomunikāciju kredīti (vaučeri) no mobilajiem maksājuma pakalpojumiem (ar citu nodokļa režīmu). Maksājumu tehnoloģijas mainās, un mobilie maksājumi kļūst arvien izplatītāki, tāpēc jānovērš neskaidrības.

Treškārt, direktīva paredz kopīgus noteikumus vaučeru izplatīšanai starpnieku ķēdē, jo īpaši tad, ja šī ķēde aptver divas vai vairākas dalībvalstis. Piemēram, tālruņa karte izplatīšanas ķēdē var vairākas reizes mainīt īpašnieku, pirms tā nonāk pie patērētāja, un uzņēmumiem vajadzīga skaidrība par nodokļa nomaksu.

Priekšlikumā ietverti vairāki tehniski pasākumi attiecībā uz atskaitīšanas tiesībām, vaučera izmantošanas un kompensēšanas procedūrām, personu, kas atbild par nodokļa nomaksu, un citiem uzņēmumu pienākumiem.

Komisijas priekšlikumam pievienots ietekmes novērtējums. Tajā secināts, ka vienīgais veids, kā efektīvi atrisināt konstatētos trūkumus, ir paredzēt jaunu regulējumu par vaučeriem PVN direktīvā. ES PVN direktīva un ietekmes novērtējums publicēts :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar