Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uusia arvosetelien alv-sääntöjä

Bryssel, 10.5.2012 – Euroopan komissio on tänään ehdottanut EU:n alv-sääntöjen päivittämistä varmistaakseen kaikenlaisten arvosetelien verokohtelun yhdenmukaisuuden kaikissa jäsenvaltioissa. Arvosetelimarkkinoiden arvo on yli 52 miljardia euroa vuodessa Euroopan unionissa. Etukäteen maksettujen televiestintäsetelien osuus on lähes 70 prosenttia arvosetelimarkkinoista. Seuraaviksi suurimmat osuudet on lahjaseteleillä ja alennusseteleillä. Kansalliset erot arvosetelien alv-säännöissä heikentävät kuitenkin markkinoiden tehokkuutta merkittävällä tavalla. Yritykset eivät tämän vuoksi pysty käyttämään täysimääräisesti hyväkseen sisämarkkinoiden tarjoamia etuja, vaan niille aiheutuu kaksinkertaisen verotukseen liittyviä ongelmia ja vaikeuksia laajentaa liiketoimintaansa ulkomaille. Uusilla säännöillä on tarkoitus korjata tämä tilanne.

Verotuksesta ja tulliliitosta sekä petostentorjunnasta ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta korostaa, että arvoseteleillä käytävä kauppa on nopeasti kasvava ala Euroopassa, sillä niitä myydään ja ostetaan miljoonittain joka viikko. ”Ei ole mitään syytä, miksi verosääntöihin liittyvällä epävarmuudella ja monimutkaisuudella pitäisi jarruttaa tällaisten jatkuvasti laajenevien markkinoiden kehitystä. Tänään ehdotettujen uusien alv-sääntöjen myötä voimme siirtyä kohti aitoja arvosetelien sisämarkkinoita, josta hyötyvät yritykset, kansalaiset ja verohallinnot”, lisäsi Šemeta.

Ehdotetuissa uusissa säännöissä eri arvoseteliluokat ja niiden alv-kohtelu määritellään tarkasti. Tämän ansiosta liiketoimia, joissa käytetään arvoseteleitä, voidaan kohdella yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Ehdotukseen sisältyy säännöksiä, joissa määritellään arvosetelit alv-tarkoituksia varten ja vahvistetaan, missä vaiheessa arvoseteleistä kannetaan alv (myynnin vai lunastuksen yhteydessä). Siinä on myös sääntöjä jakeluketjuissa kulkevista arvoseteleistä ja yleisistä maksuvälineistä. Uudet säännöt tulevat voimaan 1. tammikuuta 2015.

Tausta

Tällä hetkellä EU:ssa ei ole alv-sääntöjä sellaisten liiketoimien kohtelusta, joissa käytetään arvoseteleitä. Yhteisten sääntöjen puuttuessa jäsenvaltiot ovat kehittäneet omia käytäntöjään. Niitä ei ole koordinoitu, mikä aiheuttaa jatkuvasti ongelmia liiketoiminnassa ja veronkannossa. Kun arvoseteli on laskettu liikkeeseen eri jäsenvaltiossa kuin missä se käytetään, ei ole aina selvää, missä vaiheessa arvosetelin perusteella suoritettavaa liiketoimea olisi verotettava. Näin tapahtuu esim. silloin, kun kansainväliset hotelliketjut myöntävät arvoseteleitä vastaan alennuksia useissa EU:n jäsenvaltioissa.

Tänään annetun ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa arvoseteleiden kohtelua koskevia EU:n sääntöjä. Tällä on myönteinen vaikutus yrityksiin, sillä sen avulla vältytään kaksinkertaiselta verotukselta ja verolakien noudattamisvelvoitteisiin liittyvältä epävarmuudelta. Sillä tukitaan myös jäsenvaltioiden sääntöjen kirjavuuden aiheuttamat porsaanreiät, joita eräät yritykset ovat käyttäneet hyväkseen veronkierrossa. Uudet säännöt sopivat myös hyvin yhteen Euroopan digitaalistrategian ja etenkin sen digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseen tähtäävän tavoitteen kanssa.

Ensiksi komissio ehdottaa arvosetelien määritelmän yhdenmukaistamista alv-tarkoituksia varten sekä sellaisten liiketoimien verotusajankohdan määrittämistä, joissa on käytetty arvoseteleitä. Tarkoituksena on estää kaksinkertaista verotusta tai kaksinkertaista verottamattomuutta aiheuttava verosääntöjen kirjavuus. Verotus suoritetaan arvosetelin tyypistä riippuen joko arvosetelin myyntihetkellä tai vasta silloin, kun arvoseteli lunastetaan tavaroita tai palveluita vastaan.

Toiseksi uusissa säännöissä tehdään selkeä ero arvoseteleiden ja muiden maksuvälineiden välillä. Mobiililaitteiden yleistymisen vuoksi on tarpeen erottaa toisistaan etukäteen maksettu puhelinten käyttövara (joka katsotaan arvoseteliksi) ja mobiilimaksupalvelut (jotka verotetaan eri tavalla). Maksuteknologian muutosten ja erityisesti mobiilimaksujen yleistyminen vuoksi on välttämätöntä estää sekaannusten mahdollisuus.

Kolmanneksi direktiivissä vahvistetaan arvosetelien jakelemista välitysketjussa koskevat yhteiset säännöt erityisesti tapauksissa, joissa ketju ulottuu kahteen tai useampaan jäsenvaltioon. Esim. puhelukortti voi vaihtaa omistajaa useita kertoja jakeluketjussa ennen kuin kuluttaja saa sen. Asianomaisten yritysten on tällaisissa tapauksissa saatava varmuus verovelvoitteistaan.

Ehdotukseen sisältyy useita muita vähennysoikeutta, lunastusta, korvausmenettelyjä, verovelvollista ja yritysten muita velvoitteita koskevia teknisiä toimenpiteitä.

Komission ehdotukseen liittyy vaikutusten arviointi. Siinä todetaan, että ainoa tehokas keino ratkaista havaitut puutteet on sisällyttää arvoseteleitä koskevat uudet säännökset alv-direktiiviin. EU:n alv-direktiivi ja vaikutusten arviointi ovat osoitteessa :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70


Side Bar