Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon paneb ette uued vautšereid käsitlevad käibemaksueeskirjad

Brüssel, 10. mai 2012 – Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada ELi käibemaksueeskirju, et tagada igat liiki vautšerite ühtne käsitlemine käibemaksu seisukohast kõigis liikmesriikides. Vautšerituru maht Euroopa Liidus on üle 52 miljardi euro aastas. Ettemakstud kommunikatsiooniteenused hõlmavad ligikaudu 70 % vautšeriturust, oluline osa on ka kingivautšeritel ja allahindlusvautšeritel. Vautšereid käsitlevate riiklike käibemaksueeskirjade erinevused muudavad turu paraku küllaltki ebatõhusaks. Ühtse turu eeliste ärakasutamise asemel seisavad ettevõtjad silmitsi topeltmaksustamisega ja raskustega äritegevuse piiriülesel laiendamisel. Uute eeskirjade eesmärk on sellised probleemid lahendada.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta märkis: „Vautšerid on Euroopas kiiresti arenev tegevusvaldkond. Igal nädalal ostetakse ja müüakse miljoneid vautšereid. Ei ole aktsepteeritav, et turu jätkuvat laienemist pärsivad käibemaksueeskirjade ebaselgus ja ebakõla. Täna ette pandud uute käibemaksueeskirjadega saame liikuda tõelise vautšerite ühtse turu suunas, et tuua kasu ettevõtjatele, kodanikele ja maksuasutustele.”

Kavandatud uute eeskirjadega määratakse täpselt kindlaks vautšerite liigid ja nende käsitlemine käibemaksu seisukohast. See võimaldab ühtselt kohelda vautšeritega seotud tehinguid kogu Euroopas. Ettepanekuga määratletakse vautšerid käibemaksu kogumise eesmärgil ja sätestatakse, millal kuulub käibemaks vautšerite puhul tasumisele (st müügi ajal või lunastamisel). Samuti hõlmab see eeskirju, mis käsitlevad turustamisahela kaudu levitatavaid vautšereid ning üldiseid maksevahendeid. Uued eeskirjad jõustuvad 1.jaanuaril 2015.

Taust

Praegu puuduvad ELi tasandil käibemaksueeskirjad selle kohta, kuidas tuleks käsitleda vautšeritega seotud tehinguid. Ühtsete eeskirjade puudumisel on liikmesriigid välja töötanud oma lähenemisviisid. Need ei ole koordineeritud ja põhjustavad sageli probleeme ettevõtjatele ja käibemaksu kogujatele. Kui vautšer antakse välja ühes liikmesriigis ja seda kasutatakse teises liikmesriigis, ei ole alati selge, millal tuleks vautšeriga seotud tehinguid maksustada. Näiteks juhul, kui rahvusvahelised hotelliketid edendavad mitmes ELi liikmesriigis osutatavate majutusteenuste müüki vautšerite abil.

Tänase ettepaneku eesmärk on täpsustada ja ühtlustada ELi eeskirju, mis käsitlevad vautšerite käsitlemist käibemaksu seisukohast. Sellel oleks positiivne mõju ettevõtjatele, kuna kõrvaldatakse topeltmaksustamine ja ebakindlus maksukohustuste täitmisel. Samuti täidetakse õiguslikud lüngad, mis võimaldasid teatavatel ettevõtjatel liikmesriikide eeskirjade ebakõlasid ära kasutades vältida maksustamist. Uued eeskirjad on kooskõlas ka Euroopa digitaalarengu tegevuskavaga, eelkõige selle eesmärgiga luua digitaalne ühtne turg.

Esiteks teeb komisjon ettepaneku ühtlustada vautšerite õigusmääratlus käibemaksu eesmärgil ja vautšeritega tehtavate tehingute maksustamise aeg, et vältida erinevusi, millega võib kaasneda topeltmaksustamine või maksustamata jätmine. Maksustamisaeg sõltub vautšeri laadist, mis määrab, kas maks muutub sissenõutavaks vautšeri müümisel või selle lunastamisel kaupade või teenuste vastu.

Teiseks tehakse uute eeskirjadega selgelt vahet vautšerite ja muude maksevahendite vahel. Mobiilseadmete arvu suurenemise tõttu on vaja selgelt eristada ettemakstud telekommunikatsiooniteenuseid (mis on vautšerid) ja mobiilseid makseteenuseid (mida maksustatakse erinevalt). Seoses maksetehnoloogia arenguga, eelkõige mobiilimaksete laiema kasutamisega, tuleb kõrvaldada ebaselgus.

Kolmandaks kehtestatakse direktiiviga ühised eeskirjad, mis käsitlevad vautšerite turustamist vahendajate ahela kaudu, eelkõige kahte või enamat liikmesriiki hõlmava turustamisahela kaudu. Näiteks võib kõnekaart enne tarbijani jõudmist vahetada turustamisahelas omanikku mitmel korral ning sellega seotud ettevõtjad vajavad kindlust oma maksukohustuste osas.

Lisaks kasutatakse mitmeid muid tehnilisi meetmeid, et määrata kindlaks mahaarvamisõigus, lunastamis- ja hüvitamiskord, maksu tasumise eest vastutav isik ja ettevõtjate muud kohustused.

Komisjoni ettepanekule on lisatud mõjuhinnang. Selles järeldatakse, et ainus tõhus viis tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks on lisada käibemaksudirektiivi uued, vautšereid käsitlevad sätted. ELi käibemaksudirektiiv ja mõjuhinnang on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar