Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες ΦΠΑ για τα κουπόνια

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη φορολογική μεταχείριση όλων των ειδών κουπονιών σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κουπόνια αντιπροσωπεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια αγορά άνω των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Οι προπληρωμένες τηλεπικοινωνίες αποτελούν σχεδόν το 70% της αγοράς κουπονιών, ακολουθούμενες από τις δωροεπιταγές και τα εκπτωτικά κουπόνια. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων ΦΠΑ για τα κουπόνια οδηγούν σε σοβαρές αναποτελεσματικότητες της αγοράς. Αντί να είναι σε θέση να επωφελούνται πραγματικά από την ενιαία αγορά, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολογίας και δυσκολίες στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε διασυνοριακό επίπεδο. Με τους νέους κανόνες επιδιώκεται η επανόρθωση αυτής της κατάστασης.

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, δήλωσε:
«Τα κουπόνια είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος επιχειρηματικός κλάδος στην Ευρώπη, με εκατομμύρια να αγοράζονται και να πωλούνται κάθε εβδομάδα. Με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογείται να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη αυτής της διαρκώς διευρυνόμενης αγοράς μέσα από την αβεβαιότητα και τις περιπλοκές των φορολογικών κανόνων. Με τους νέους κανόνες για τον ΦΠΑ που προτείνονται σήμερα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια γνήσια ενιαία αγορά για τα κουπόνια, προς όφελος των επιχειρήσεων, των πολιτών, και των φορολογικών διοικήσεων.»

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, οι διάφορες κατηγορίες των κουπονιών θα πρέπει να ορίζονται σαφώς, μαζί με τη φορολογική αντιμετώπισή τους όσον αφορά τον ΦΠΑ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ομοιόμορφης μεταχείρισης σε όλη την Ευρώπη των συναλλαγών που συμπεριλαμβάνουν κουπόνια. Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις ορισμού των κουπονιών για τους σκοπούς του ΦΠΑ και προσδιορισμού του πότε είναι απαιτητός ο ΦΠΑ στην περίπτωση των κουπονιών (δηλαδή στο χρονικό σημείο πώλησης ή εξαγοράς τους). Περιλαμβάνει επίσης κανόνες για τα κουπόνια που διέρχονται μέσα από τις αλυσίδες διανομής και από τα γενικής φύσεως μέσα πληρωμής. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.

Το γενικό πλαίσιο

Δεν έχουν μέχρι σήμερα θεσπιστεί, σε ενωσιακό επίπεδο, κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται από την άποψη του ΦΠΑ οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν τη χρήση κουπονιών. Ελλείψει κοινών κανόνων, τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει καθένα τη δική του πρακτική. Δεν υπάρχει συντονισμός των εν λόγω πρακτικών και έτσι συχνά ανακύπτουν προβλήματα όσον αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την είσπραξη του ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις που ένα κουπόνι εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος και χρησιμοποιείται σε ένα άλλο, δεν είναι πάντοτε σαφές ποια στιγμή της διαδικασίας θα πρέπει να φορολογηθούν οι συναλλαγές που συνδέονται με το κουπόνι. Αυτό συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων, τα οποία προωθούν μέσω κουπονιών τη διαμονή σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στόχος της σημερινής πρότασης είναι η αποσαφήνιση και η εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αντιμετώπιση των κουπονιών από την άποψη του ΦΠΑ. Αυτό, μέσα από την εξάλειψη καταστάσεων διπλής φορολογίας και αμφιβολιών όσον αφορά τις υποχρεώσεις φορολογικής συμμόρφωσης, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Επίσης, θα βοηθήσει να καλυφθούν τα νομικά κενά που διευκολύνουν την φοροαποφυγή ορισμένων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες διατάξεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Επίσης, οι νέοι κανόνες ενσωματώνονται άριστα στην ευρύτερη στρατηγική του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης, ιδίως στον στόχο της να δημιουργήσει μια ψηφιακή ενιαία αγορά.

Πρώτον, η Επιτροπή προτείνει να εναρμονιστεί ο ορισμός των κουπονιών για τους σκοπούς του ΦΠΑ, όπως και το σημείο επιβολής του φόρου στις συναλλαγές με κουπόνια, με σκοπό να αποφεύγονται οι αναντιστοιχίες οι οποίες οδηγούν σε διπλή φορολόγηση ή σε διπλή φοροαπαλλαγή. Η χρονική στιγμή της φορολόγησης θα πρέπει να καθορίζεται από τη φύση του κουπονιού, αποσαφηνίζοντας έτσι το κατά πόσον ο φόρος θα πρέπει να χρεώνεται κατά την πώληση ή κατά την εξαγορά του κουπονιού στο πλαίσιο συναλλαγών επί αγαθών και υπηρεσιών.

Δεύτερον, οι νέοι κανόνες χαράσσουν μια σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των κουπονιών και των άλλων μέσων πληρωμής. Ο αυξανόμενος αριθμός των κινητών συσκευών καθιστά αναγκαίο να γίνεται διάκριση μεταξύ των προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών πιστώσεων (οι οποίες είναι κουπόνια) και των υπηρεσιών πληρωμής της κινητής τηλεφωνίας (οι οποίες έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση). Οι μεταβολές στις τεχνολογίες πληρωμής, ιδίως η αυξανόμενη προσφυγή σε πληρωμές με κινητά μέσα, επιβάλλουν την εξάλειψη κάθε περιθωρίου δημιουργίας σύγχυσης.

Τρίτον, η οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες όσον αφορά τη διανομή των κουπονιών εντός αλυσίδας μεσαζόντων, ιδίως όταν αυτή εκτείνεται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Μια τηλεφωνική κάρτα για παράδειγμα, μπορεί, πριν φτάσει στον καταναλωτή, να αλλάξει αρκετές φορές χέρια μέσα σε μια αλυσίδα διανομής, οι δε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Στην οδηγία συμπεριλαμβάνεται μια σειρά άλλων τεχνικών μέτρων, κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζονται ζητήματα εκπτωτικού δικαιώματος, διαδικασιών εξαργύρωσης και εξόφλησης, προσδιορισμού του προσώπου που ευθύνεται για την πληρωμή του φόρου, και άλλων υποχρεώσεων που υπέχουν οι επιχειρήσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων. Η εκτίμηση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εξακριβωθεί είναι οι νέες διατάξεις για τα κουπόνια να συμπεριληφθούν στην οδηγία για τον ΦΠΑ. Το κείμενο της οδηγίας της ΕΕ για τον ΦΠΑ και της εκτίμησης επιπτώσεων παρατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar