Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise navrhuje nová pravidla o DPH pro poukázky

Brusel 10. května 2012 – Evropská komise dnes navrhla aktualizaci pravidel EU v oblasti DPH, aby zajistila jednotné zdanění všech druhů poukázek používaných ve všech členských státech. Poukázky představují v Evropské unii trh v hodnotě vyšší než 52 miliard EUR ročně. Téměř 70 % trhu s poukázkami představují předplacené telekomunikační služby, následují dárkové poukazy a slevové kupony. Avšak rozdíly ve vnitrostátních pravidlech o DPH uplatňovaných na poukázky vedou k závažné tržní neefektivnosti. Společnosti se potýkají s problémy dvojího zdanění a obtížemi při rozšiřování svého podnikání do zahraničí namísto toho, aby skutečně využívaly výhod jednotného trhu. Nová pravidla se snaží tuto situaci napravit.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, uvedl:
„Obchodování s poukázkami v Evropě rychle roste. Každý týden se jich nakoupí a prodá v řádu milionů. Není důvod k tomu, aby byl tento stále rostoucí trh omezován z důvodu nejistoty a komplikací v daňových předpisech. S novými pravidly o DPH, která byla dnes navržena, se teď můžeme posunout ke skutečnému jednotnému trhu s poukázkami, ze kterého budou mít prospěch podniky, občané a daňové správy.“

V rámci nově navrhovaných pravidel by se jasně vymezily různé kategorie poukázek spolu s uplatňováním DPH na tyto poukázky. To by umožnilo jednotné zdanění plnění, která obsahují poukázky, v rámci celé Evropy. Návrh obsahuje ustanovení o vymezení poukázek pro účely DPH a ustanovení, která určují, kdy je daň z poukázky splatná (tj. při prodeji nebo při čerpání). Obsahuje rovněž pravidla týkající se poukázek, které procházejí distribučními řetězci, a pro obecné způsoby placení. Nová pravidla vstoupí v platnost dne 1. ledna 2015.

Souvislosti

V současné době v EU neexistují žádná pravidla o DPH týkající se toho, jak zdanit plnění, která obsahují poukázky. Protože společná pravidla chyběla, členské státy si vypracovaly své vlastní postupy. Ty nejsou koordinovány a často působí problémy podnikům a při výběru DPH. Pokud je poukázka vydána v jednom členském státě a použita v jiném, není vždy zřejmé, v jakém okamžiku by měla být plnění spojená s poukázkou zdaněna. To platí například pro mezinárodní hotely, které pomocí poukázek propagují ubytování v několika členských státech EU.

Cílem dnešního návrhu je vyjasnit a harmonizovat předpisy EU týkající se uplatňování DPH na poukázky. To bude mít pozitivní dopad na podniky, protože již nedojde k případům dvojího zdanění a nejistoty v oblasti daňových povinností. Návrh rovněž pomůže zacelit díry v daňových zákonech, které usnadňují daňové úniky, kdy některé společnosti využívají nesouladu mezi členskými státy. Nová pravidla rovněž dobře zapadají do širší strategie nazvané Digitální agenda pro Evropu, zejména přispívají k cíli vytvořit jednotný digitální trh.

Za prvé Komise navrhuje harmonizovat vymezení poukázek pro účely DPH a okamžik zdanění plnění, která obsahují poukázky, aby nedocházelo k nesrovnalostem vedoucím k dvojímu zdanění, či dvojímu nezdanění. Okamžik zdanění bude stanoven podle charakteru poukázky, a tím se vyjasní, zda by daň měla být účtována při prodeji poukázky, nebo při čerpání zboží a služeb.

Za druhé nová pravidla zřetelně oddělují poukázky a jiné způsoby placení. Z důvodu rostoucího počtu mobilních zařízení je nezbytné rozlišovat mezi předplacenými telefonními kredity (které jsou poukázkami) a mobilními platebními službami (které jsou zdaňovány rozdílně). Změny platebních technologií, zejména rostoucí využívání mobilních plateb, vyžadují, aby nevznikal žádný prostor k záměně.

Za třetí směrnice stanoví společná pravidla pro distribuci poukázek v řetězci zprostředkovatelů, zejména v případech, kdy k distribuci dochází ve dvou nebo více členských státech. Telefonní karta může například v distribučním řetězci několikrát změnit držitele, než se dostane ke spotřebiteli, a dotčené podniky si musí být jisty svými daňovými povinnostmi.

Za účelem řešení nároku na odpočet, postupů čerpání a úhrad, stanovení osoby povinné odvést daň a dalších povinností je zahrnuta řada dalších technických opatření.

K  návrhu Komise je připojeno posouzení dopadů. Dospívá k závěru, že jediným účinným způsobem, jak řešit zjištěné nedostatky, je zahrnout nová ustanovení o poukázkách do směrnice o DPH. Směrnici EU o DPH a posouzení dopadů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm.

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar