Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Európska komisia – Tlačová správa

Antitrustová oblasť: Komisia zaslala spoločnostiam Slovak Telekom a Deutsche Telekom oznámenie námietok

Brusel 8. mája 2012 – Európska komisia oznámila spoločnosti Slovak Telekom a. s. a jej materskej spoločnosti Deutsche Telekom AG svoje námietky týkajúce sa ich správania na viacerých slovenských veľkoobchodných trhoch širokopásmového pripojenia na internet. V tejto fáze vyšetrovania Komisia zastáva názor, že spoločnosť Slovak Telekom zrejme odmietla poskytovať konkurentom uvoľnený prístup k svojim účastníckym vedeniam a veľkoobchodným širokopásmovým službám a uplatňovala stláčanie marže v prípade alternatívnych prevádzkovateľov tým, že im účtovala neprimerané veľkoobchodné ceny v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ. Spoločnosť Deutsche Telekom by mohla byť zodpovedná za správanie svojej dcérskej spoločnosti. Obe spoločnosti majú teraz tri mesiace na to, aby odpovedali na oznámenie námietok.

Alternatívni prevádzkovatelia, ktorí poskytujú maloobchodné služby koncovým používateľom na Slovensku, sú závislí od prístupu k veľkoobchodným širokopásmovým službám spoločnosti Slovak Telekom. Spoločnosť Slovak Telekom im však ukladá ťažko splniteľné technické a obchodné požiadavky. Okrem toho využíva aj zdržiavaciu taktiku a blokuje rokovania o týchto zmluvných požiadavkách, najmä v súvislosti s uvoľneným prístupom k účastníckym vedeniam.

Spoločnosť Slovak Telekom ďalej stanovením neprimeraných veľkoobchodných cien znemožnila alternatívnym prevádzkovateľom rentabilne vstúpiť na slovenský maloobchodný trh širokopásmového pripojenia a pôsobiť na ňom (stláčanie marže). Všeobecný súd nedávno takéto správanie vo veci Telefónica (pozri Memo/12/233) odsúdil. Takéto správanie bráni rozvoju maloobchodného trhu širokopásmového pripojenia na Slovensku.

Komisia preto dospela k predbežnému záveru, že spoločnosť Slovak Telekom porušila článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu.

Komisia dospela aj k predbežnému záveru, že spoločnosť Deutsche Telekom by mohla byť vzhľadom na povahu a intenzitu vzťahov so svojou dcérskou spoločnosťou Slovak Telekom, v ktorej vlastní väčšinový podiel 51 %, za takéto správanie zodpovedná.

Kontext

Telekomunikačný trh je v EÚ plne otvorený hospodárskej súťaži od roku 2002 a na Slovensku od jeho pristúpenia k EÚ v máji 2004. Noví účastníci trhu – takzvaní alternatívni prevádzkovatelia –môžu potrebovať prístup k sieti a službám etablovaných prevádzkovateľov za určitý poplatok, pretože duplikácia sietí, ktoré etablovaní prevádzkovatelia postavili za monopolných podmienok, by nebola ekonomicky únosná. Liberalizačné pravidlá a pravidlá hospodárskej súťaže zabezpečujú, aby takýto prístup bol možný za primeraných podmienok. Otvorenie trhu a hospodárska súťaž umožňujú používateľom vyberať si zo širšej ponuky služieb za konkurenčné ceny a napomáhajú vzniku viacerých podnikov a pracovných príležitostí.

Komisia 8. apríla 2009 začala konanie proti spoločnosti Slovak Telekom, slovenskému etablovanému telekomunikačnému prevádzkovateľovi, pretože existovali obavy, že táto spoločnosť mohla zneužívaním svojho postavenia znemožniť alebo sťažiť hospodársku súťaž v prístupe k širokopásmovému internetu a na ďalších trhoch elektronických komunikácií na Slovensku (pozri Memo/09/203). Dňa 13. decembra Komisia rozšírila toto konanie na spoločnosť Deutsche Telekom s cieľom zistiť, či táto spoločnosť mohla byť zapojená do údajného porušovania právnych predpisov alebo či je zaň ako materská spoločnosť spoločnosti Slovak Telekom zodpovedná (pozri IP/10/1741).

Oznámenie námietok je formálnym krokom pri antitrustovom vyšetrovaní Komisie, v ktorom Komisia písomne informuje dotknuté strany o námietkach vznesených proti nim. Adresáti oznámenia námietok naň môžu písomne odpovedať a predložiť všetky relevantné fakty na svoju obranu. Môžu ďalej požiadať o ústne vypočutie na predloženie svojich pripomienok k danej veci. Komisia potom prijme rozhodnutie, či správanie opísané v oznámení námietok je zlučiteľné s antitrustovými pravidlami EÚ. Zaslaním oznámenia námietok nie je nijako dotknutý výsledok vyšetrovania.

Kontaktné osoby:

Antoine Colombani (+32 2 297 4513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 1925)


Side Bar