Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kodanike õigused: Euroopa Komisjon algatab kõigi aegade suurima avalikkusega konsulteerimise, kutsudes kodanikke üles jagama mõtteid ELi tulevikusuundade üle

Brüssel, 8. mai 2012 – 9. mai on Euroopa päev. See ei peaks olema kodanikele pelgalt pidupäev. Alates homsest kutsub Euroopa Komisjon ELi kõigi aegade suurima, kodanike õigusi käsitleva avalikkusega konsulteerimise raames kodanikke kõikjal Euroopa Liidus üles, et nad aitaksid kokku panna järgnevate aastate poliitilise tegevuskava ja kujundada Euroopa tulevikku. Konsulteerimine kestab neli kuud, s.o 9. septembrini. Selles küsitakse avalikkuselt, milliste takistustega nad seisavad vastamisi oma õiguste kasutamisel ELi kodanikena, olgu see siis Euroopas reisides, internetis šopates, valimistel hääletades või end ise seal kandidaadina üles seades. Konsulteerimine toimub enne 2013. aastat, mis on kuulutatud Euroopa kodanike aastaks (IP/11/959). Avalikkuselt saadud tagasisidet kasutatakse otse komisjoni poliitilise tegevuskava koostamisel ja see võetakse aluseks täpselt aasta pärast (9. mail 2013) esitletavale 2013. aasta ELi kodakondsuse aruandele.

„Kakskümmend aastat pärast ELi kodakondsuse loomist väikses piirilinnas Maastrichtis peame me Euroopa projektile uut hoogu andma − ja me peame seda tegema oma kodanikke otseselt kaasates,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja esimene ELi kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Euroopa Liit eksisteerib tänu kodanikele ja kodanike teenimiseks. Inimesed ootavad Euroopalt konkreetseid tulemusi ning odavamad rändlustasud, kuriteoohvrite õiguste parem kaitse ja tarbijate jaoks lihtsam internetis šoppamine on täpselt see, mida me pakume. Kodanike vahetu panus aitab meil jätkata oma tööd ja teha seda tulevikus veelgi paremini. Kutsun teid kõiki üles pühendama mõned minutid, et jagada meiega oma arvamust − tegemist on teie enda õiguste ja tulevikuga.”

Euroopa Komisjon võttis 2010. aastal vastu esimese ELi kodakondsuse aruande, mis sisaldas 25 konkreetset meedet, millega lahendada probleeme, millega ELi kodanikud oma õiguste kasutamisel kokku puutuvad. Sellest alates on komisjon teinud oma lubaduste täitmiseks tööd järgmiselt:

  • tugevdades üle kogu ELi umbes 75 miljoni kuriteoohvri õiguste kaitset (IP/11/585);

  • vähendades bürokraatiat aastas 3,5 miljoni inimese jaoks, kes registreerivad auto teises ELi riigis, saavutades sellega 1,5 miljardi euro suuruse säästu (IP/12/349);

  • keelates täiendavad krediitkaarditasud ja eelnevalt märgistatud kastikeste kasutamise internetis šoppamisel (MEMO/11/675);

  • tõhustades kõigi ELi kodanike jaoks õigust õiglasele kohtumõistmisele, mis puudutab umbes 8 miljonit kohtumenetlust aastas (IP/12/430, IP/10/1305);

  • tuues suuremat selgust varalistesse suhetesse nende 16 miljoni Euroopa abielupaari jaoks, kus abikaasad on erinevatest riikidest (IP/11/320).

Seni tehtud edusamme saab täpsemalt jälgida siit:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Sellest hoolimata on paljudel inimestel ikka veel probleeme takistustega Euroopa kodanikena oma õiguste kasutamisel. Seepärast soovib komisjon kuulda probleemidest, millega kodanikud võivad kokku puutuda, kui nad liiguvad kas tööasjus, õppimise eesmärgil või puhkuse ajal ELis või kasutavad valimisõigust või oma õigusi tarbijatena. Samuti soovib komisjon kuulda, millisena soovivad kodanikud näha Euroopa Liitu 2020. aastal.

Järgneva nelja kuu jooksul (alates 9. maist kuni 9. septembrini 2012) saab internetis hõlpsasti täita lühikese küsimustiku, mis asub aadressil: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Taust

Tänu ELi kodakondsusele − mis ei asenda riigi kodakondsust, vaid täiendab seda − on 27 ELi liikmesriigi kõigil kodanikel täiendavad õigused ELi kodanikena. Nende õiguste hulka kuulub õigus hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaks olevas ELi riigis, õigus riigi oma kodanikega samadel tingimustel konsulaarkaitsele välismaal, õigus esitada petitsioon Euroopa Parlamendile või kaebus Euroopa Ombudsmanile ning alates 2012. aastast õigus osaleda Euroopa kodanikualgatuses.

Liikumisvabadus on Euroopa Liidu kodanike arvates olulisim kodakondsusega kaasnev õigus (vt pressiteade nr 14/2011). Seda kinnitab ka asjaolu, et eurooplased teevad ELis aastas üle miljardi reisi ning üha enam eurooplasi elab seda õigust kasutades mõnes muus ELi liikmesriigis – 2009. aastal elas teises liikmesriigis hinnanguliselt 11,9 miljonit ELi kodanikku, 2010. aastal oli selliseid kodanikke aga juba 12,3 miljonit (STAT/11/105). Need numbrid on märksa suuremad, kui arvesse võtta ka need ELi kodanikud, kes liiguvad ELis üle piiri lühemaks ajaks. Samuti väärib märkimist, et umbes 40 miljonit inimest osatavad interneti kaudu teistest Euroopa riikidest.

2010. aasta ELi kodakondsuse aruandes (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitati 25 konkreetset meedet, mille abil kaotada viimasedki takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Üks neist on suurendada inimeste teadlikkust oma ELi kodaniku staatusest, õigustest ja sellest, mida need õigused neile nende igapäevaelus tähendavad. Komisjon tegi seepärast ettepaneku kuulutada 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks ning korraldada kogu aasta vältel temaatilisi ELi kodakondsust ja kodanikega seonduvat poliitikat käsitlevaid üritusi.

2013. aastal – Euroopa kodanike aastal – avaldab komisjon teise aruande ELi kodakondsuse kohta. See kujutab endast tegevuskava, millega kõrvaldatakse veel alles jäänud takistused, mis ei lase kodanikel oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi täielikult nautida.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Avalik konsultatsioon:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar