Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Права на гражданите: Европейската комисия стартира най-широката досега обществена консултация и кани гражданите да определят бъдещите приоритети

Брюксел, 8 май 2012 г. — 9 май е Денят на Европа. За гражданите той трябва да бъде нещо повече от тържествен ден. Утре Европейската комисия ще прикани гражданите навсякъде в Европейския съюз да ѝ съдействат в планирането на политиките за следващите години и в очертаването на бъдещето на Европа посредством най-голямата досега европейска обществена консултация относно правата на гражданите. Консултацията ще тече в продължение на четири месеца до 9 септември, като през това време хората ще могат да посочат препятствията, с които се сблъскват при упражняването на своите права като граждани на ЕС, било то когато пътуват в Европа, когато гласуват или се кандидатират на избори или когато пазаруват онлайн. Консултацията предшества определената за 2013 г. Европейска година на гражданите (IP/11/959). Събраната от обществеността информация ще бъде използвана директно при определянето на политиките на Комисията и ще бъде в основата на Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., който ще бъде представен точно след една година на 9 май 2013 г.

„Двадесет години след създаването на гражданството на ЕС в граничното градче Маастрихт трябва да вдъхнем нов живот на европейския проект и то с прякото участие на нашите граждани“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, която е първият комисар, отговарящ за гражданството. „Европейският съюз съществува заради своите граждани и за да им служи. Хората очакват от Европа постигането на конкретни резултати и с поевтиняването на роуминг тарифите, подобряването на правата на жертвите на престъпления и улесняването на пазаруването онлайн за потребителите ние правим точно това. Събраната пряко от гражданите информация ще ни помогне да продължим да си вършим работата и да я вършим дори по-добре в бъдеще. Приканвам всички граждани да отделят няколко минути и да споделят вижданията си с нас. Става въпрос за вашите права и вашето бъдеще.“

През 2010 г. Европейската комисия прие първия Доклад за гражданството на ЕС, съдържащ 25 конкретни дейности за преодоляване на проблемите, с които се сблъскват гражданите на ЕС, когато упражняват правата си. Оттогава Комисията работи, за да изпълни обещаното чрез:

  • утвърждаването на правата на близо 75-те милиона жертви на престъпления годишно в целия ЕС (IP/11/585)

  • орязването на излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка на ЕС за 3,5 милиона души всяка година, което води до икономии от 1,5 милиарда EUR (IP/12/349)

  • премахването на допълнителните такси при плащане с кредитна карта и на предварително отметнатите полета на уебсайтовете при пазаруване онлайн (MEMO/11/675)

  • укрепването на правата за справедлив съдебен процес за всички граждани на ЕС, което засяга близо 8 милиона производства всяка година (IP/12/430, IP/10/1305)

  • поясняването на имуществените права на 16-те милиона международни двойки в Европа (IP/11/320)

Постигнатият досега напредък може да се проследи на адрес:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Въпреки това все още много хора продължават да срещат трудности при упражняването на правата си на европейски граждани. Ето защо Комисията желае да научи за трудностите, пред които са изправени гражданите, когато се придвижват в ЕС с цел работа, обучение или ваканция, когато упражняват изборните си права или правата си на потребители. Комисията желае също така да разбере от гражданите как си представят Европейския съюз през 2020 г.

През следващите четири месеца (от 9 май до 9 септември 2012 г.) гражданите ще имат на разположение кратък въпросник, който лесно може да се попълни онлайн на адрес: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Контекст

Благодарение на гражданството на ЕС, което не заменя националното гражданство, а го допълва, всички граждани на 27-те държави членки на ЕС разполагат с допълнителен набор от права като граждани на ЕС. Това включва правото на глас и на кандидатиране на местни и европейски избори в страната от ЕС по местоживеене, правото на консулска защита в чужбина от друга държава членка при същите условия като нейните граждани, правото на петиция до Европейския парламент и на жалба до Европейския омбудсман, а също и — от 2012 г. нататък — правото на участие в Европейска гражданска инициатива.

Свободата на движение е най-високо оценяваното право, произтичащо от гражданството на ЕС (вж. съобщение за пресата № 14/2011). Европейците правят над един милиард пътувания в ЕС годишно, а все повече европейци се възползват от правото да живеят в друга държава членка на ЕС: според изчисленията през 2009 г. 11,9 милиона души живеят в държава членка, различна от собствената си, а през 2010 г. техният брой нарасна до 12,3 милиона души (STAT/11/105). Тези цифри са далеч по-големи, ако се вземат предвид и тези граждани на ЕС, които се придвижват свободно през границите в рамките на Съюза за кратки периоди от време. Освен това близо 40 милиона души пазаруват онлайн от други европейски държави.

В Доклада за гражданството на ЕС (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) се излагат 25 конкретни действия, за да се премахнат оставащите пречки пред гражданите на ЕС при упражняването на правото им да се придвижват свободно в ЕС. Едно от тях е засилването на осведомеността на хората за техния статус като граждани на ЕС, за техните права и за това какво им носят те във всекидневието им. Ето защо Комисията предложи 2013 г. да бъде определена за Европейска година на гражданите, през която да се организират целенасочени мероприятия по въпросите на гражданството на ЕС и свързаните с гражданите политики.

По време на Европейската година на гражданите през 2013 г. Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, който да послужи като план за действие за премахването на оставащите трудности, които пречат на гражданите да се възползват пълноценно от своите права като граждани на ЕС.

За повече информация

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Обществена консултация:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

Гражданство на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_bg.htm

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Contacts :

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar