Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide. 34,8 miljoni eiro jauna finansējuma palīdzēs tirgū ienākt videi draudzīgiem jaunievedumiem

Briselē, 2012. gada 8. maijā. Eiropas Komisija nāk klajā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ekoinovācijas projektiem, kam kopumā atvēlēti 34,8 miljoni eiro. Uzņēmumi un uzņēmēji no visas Eiropas var pieteikties finansējumam, kas palīdzētu tirgū ieviest novatoriskus vides projektus. Pieteikt var ekoinovatīvus produktus, paņēmienus, pakalpojumus un procesus, kuru mērķis ir novērst vai samazināt ietekmi uz vidi vai kuri sekmē resursu optimālu izmantošanu. Pieteikumus var iesniegt līdz 2012. gada 6. septembrim, un finansējumu piešķirs aptuveni 50 projektiem.

Eiropas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Pēdējos četros gados Konkurences un inovāciju pamatprogrammas apakšprogramma "Ekoinovācija" ir palīdzējusi tirgū nonākt vairāk nekā 100 inovatīviem, videi draudzīgiem produktiem. Programma ir piemērs tam, kā uzņēmumi var sekmēt ekonomikas augsmi vides ziņā ilgtspējīgā veidā, ja tie saņem piemērotu atbalstu. Jo sevišķi vēlos aicināt finansējumam pieteikties MVU, no kuriem atkarīgs Eiropas ekonomikas uzplaukums, turklāt pērn 65 % pieteikumu bija no MVU."

Šogad izvirzītas piecas galvenās prioritātes:

  • materiālu pārstrāde,

  • ūdens,

  • ilgtspējīgi celtniecības materiāli,

  • zaļā uzņēmējdarbība,

  • pārtikas un dzērienu nozare.

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir vērsts lielākoties uz MVU, kas izstrādājuši inovatīvu "zaļo" produktu, procesu vai pakalpojumu, kuram ir grūti rast noietu tirgū. Tiek piedāvāts līdzfinansējums līdz 50 % apmērā no projekta izmaksām; šogad iecerēts atbalstīt aptuveni 50 projektus.

Drīz sāksies aptuveni 50 projektu īstenošana, kam finansējums piešķirts pērn, savukārt vairāk nekā 140 projekti jau tiek realizēti. Kā piemēru var minēt nolietotu televizoru pārstrādāšanu flīzēs, jaunus atkritumu šķirošanas mehānismus, inovatīvu piena ekoiepakojumu un jaunu tekstilmateriālu pārstrādes paņēmienu.

Vispārīga informācija

"Ekoinovācija" līdzekļus saņem no Konkurences un inovāciju pamatprogrammas, un tās budžets 2008.–13. gadā ir aptuveni 200 miljoni eiro. Programma atbalsta tehnoloģiski pārbaudītus produktus, kas palīdz labāk izmantot Eiropas dabas resursus. "Ekoinovācija" ir KIP "zaļais atzars" un balsts Ekoinovāciju rīcības plāna īstenošanā. Programmu pārvalda Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra.

2012. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus šodien (8. maijā) tiks izziņots Ekoinovācijas informācijas dienā Charlemagne ēkā.

Papildu informācija

Sīkāka informācija par KIP apakšprogrammu "Ekoinovācija" pieejama:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

Ar informāciju par sekmīgiem projektiem var iepazīties:

Kontaktinformācija:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

EACI :

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar