Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: 34,8 милиона евро за (ново финансиране, което да донесе) нови екологични решения на пазара

Брюксел, 8 май 2012 г. – Европейската комисия обявява покана за предложения за проекти за екологични иновации на стойност 34,8 милиона евро. Предприятия и предприемачи от цяла Европа, които искат да пуснат на пазара нови проекти за околната среда, могат да кандидатстват за финансиране. Поканата е отправена към екоиновативни техники, продукти, услуги и процеси, които имат за цел да се предотврати или намали въздействието върху околната среда или които допринасят за оптималното използване на ресурсите. Крайният срок за представяне на кандидатури е 6 септември 2012 г. и около 50 проекта ще бъдат избрани за финансиране.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: За последните четири години програмата за екологичните иновации по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) подпомогна над сто иновативни екологосъобразни продукта да достигат до пазара. Програмата показва как с необходимата подкрепа предприятията могат да помогнат за екологично устойчивия растеж на икономиките ни. Насърчавам особено МСП да кандидатстват за финансиране – те играят жизненоважна роля в напредъка на икономиката на ЕС и миналата година над 65 % от предложенията бяха от МСП.“

Тази година поканата има пет главни приоритетни области:

  • рециклиране на материали,

  • вода,

  • устойчиви строителни материали,

  • екологосъобразни дейности,

  • храни и напитки.

Поканата е насочена по-специално към МСП, разработили новаторски екологосъобразен продукт, процес или услуга, които още не са успели да въведат на пазара. Поканата предлага съфинансиране за покриване на до 50 % от стойността на проекта и се очаква да подпомогне около 50 нови проекта през тази година.

Сега се очаква да стартират около 50 проекта от миналогодишната покана, а над 140 проекта вече са започнали. Примери за настоящи дейности включват производство на плочки от излезли от употреба телевизори, нови механизми за разделяне на отпадъци, новаторски екологични опаковки за мляко и нова техника за рециклиране текстил.

Контекст

Екологичните иновации се финансират чрез Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и имат бюджет от около 200 милиона евро за периода 2008 – 2013 година. Програмата подкрепя технологично изпитани продукти, които спомагат за по-доброто използване на природните ресурси в Европа. Екологичните иновации представляват „зелената“ част на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и активно допринасят за Плана за действие в областта на екологичните технологии. Програмата се управлява от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACL).

Поканата за представяне на предложения за 2012 г. ще бъде представена днес (8 май) на информационния ден за екологични иновации в сградата Charlemagne.

За повече информация:

За повече информация за екологичните иновации по ПКИ посетете:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

За примери на успешни проекти досега виж:

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

В EACI:

Andrea Pascal (+32 2 299 04 52)


Side Bar