Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει δέσμη τεσσάρων αποφάσεων σχετικά με τους κατεστημένους ταχυδρομικούς φορείς στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ελλάδα

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2012 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δέσμη τεσσάρων αποφάσεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ελλάδα στους αντίστοιχους κατεστημένους ταχυδρομικούς φορείς τους. Σε δύο από αυτές, για την Bpost και την Deutsche Post, η Επιτροπή διέταξε την ανάκτηση ασυμβίβαστων ενισχύσεων.

Ο αρμόδιος για τον ανταγωνισμό Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Joaquín Almunia δήλωσε τα εξής: «Οι αποφάσεις αυτές αποκρυσταλλώνουν την πολιτική κρατικών ενισχύσεων της Επιτροπής στον ταχυδρομικό τομέα. Ο τελικός στόχος μας είναι να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που θα εμπόδιζαν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα οφέλη του πλήρους ανοίγματος της αγοράς που θα ολοκληρωθεί σύντομα σε όλα τα κράτη μέλη.»

Η Επιτροπή εφάρμοσε τους ίδιους κανόνες και αρχές και στις τέσσερις αυτές αποφάσεις.

Deutsche Post

Η Επιτροπή ενέκρινε αντιστάθμιση ύψους 5,6 δισεκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από τη Γερμανία στην Deutsche Post από το 1990 έως το 1995 για την κάλυψη του κόστους παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ωστόσο, η Επιτροπή διέταξε τη Γερμανία να ανακτήσει από την Deutsche Post ασυμβίβαστες ενισχύσεις εύρους 500 εκατ. ευρώ ως 1 δισεκατ. ευρώ που προέκυψαν από τον συνδυασμό υψηλών ρυθμισμένων τιμών και συνταξιοδοτικών επιδοτήσεων. Η ενίσχυση αυτή είχε φέρει την Deutsche Post σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της (βλ. MEMO/12/37).

Bpost

Η Επιτροπή ενέκρινε μέτρο συνταξιοδοτικής στήριξης ύψους 3,8 δισεκατ. ευρώ από το οποίο ωφελήθηκε η De Post-La Poste (τώρα Bpost) στο πλαίσιο της βελγικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 1997, που αποσκοπούσε στην ευθυγράμμιση των κοινωνικών εισφορών που κατέβαλε η Bpost για το μόνιμο προσωπικό της με εκείνες του ιδιωτικού φορέα. Ωστόσο, η Επιτροπή διέταξε το Βέλγιο να ανακτήσει ενισχύσεις 417 εκατ. ευρώ προς την Bpost που κρίθηκαν ασυμβίβαστες, διότι οι ετήσιες αντισταθμίσεις που εισέπραξε την περίοδο 1992-2010 για αποστολές παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είχαν ως αποτέλεσμα μερική υπεραντιστάθμιση της εταιρείας (βλ. MEMO/12/38).

La Poste

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε εκ νέου το στόχο της για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με την έγκριση ενίσχυσης ύψους 1,9 δισεκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από τη Γαλλία στην La Poste για τη χρηματοδότηση ενός μέρους της δημόσιας υπηρεσίας διανομής Τύπου σε πολίτες και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές, για την περίοδο 2008-2012 (βλ. MEMO/12/36).

Ελληνικά Ταχυδρομεία

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση ύψους 52 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε από την Ελλάδα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (EΛTA) ως συμμετοχή για τη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των δημόσιων ταχυδρομικών υπηρεσιών τους μέχρι το 2021, τα οποία θα διευρύνουν το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές (βλ. MEMO/12/39).

Ιστορικό

Στόχος του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι η διατήρηση και η ενίσχυση των ευεργετημάτων που αποκομίζουν πολίτες και επιχειρήσεις από την ελευθέρωση των αγορών.

Το 2009, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ταχυδρομικού τομέα της ΕΕ έφτασε τα 72 δισεκατ. ευρώ, ενώ αντιπροσώπευσε το 0,62 % του ΑΕΠ της ΕΕ και περίπου 1,5 εκατ. θέσεις απασχόλησης στην ΕΕ. Η δημιουργία δυνατοτήτων άσκησης ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν με τη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου και την πολιτική ανταγωνισμού συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη διατηρήσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας αποδοτικής ως προς τους πόρους και ανταγωνιστικότερης οικονομίας (βλ. MEMO/12/43).

Οι οδηγίες της ΕΕ άνοιξαν σταδιακά την ταχυδρομική αγορά στον ανταγωνισμό. Στη διαδικασία αυτή, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις παροχής μιας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν από τα κράτη μέλη. Η πλήρης ελευθέρωση επιτεύχθηκε σε 16 κράτη μέλη στα τέλη του 2010, και στα υπόλοιπα 11 θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2012. Η ελευθέρωση αυτή επιτρέπει την εμφάνιση νέων φορέων και καινοτόμων υπηρεσιών, πράγμα που προωθεί τον ανταγωνισμό από πλευράς ποιότητας και τιμής των ταχυδρομικών υπηρεσιών (βλ. MEMO/12/43).

Για να υπάρξουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, αποφασιστική σημασία έχει οι ταχυδρομικοί φορείς, και ιδίως οι κατεστημένοι, να μην ευνοούνται με αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα, αλλά ούτε και να πλήττονται από αδικαιολόγητα μειονεκτήματα.

Οι κανόνες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν αντιστάθμιση, όχι όμως υπερβολική, στους ταχυδρομικούς φορείς σε σχέση με το καθαρό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται για την εκπλήρωση της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας. Ομοίως, όταν οι κατεστημένοι ταχυδρομικοί φορείς, λόγω του ιστορικού ρόλου τους ως δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών, είναι σε μειονεκτική θέση εξαιτίας των υψηλότερων συνταξιοδοτικών δαπανών για δημόσιους υπαλλήλους, με στις οποίες δεν επιβαρύνονται οι ανταγωνιστές τους, τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν αποζημίωση στον βαθμό που αυτή δεν θέτει τους κατεστημένους φορείς σε ευνοϊκότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους.

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων στον ταχυδρομικό τομέα έχει τρείς στόχους: εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους ταχυδρομικούς φορείς, προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ τους και εξασφάλιση ταχυδρομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε προσιτές τιμές.

Contacts :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar