Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Erasmus z rekordnim številom izmenjav študentov

Bruselj, 8. maja 2012 – Erasmus je v 25 letih obstoja postal najbolj prepoznaven program Evropske unije in najuspešnejši program študentske izmenjave na svetu. V študijskem letu 2010/2011 je štipendije Erasmus za študij ali usposabljanje v tujini prejelo več kot 231 000 študentov, kar je rekordno število in 8,5-odstotno povišanje v primerjavi s predhodnim letom. S poudarkom na jezikih, prilagodljivosti, medkulturni ozaveščenosti in vodstvenih sposobnostih Erasmus mladim zagotavlja pomembne spretnosti, s katerimi izboljšujejo svojo zaposljivost in krepijo osebni razvoj. Program je od svojega začetka leta 1987 več kot 2,5 milijona evropskim študentom omogočil študij na visokošolski ustanovi ali delovno prakso v podjetju v tujini. Če se bo ta trend nadaljeval, bo Evropska unija dosegla cilj treh milijonov študentov Erasmus do leta 2012/2013.

Študenti so se v študijskem letu 2010/2011 najraje odločali za Španijo, Francijo in Nemčijo. Največ študentov je v tujino napotila Španija, sledili sta Francija in Nemčija. Največ študentov glede na celotno študentsko populacijo države je bilo v tujino napotenih iz Luksemburga (za podrobnejše podatke glej MEMO/12/310). Proračun programa Erasmus za mobilnost študentov in osebja je v obdobju 2010–2011 znašal približno 460 milijonov evrov.

„Letos praznujemo srebrno obletnico programa Erasmus, ki je ena od velikih zgodb o uspehu Evropske unije. Številke so zgovorne – in bi bile še višje, če bi imeli sredstva za zadostitev povpraševanja. V teh težkih časih so spretnosti, pridobljene s študijem in prakso v okviru programa Erasmus, pomembnejše kot kdaj koli prej,“ je povedal Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Od vseh študentov, ki so v programu sodelovali v študijskem letu 2010/2011, se jih je približno 190 000 odločilo, da do 12 mesecev svojega študijskega programa opravijo na univerzi ali drugi visokošolski ustanovi v tujini v eni od 32 takrat sodelujočih držav (27 držav članic, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija; Švica je postala 33. članica programa Erasmus z letom 2011/2012). Število študentov, ki so se odločili za tako možnost študija, se je povečalo za 7,2 % v primerjavi z letom 2009/2010.

Erasmus od leta 2007 podpira tudi delovne prakse v podjetjih v tujini, ki postajajo čedalje bolj priljubljene. Za to možnost se je v letu 2010/2011 odločil vsak šesti študent Erasmus, skupaj skoraj 41 000, kar je 15 % več kot leto pred tem.

V večini sodelujočih držav povpraševanje močno presega število razpoložljivih štipendij iz programa Erasmus. Povprečna mesečna štipendija Erasmus, ki naj bi pomagala kriti dodatne stroške življenja v tujini in potne stroške, je znašala 250 evrov, kar je nekaj evrov manj kot v predhodnem letu (254 evrov). Zato se je programa lahko udeležilo več študentov.

Poleg tega je bilo univerzitetnemu osebju in učiteljem dodeljenih 40 000 štipendij za poučevanje ali usposabljanje v tujini, kar je 13 % več kot leto pred tem.

Ozadje

Učna mobilnost je glavni cilj strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta. Ima tudi osrednje mesto v pobudi Komisije „Mladi in mobilnost“, ki je zasnovana na uspehu programa Erasmus.

Septembra lani je Komisija v strategiji za posodobitev visokošolskega izobraževanja (IP/11/1043) poudarila, da je treba študentom zagotoviti več možnosti za pridobitev spretnosti s študijem ali usposabljanjem v tujini. Evropski cilj do konca desetletja je vsaj 20-odstotna mobilnost študentov. Trenutno približno 10 % študentov opravlja študij ali usposabljanje v tujini s podporo programa Erasmus ali drugih javnih in zasebnih sredstev, okoli 4,5 % pa jih je prejelo štipendijo Erasmus.

Erasmus ni namenjen le študentom in osebju v visokošolskem izobraževanju. S financiranjem nadnacionalnih projektov in mrež podpira tudi sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju. S programom Erasmus so se izboljšali sistemi priznavanja študijskih obdobij, opravljenih v tujini, okrepile pa so se tudi podporne storitve za študente ter sodelovanje s predstavniki podjetij in ustanov.

Komisija je novembra lani predstavila predlog za nov krovni program „Erasmus za vse“ (IP/11/1398), ki program Erasmus združuje z vsemi ostalimi evropskimi in mednarodnimi programi za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport. Erasmus za vse nadomešča sedem obstoječih programov z enim. Komisija je zanj za obdobje 2014–2020 predlagala proračunska sredstva v višini 19 milijard evrov, kar je približno 70 % več, kot je za obstoječe programe predvideno v sedanjem sedemletnem proračunskem okviru. Dve tretjini sredstev iz programa Erasmus za vse naj bi bili namenjeni za krepitev znanja in spretnosti, preostanek pa za spodbujanje sodelovanja med ustanovami, podjetji in drugimi organizacijami.

Več informacij:

MEMO/12/310 Program Erasmus v študijskem letu 2010/2011: razlaga podatkov

Program Erasmus

Erasmus v številkah

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU.

Priloga 1: Program Erasmus v študijskem letu 2010/2011 – Število študentov na izmenjavi v tujini po državi izvora

Priloga 2: Program Erasmus v študijskem letu 2010/2011 – Mobilnost študentov Erasmus: države izvora in izbrane države

Priloga 3: Program Erasmus v študijskem letu 2010/2011 – 100 najpogostejših visokošolskih ustanov, ki gostijo študente Erasmus

Priloga 4: Program Erasmus v študijskem letu 2009/2010 – 100 najpogostejših visokošolskih ustanov, ki gostijo študente Erasmus

Kontakti :

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar